Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty Haprosimex

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty Haprosimex

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠNG ĩ: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG
  HOẠ T Đ ỘN G KIN H DOANH XUẤ T KHA U 3
  1.1 Khái quát chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu 3
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu 3
  1.1.2 Các nhãn tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu 5
  1. 2 Các vấn đề chung về thương mại điện tụ trong hoạt động kinh doanh xuất
  khẩu 7
  Ì .2.1 Khái niệm và vai trò của thương mại điện tử 7
  / .2.2 Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử trong kinh doanh xuấ
  khẩu ỉ 4
  1.1.3 Nội dung tiến hành ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh
  doanh xuất khẩu 16
  1. 3 Một số kinh nghiêm ứng dụng thương mại điện tụ trong hoạt động kinh
  doanh xuất khẩu 27
  1.3.1 ứng dụng thương mại điện tử trên thế giới 27
  1.3.2 ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam 29
  CHƯƠN G lĩ: ỨN G DỤNG THƯƠN G MẠ I ĐIỆN T Ử TRONG HOẠ T Đ ỘN G
  KIN H DOANH XUẤ T KHA U HÀN G TH Ủ CÔN G M Ỹ NGH Ệ Ở CÔN G TY
  HAPROSIMEX 32
  2.1 Khái quát về công ty HAPROSIMEX 32
  2.1.1 Lch sử hình thành và phát triển của công ty 32
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức và ngành nghề kinh doanh của công ty 33
  2.2 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ờ công ty
  HAPROSIMEX 36
  2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty HAPROSIMEXqua cá
  năm 2004-2006 36
  trong các năm 2004-2006 36
  2.2.2 Cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của công ty 37
  2.2.3 Thị trường xuất khẩu 41
  2. 3 Úng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ
  công mỹ nghệ của công ty HAPROSIMEX 43
  2.3.1 Sự cần thiết phải ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh
  doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty 43
  2.3.2 Thực trạng ứng dụng thương mại điện tủ trong kinh doanh xuất khẩu
  hàng thủ công mỹ nghệ ớ công ty HAPROSỈMEX 53
  2.3.3 Đánh giá thực trạng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh xuất khẩu hàng
  thủ công mỹ nghệ của HAPROSIMEX. 61
  CHƯƠN G Iĩĩ: MỘ T số GIẢI PHÁ P ĐA Y MẠN H ỨN G DỤNG THƯƠN G
  MẠI ĐIỦN T Ử TRONG XUẤ T KHAU HÀN G TH Ủ CÔN G M Ỹ NGH Ủ Ở
  CÔN G TY HAPROSIMEX 68
  3. 1 Định hướng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất
  khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty HAPROSIMEX 68
  3.1.1 Mục tiêu phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 68
  3.1.2 Quan điểm định hướng cho sự phát triển và ứng dụng thương mại diện
  tử ớ công ty HAPROSIMEX 69
  3. 2 Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động
  kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty HAPROSIMEX 70
  3.2.1 Tiến trình ứng dụng thương mại diện tử 70
  3.2.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tủ
  vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu 73
  DANH MỤ C TÀI LIỦ U THA M KHẢ O 87

