Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty lương thực miền Bắc (VINAFOOD1)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty lương thực miền Bắc (VINAFOOD1)

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G 1 : LÝ LUẬN CHUNG VẾ MARKETING MIX VÀ TONG QUAN THỊ TRƯỜNG
  GẠO THẾ GIỚI 3
  1. Những vấn đề l ý luận chung về Marketing mix 3
  1.1. Khái niệm Marketing mix 3
  1.1.1. Định nghĩa Marketing mix trên thế gió i 3
  1.1.2.Vai trò của Marketing mix 4
  1.2. Tó m tắt từng thành phần của Marketing mix 5
  Ì .2. Ì. Sợn phẩm ( Product) 5
  1.2.2. Giá cợ(Price ) 7
  1.2.3. Phân phối ( Place ) lo
  1.2.4. Yểm trợ ( Promotion ) 12
  1.3. Nguyên tắc phối hợp hiệu quợ các thành phần chủ yếu của Markcting
  mix 16
  2. Tổng quan thị trường gạo thê giới 17
  2. Ì .Tinh hình tiêu thụ và sợn xuất của thị trường gạo thế giới 17
  2.1.1. Mức tiêu thụ và sản lượng gạo toàn thế giới 17
  2.1.2. Các nước sợn xuất và tiêu thụ chính 19
  2.2.Tình hình nhập khẩu 20
  2.2.1. Mức nhập khẩu 20
  2.2.2. Các nước nhập khẩu gạo chủ yếu 22
  2.3.Tình hình xuất khẩu gạo 24
  2.2.1. Mức xuất khẩu 24
  2.2.2. Các nước xuất khẩu chính 24
  2.4.Tình hình giá gạo trên thế giới 28
  2.4.1.Xu hướng và đặc điểm biến động của giá gạo 28
  2.4.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự biến động của gi á gạo 30
  CHƯƠN G 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÚNG DỤNG MARKETING MIX TRONG KINH
  DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VINAFOODl TRONG NHỮNG NÁ M QUA 31
  1 . KHÁI QUÁT TỈNH HÌNH KINH DOANH CỦA TONG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIẾN
  BẮC NHỮNG NĂ M QUA 3 1
  1.1. Giới thiệu về Tổng công ty Lương thực miền Bắc 31
  1.1.1. Sự ra đời và phát triần của Tổng công ty 31
  1.1.2 . Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty 32
  1.1.3 . Tổ chức bộ máy quản l ý 33
  1.2 . Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 34
  Ì .2 . Ì . Tóm tắt sản lượng gạo của Việt Nam những năm qua 34
  1.2.2 . Mức sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam những năm gần đây 35
  Ì .3 . Tinh hình xuất khẩu gạo và vai tr ò của Vinaíbođ Ì 36
  1.3.1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Vinaíbodl 36
  1.3.2 . Vai tr ò của Vinaíbodl 38
  2. Thực trạng ứng dụng Marketing mix trong kinh doanh xuất khẩu
  gạo của Vinafood Ì 38
  2.1.Thực trạng nghiên cứu thị trường và nấm bắt nhu cầu 38
  2.2. Thực trạng ứng dụng 4P 40
  2.2.1. Chiến lược sản phẩm 40
  2.2.2. Chiến lược gi á 43
  2.2.3. Chiến lược phân phối 46
  2.2.4. Chiến lược yầm trợ 51
  2.3. Kết quả và những tổn tại nổi bật của Vinaíbođl về ứng dụn
  Marketing mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo 55
  2.3.1. Kết quả nổi bật 55
  2.3.2. Tồn tại chủ yếu 56
  2.3.3. Nguyên nhân 57
  CHƯƠN G 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ÚNG DỤNG MARKETING
  MIX TRONG KINH DOANH XUẤT KHAU GẠO CỦA VINAFOODl TRONG THỜI
  GIAN TỚI 59
  1. Định hướng chung 59
  1.1. Dự báo thị trường gạo thế giới trong thời gian tới 59
  1.2 . Mục tiê u 61
  1.3 . Định hướng 61
  2. Giải pháp 62
  2.1. Nhóm giải pháp về nghiên cứu thị trường và nắm bắt thông tin 62
  2.2. Nhóm giải pháp về sản phẩm và nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu.63
  2.3. Nhóm giải pháp về gi á cả xuất khẩu gạo 65
  2.3.1. Chính sách chi phí 65
  2.3.2. Chiến lược gi á hợp lí , ổn định 67
  2.4. Nhóm giải pháp về hệ thống phân phối gạo xuất khẩu 68
  2.5. Nhóm giải phấp về yủm trợ kinh doanh xuất khẩu gạo 72
  2.6. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh
  doanh 75
  3. Một số kiến nghị chủ yếu 76
  3.1. Với Nhà nước 76
  3.2. Với Bộ Nông nghiệp và Phát triủn nông thôn 78
  3.3. Với Bộ Thương mại và Công nghiệp 79
  3.4. Với Hiệp hội Lương thực Việt Nam 81
  3.5. Với Vinaíòod Ì 82
  KẾT LUẬN 86
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, gạo vẫn là một trong số những mặt hàng xuất
  khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm trên 5 % tổng ki m ngạch xuất khẩu của cờ
  nước . Trong nhiều năm trở lại đây, Việt Nam thường là nước xuất khẩu gạo
  đứng thứ hai thế giới. Vớ i vị tr í quan trọng đó, gạo vẫn được coi là một trong
  những mặt hàng chủ lực cần được quan tâm.
