Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu trung tâm đào tạo ATHENA

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu trung tâm đào tạo ATHENA

  iv
  MC LC

  M" ñ$u
  I. Tính cp thit c a ñ tài
  II. M%c tiêu nghiên cu
  III. ði tư ng nghiên cu và ph$m vi nghiên cu
  IV. Phương pháp nghiên cu
  V. Kt cu chuyên ñ tt nghip
  Chương 1: Khái quát lý thuy%t v chi%n lư&c xây dng và phát tri'n thương hi(u
  1.1 T)ng quan v thương hi(u
  1.1.1 Khái nim thương hiu
  1.1.2 Phân bit thương hiu và nhãn hiu
  1.1.3 Vai trò c a thương hiu
  1.1.4 ð"nh v" thương hiu
  1.2 Quy trình xây dng và phát tri'n thương hi(u
  1.2.1 Xây dng chi%n lư&c thương hi(u t)ng th'
  1.2.1.1 Nhn thc v thương hiu
  1.2.1.2 Tm nhìn, s m$ng và trit lý kinh doanh
  1.2.1.2.1 Tm nhìn
  1.2.1.2.2 S m$ng
  1.2.1.2.3 Trit lý kinh doanh
  1.2.1.3 Các yu t nh hư)ng ñn chin lư c xây dng và phát trin thương hiu
  1.2.1.3.1 Môi trưng vĩ mô
   Môi trưng kinh t
   Môi trưng khoa h&c – k thut
   Môi trưng xã hi
   Môi trưng chính tr"
  1.2.1.3.2 Môi trưng vi mô
   Khách hàng
   ði th c$nh tranh
   Nhà cung ng
   Gi i trung gian
   Công chúng
   Công ty
  1.2.1.4 Hình thành m%c tiêu và lp k ho$ch chin lư c thương hiu
  v
  1.2.2 ðnh v thương hi(u
  1.2.2.1 Nhn d$ng khách hàng m%c tiêu
  1.2.2.2 Xác ñ"nh tiêu thc ñ"nh v"
  1.2.2.3 Quyt ñ"nh phương án ñ"nh v"
  1.2.3 Thi%t k% và t*o dng các y%u t thương hi(u
  1.2.3.1 Tên g&i
  1.2.3.2 Logo
  1.2.3.3 Kh,u hiu
  1.2.3.4 Màu sc
  1.2.4 ðăng kí bo h, các y%u t thương hi(u
  1.2.5 Marketing h-n h&p vàvi(c xây dng và phát tri'n thương hi(u
  1.2.5.1 Sn ph,m
  1.2.5.2 Giá
  1.2.5.3 Phân phi
  1.2.5.4 Xúc tin
  1.2.6 Qung bá thương hi(u
  1.2.6.1 Xây dng trang web
  1.2.6.2 Qung cáo
  1.2.6.3 Quan h cng ñ(ng
  1.2.7 ðánh giá thương hi(u
  Chương 2: T)ng quan v Trung tâm ðào t*o ATHENA
  2.1 Gi i thiu sơ lư c v công ty
  2.2 Qúa trình hình thành và phát trin
  2.3 Cơ cu t chc
  2.4 Th" trưng m%c tiêu c a trung tâm
  2.5 Sn ph,m c a trung tâm
  2.6 Chin lư c Marketing c a trung tâm
  2.6.1 Chin lư c sn ph,m
  2.6.1.1 Chin lư c tp h p sn ph,m
  2.6.1.2 Chin lư c dòng sn ph,m
  2.6.2 Chin lư c giá
  2.6.3 Chin lư c phân phi
  2.6.4 Chin lư c xúc tin
  2.6.4.1 Các quyt ñ"nh v qung cáo
  2.6.4.2 Các quyt ñ"nh v PR
  2.6.4.3 Các quyt ñ"nh v khuyn mãi
  Chương 3: Thc tr*ng chi%n lư&c xây dng và phát tri'n thương hi(u c.a Trung
  tâm ðào t*o ATHENA
  3.1 Quy trình xây dng và phát tri'n thương hi(u c.a Trung tâm ðào t*o
  ATHENA
  3.1.1 Xây dng chi%n lư&c thương hi(u t)ng th'
  3.1.1.1 Nhn thc c a Trung tâm ATHENA v thương hiu
  3.1.1.1.1 Tm nhìn, s m$ng và trit lý kinh doanh
  3.1.1.1.1.1 Tm nhìn
  3.1.1.1.1.2 S m$ng
  3.1.1.1.1.3 Trit lý kinh doanh
  3.1.1.1.2 Các yu t nh hư)ng ñn chin lư c xây dng và phát trin thương hiu
  ATHENA
  3.1.1.1.2.1 Môi trưng vĩ mô
   Môi trưng kinh t
   Môi trưng khoa h&c – k thut
   Môi trưng xã hi
   Môi trưng chính tr"
  3.1.1.1.2.2 Môi trưng vi mô
   Khách hàng
   ði th c$nh tranh
   Nhà cung ng
   Gi i trung gian
   Công chúng
  3.1.1.1.2.3 Môi trưng doanh nghip
   Ngu(n nhân lc
   Ngu(n tài chính
   Văn hóa t chc
  3.1.1.1.3 Hình thành m%c tiêu và lp k ho$ch chin lư c thương hiu ATHENA
  3.1.2 ðnh v thương hi(u
  3.1.2.1 Nhn d$ng khách hàng m%c tiêu
  3.1.2.2 Xác ñ"nh tiêu thc ñ"nh v"
  3.1.2.3 Quyt ñ"nh phương án ñ"nh v"
  3.1.3 Thi%t k% và t*o dng các y%u t thương hi(u
  3.1.3.1 Tên g&i
  3.1.3.2 Logo
  3.1.3.3 Kh,u hiu
  3.1.3.4 Màu sc
  3.1.4 ðăng kí bo h, các y%u t thương hi(u
  3.1.5 Marketing h-n h&p và vi(c xây dng và phát tri'n thương hi(u
  3.1.5.1 Sn ph,m
  3.1.5.2 Giá
  3.1.5.3 Phân phi
  3.1.5.4 Xúc tin
  3.1.6 Qung bá thương hi(u
  3.1.6.1 Xây dng trang web
  3.1.6.2 Qung cáo
  3.1.6.3 Quan h cng ñ(ng
  3.1.7 ðánh giá thương hi(u
  3.2 Nghiên c/u và ño lư0ng hình nh thương hi(u c.a Trung tâm ðào t*o
  ATHENA
  Chương 4: M,t s bi(n pháp hoàn thi(n chi%n lư&c xây dng và phát tri'n
  thương hi(u c.a Trung tâm ðào t*o ATHENA
  K%t lun
  Tài li(u tham kho
  Ph1 l1c

  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu trung tâm đào tạo ATHENA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu trung tâm đào tạo ATHENA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status