Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả hoạt động tư doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả hoạt động tư doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  LỜI M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì: NHŨNG VÂ N Đ Ể CHÙN€LY E HIỆU QUẢ HOẠT Đ ỘN G
  CỦA CÔN G TY CHỨNG KHOÁ N 3
  ì . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÔNG TY CHÚNG KHOÁN 3
  1 . Khái niệm công ty chứng khoán 3
  2. Phân loại công ty chứng khoán 5
  li. CÁC NGHIỆP VỤ Cơ BẢN CỦA CÔNG TY CHÚNG KHOÁN 7
  1 . Hoạt động môi giới 7
  2. Hoạt động tầ doanh 8
  3. Hoạt động bảo lãnh phát hành 9
  4 . Hoạt động quản l ý danh mục đầu tư l i
  5. Hoạt động tư vấn 12
  6 . Các hoạt động phụ trợ khác 13
  IU. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Tầ DOANH VÀ BẢO LÃNH PHÁT
  HÀNH CỦA CÔNG TY CHÚNG KHOÁN 1 4
  1 . Khái niệm hiệu quả 14
  2 . Các tiê u chuẩn định lượng phản ánh hiệu quả hoạt động tầ doanh
  và bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán 15
  2.1. Các chỉ tiêu doanh thu 75
  2.2. Các chỉ tiêu chi phí 16
  2.3. Các chỉ tiêu lợi nhuận 17
  3. Các tiê u chuẩn định tính phản ánh hiệu quả hoạt động tầ doanh và
  bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán 18
  CHƯƠN G li : HIỆU QUẢ HOẠT Đ ỘN G T ự DOANH V À BẢO LÃN H
  PHÁ T HÀN H CỦA CÔN G TY CHỨNG KHOÁ N NGÂ N HÀN G Đ Ầ U
  T ư V À PHÁ T TRIỂN VIỆT NAM 21
  ì . VÀI NÉT Cơ BẢN VỀ CÔNG TY CHÚNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ
  PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC) 2 1
  1 . Quá trình hình thành và phát triển 22
  2. Cơ câu tổ chức 24
  2.1. Phồng Tự doanh- Phát hành 26
  2.2. Phòng môi giới 26
  2.3. Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp 27
  2.4. Phòng quản lý danh mục đẩu tư 28
  2.5. Phòng lưu ký - kế toán 28
  2.6. Phòng ngân quỹ 29
  2.7. Phòng kiểm soát nội bộ 29
  2.8. Văn phòng 30
  2.9. Phòng công nghệ thông tin 30
  3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán Ngân
  hàng Đu tư và Phát triển Việt Nam 31
  3.1. Hoạt động tự doanh 31
  3.2. Hoạt động bảo lãnh phát hành 31
  3.3. Hoạt động môi giới 32
  3.4. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư 32
  3.5. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 32
  3.6. Các hoạt động khác 33
  ũ. HOẠT ĐỘNG Tự DOANH VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỦA CÔNG TY
  CHÚNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐAU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 34
  1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Chứng khoán Đầu tư và
  phát triển Việt Nam trong hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành
  34
  1.1. Thuận lợi 34
  1.1.1. Khách quan 34
  1.1.2. Chủ quan 35
  1.2 Khó khăn 36
  1.2.1. Khách quan 36
  1.2.2. Chủ quan 36
  2. Thực trạng hoạt động tự doanh của Công ty Chứng khoán Ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 37
  2.1. Quy trình hoạt động tự doanh chứng khoán 37
  2.2. Quy định phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tự doanh 39
  2.3. Tình hình triển khai hoạt động tự doanh chứng khoán 4
  2.4. Kết quả hoạt động tự doanh 42
  2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 44
  2.5.1. Các chỉ tiêu doanh thu hoạt động tự doanh 44
  2.5.2. Các chỉ tiêu chi phí hoạt động tự doanh 47
  2.5.3. Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động tự doanh 48
  2.5.4. Các tiêu chuẩn định tính phản ánh hiệu quả hoạt động t
  doanh của Công ty Chứng khoán Ngăn hàng Đẩu tư và Phát triển
  Việt Nam 50
  2.5.5. Hạn chế của hoạt động tự doanh 50
  2.5.6. Nguyên nhân 51
  3. Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng
  khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 55
  3.1. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 55
  3.2. Kết quả hoạt động bảo lãnh phát hành
  3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh chứng khoán của Côn
  Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  3.3.1. Các chỉ tiêu doanh thu hoạt động bảo lãnh phát hành
  3.3.2. Các chỉ tiêu chi phí hoạt động bảo lãnh phát hành
  3.3.3. Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động bảo lãnh phát hành
  3.3.4. Các tiêu chuẩn định tính phản ánh hiệu quả hoạt độ
  lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
  triển Việt Nam 6
  3.3.5. Hạn chế của hoạt động bảo lãnh phát hành
  3.3.6. Nguyên nhăn 68
  CHƯƠN G m: GIẢI PHÁ P NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT Đ ỘN G T ự
  DOANH V À BẢO LÃN H PHÁ T HÀN H CỦA CÔN G TY CHÚN G
  KHOÁ N NGÂ N HÀN G Đ Ầ U T ư V À PHÁ T TRIỂN VIỆT NAM 7
  ì . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CHÚNG KHOÁN NGÂN HÀNG
  ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 7 1
  1 . Định hướng chung 71
  2. Định hướng phát triển hoạt động tự doanh 72
  3. Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành 72
  li. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Tự DOANH VÀ BẢO LÃNH
  PHÁT HÀNH CỦA CÔNG TY CHÚNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM 7 2
  1 . Nhóm giải pháp chung 72
  LI. Nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ
  1.2. Hoàn thiện và ban hành quy trình thực hiện hoạt động tự
  bảo lãnh phát hành 73
  1.3. Xay dựng cơ chế động lực 7 5
  Ì .4. Thực hiện cải cách hành chính 75
  2. Nhóm giải pháp riêng 75
  2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh của Công ty
  chứng khoán Ngân hàng Đẩu tư và Phát triển Việt Nam 75
  2.1.1. Tăng cường công tác phân tích 75
  2.1.2. Nâng cao tính chủ động cho cán bộ tự doanh, thực hiện giao
  vốn cho từng cán bộ trên cở sở năng lực của từng cán bộ 78
  2.1.3. Tăng cưởng công tác kiểm tra, kiểm soát 78
  2.1.4. Đổi mới công nghệ và phát triển hệ thống thông tin 79
  2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành của
  Công ty chứng khoán Ngăn hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 79
  2.2.1. Chủ động tìm kiếm khách hàng 79
  2.2.2. Xây dựng chiến lưc cho dịch vụ bảo lãnh phát hành 80
  2.2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh 81
  IU. MỘT s ố KIẾN NGHỊ NHẰM NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA CÔN G TY CHÚN G KHOÁ N NGÂ N HÀN G ĐA U Tư V À PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM 81
  1 . Kiến nghị vói Chính phủ 81
  2 . Kiến nghị với Uy ban chứng khoán Nhà nước 85
  KẾT LUẬN 88
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động tư doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả hoạt động tư doanh và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status