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tuy mới chỉ xuất hiện và chiếm một tỷ trọng nhỏ trong thương mại, song
  thương mại điện tử (TMĐT) đã mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp,
  Chính phủ, người tiêu dùng và toàn xã hội nói chung. TMĐ T đã vượt ra khỏi lĩnh
  vực thương mại, ngày càng tác động đến các lĩnh vực khác và hứa hặn mang lại
  những sự thay đổi to lớn và sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. TMĐ T dần
  dành được sự quan tâm sâu sắc từ mọi chủ thể tham gia trong xã hội và trở thành
  công cụ ngày càng hữu hiệu trong quá trìn h toàn cẩu hoa và trong xây dựng nền
  kinh tế số.
  - Đ ố i với các doanh nghiệp, TMĐ T giúp mở rộng thị trường, cải thiện hệ
  thống phân phối, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí giao dịch, tâng doanh thu, củng
  cố quan hệ khách hàng, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường .
  - Đ ố i với người tiê u dùng, TMĐ T mang lại nhiều lựa chọn về sản phẩm và
  dịch vụ, giá cả thấp hơn, giao hàng nhanh, thông tin phong phú, thuận tiên, với chất
  lượng cao hơn .
  - Đ ố i với xã hội, TMĐ T giúp tạo ra môi trường làm việc từ xa nên giảm ách
  tắc, tai nạn, nâng cao mức sống người dân, mang lại sức cạnh tranh cho các nước
  nghèo trong TMQT .
  Với những lợi ích mang lại như trên, có thể thấy TMĐ T l à hướng đi tất yếu
  cho sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng à toàn xã hội nói chung. Tuy vậy
  với một nền kinh tế còn khá non trẻ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) do
  đó việc tiếp cận với TMĐ T cũng còn khá chậm chạp so với các quốc gia phát triển
  khác th ì những doanh nghiệp Việt Nam đã có những nhận thức về TMĐ T ở mức độ
  nào, và đã thật sự phát huy được những lợi ích từ nó mang lại ra sao? . Nhận thức
  được tầm quan trọng này cùng với việc được thực tập tại Công ty HAPROSIMEX
  trong thời gian qua, em đã quyết định lựa chọn đề tài :
  "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐAY MẠNH ỨNG DỤNG THƯƠN G MẠI ĐIỆN TỬ
  TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHAU HÀNG THỦ CÔNG M NGHỆ Ở
  CÔNG TY HAPROSIMEX"
  2. Mục đích nghiên cứu của khoa luận
  HAPROSIMEX l à một doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực kinh doanh
  xuất, nhập khẩu của Hà Nội, qua việc phân tíc h doanh nghiệp này để có được cái
  nhìn vê thực trạng chung trong việc tiếp cận và ứng dụng TMĐ T vào hoạt động kinh
  doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam,
  từ đó xin phép được đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò cọa
  TMĐ T trong hoạt động kinh doanh, nhằm tận dụng triệt để những lợi ích cọa TMĐ T
  vào hoạt động kinh doanh và cho toàn xã hội.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Khóa luận đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương
  pháp duy vật biện chứng; Phương pháp thống kê tổng hợp; Phương pháp phân tích
  đánh giá . trên cơ sở những tà i liệu và số liệu thực tiễn hoạt động kinh doanh cọa
  công ty HAPROSIMEX trong những năm gần đây.
  4. Kết cấu khoa luận
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khoa luận được chia làm 3 chương, gồm:
  Chương Ị: Lý luận chung về thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh
  xuất khẩu
  Chương lĩ: ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất
  khẩu hàng thọ công mỹ nghệ ở công ty HAPROSIMEX
  Chương HI: Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong
  xuất khẩu hàng thọ công mỹ nghệ
  Tuy vậy, do hạn chế về thời gian cũng như nhận thức về các lĩnh vực chuyên
  môn nên khoa luận chỉ xin đi sâu vào tìm hiểu khía cạnh ứng dụng TMĐ T trong
  hoạt động xuất khẩu hàng TCMN cọa công ty HAPROSIMEX. Luận văn chắc chấn
  không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp
  quý báu từ phía các thầy, cô để có thể bổ sung kiến thức và hoàn thiện hơn cho khoa
  luận.
  Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, ThS. Nguyễn Trọng Hải và sự giúp đỡ
  cọa các anh, chị, cô, chú trong phòng kinh doanh xuất, nhập khẩu 7, công ty
  HAPROSIMEX . đã tận tình hướng dẫn và cung cấp tà i liệu cho em trong quá trình
  nghiên cứu viết khoa luận này.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty Haprosimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty Haprosimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status