  Cũng như các mặt hàng nông sờn khác, lúa gạo phụ thuộc rất nhiều vào
  điều kiện thời tiết. Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân dẫn đến biến động
  thời tiết rất thất thường, tình trạng lúa gạo mất mùa xẩy ra khá thưòng xuyên.
  Mặt khác việc đô thị hoa nóng thôn đang diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia nói
  chung và các nước xuất khẩu gạo nói riêng nên đất trồng lúa liên tiếp bị thu
  hẹp. Trong kh i đó, dân số tăng nhanh và nhu cầu về gạo luôn ở mức cao, dẫn
  đến tình trạng cầu vượt cung. Vì vậy giá gạo trên thị trường thế giới có xu
  hướng tăng cao, và mở ra những lợi thế nhiều hơn cho các nước xuất khẩu,
  trong đó có Việ t Nam. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là giá gạo Việ t Nam vẫn
  thấp hơn khá nhiều so với giá gạo Thái Lan. Bên cạnh đó thị trường xuất khẩu
  gạo của Việt Nam chưa thật sự ổn định vững chắc, khách hàng nước ngoài
  chưa thật sự tin tưởng vào chất lượng gạo và tính chính xác về thời hạn giao
  hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việ t Nam. Đ ể giời quyết vấn đề tồn
  tại nổi cộm đó, rõ ràng doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đang còn rất
  nhiều việc phời làm. Chúng ta phời có hệ thống giời phấp đồng bộ l ừ nhiều
  phía : người nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu, Nhà nước. Trước hết sự nỗ lực
  tìm tò i phương pháp tối ưu cho xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp l à rất cần
  thiết. Trong đó việc áp dụng Marketing vào kinh doanh xuất khẩu gạo yếu tố
  có ý nghĩa quyết định. Điều này rất cần vai trò tiên phong của các công ty
  xuất khẩu lớn như Tổng công ty Lương thực miền Bắc, một doanh nghiệp có
  bề dầy kinh nghiệm thực tế trên thương trưởng gạo thế giới trong suốt gần hai
  mươi năm qua.
  Ý thức được tình hình thực tế đó em đã quyết định lựa chọn đề tà i :
  " ứng dạng Markeúng Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng
  công ty lương thực miền Bắc" cho khoa luận tốt nghiệp của mình.
  Đ ề tà i sẽ đi vào nghiên cứu tình hình thị trưừng gạo thế giới và việc
  ứng dụng Marketing mix của Tổng công ty Lương thực miền Bắc trong những
  năm qua. Từ đó đưa ra giải pháp để ứng dụng hiệu quả Marketing mi x vào
  hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty.
  Kết cấu đề tà i gồm 3 chương như sau :
  Chương 1: Lý luận chung về Marketìng Mix và tổng quan thị trường gạo
  thê giới.
  Chương 2 : Đánh giá thực trạng ứng dụng Marketing Mix trong kinh
  doanh xuất khẩu gạo của Vina/oodl những năm qua.
  Chương3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện ứng dụng Marketing Mix
  trong kinh doanh xuất khẩu gạo của Vinafoodl trong thời gian tới.
  Do những hạn chế về thừi gian, về tà i liệu và khả năng của ngưừi viết,
  nội dung khóa luận khó tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất
  mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô giáo cùng sự góp ý của
  đông đảo Bạn đọc.
  Nhân đây, em xi n bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư - Tiến sỹ
  Nguyễn Trung Vãn về sự giúp đỡ nhiệt tình và những ý kiến đóng góp quí báu
  của thầy trong suốt quá trình thực hiện khoa luận tốt nghiệp này.
  Em cũng xin chân thành cảm ơn Phòng kinh tế đối ngoại thuộc Tổng
  công ty lương thực miền Bắc, gia đình, bạn bè và tất cả những nguôi đã động
  viên, giúp đỡ em trong qua trình thu thập, xử lý tà i liệu và hoàn thành khóa
  luận

  Xem Thêm: Ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty lương thực miền Bắc (VINAFOOD1)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng Marketing Mix trong kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty lương thực miền Bắc (VINAFOOD1) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status