Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty VMS Mobifone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty VMS Mobifone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤ C LỤ C
  LÒI M Ở ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì : C ơ SỞ LÝ LUẬN VẾ KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
  DỊCH VỤ THÔN G TIN DI ĐỘNG 4
  /. Một số vấn đề lý luận về kinh doanh và hiệu quả kinh doanh 4
  1.1. Khái niệm kinh doanh 4
  1.2 . Hiệu quả kinh doanh 5
  2. Hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động 7
  2.1. Khái quát vế dịch vụ thông tin di động 7
  2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động 13
  2.3. Hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiê u đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch
  vụ thông tin di động 17
  CHƯƠN G li: THỰC TRựNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH vụ THÔN G TIN DI
  ĐỘNG CỦA CÔN G TY VMS MOIỈIKONK 28
  1. Khái quát chung về công ty VMS Mobiýone 28
  1.1. Sự ra đời và phát triển của công ty qua các thời kỳ 28
  1.2 . Chức năng, nhiệm vụ cùa công ty VMS MobiFone 32
  1.3 . Cơ cấu tổ chức của công ty thông tin di động VMS MobiFone 33
  1.4 . Dịch vụ cung cấp của công ty 36
  ĩ. Thục trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động của cõng ty
  VMS MobiFone 37
  2.1. Về tìn h hình thị trường kinh doanh dịch vụ thông tin động Việt Nam 38
  2.2. Thực trạng chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động của
  công ty VMS MobiFone 40
  2.3. Hoạt động kinh doanh của VMS MobiFone trong mối tương quan với
  các đối thủ mạnh trên thị trường dịch vụ thông tin di động Việt Nam 49
  3. Phân tích thục trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của
  công ty trong những năm gần đây 51
  3.1. Hiệu quả tổng hợp kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty
  VMSMobiFone 51
  3.2. Phân tíc h hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động 53
  3.3. Nhận xét chung về hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của
  công ty VMS MobiFone 58
  CHƯƠNG ni: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH vụ THÔNG
  TIN DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE TRONG Bối CẢNH HỘI NHẬP 62
  1. Tính tất yếu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin
  di động của công ty VMS MobiFone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 62
  1.1. Để doanh nghiệp tổn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh 62
  1.2 . Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiê u dùng 64
  1.3 . Góp phần vào sự phát triển chung cùa Đởt nước 65
  2. Xu hướng thị trường thông tin di động Việt Nam và định hướng phát triển
  của công ty VMS MobiFone trong bôi cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế. 66
  2.1. Xu hướng thị trường thông tin di động Việt Nam trong thời gian tới 66
  2.2. Mục tiê u và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ thông tin di động
  của VMS giai đoạn 2006-2010 và cụ thể năm 2006 68
  3. Một số giải pháp nhm năng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động
  của công ty VMS MobiỊone 71
  3.1. Giải pháp vi mô- giải pháp về phía doanh nghiệp VMS-Mobifone 71
  3.1.1. Tăng cường đẩu tư cho cơ sở hạ tầng mạng lưới và áp dụng công nghệ
  hiện đại 71
  3.1.2. Tăng cường công tá c quản trị nguồn nhãn lực 73
  3.1.3. Mở rộng thêm nhiều kênh phân phối 74
  3.1.4. Tăng cường công tác xúc tiến quảng cáo, khuyếch trương dịch vụ 75
  3.1.5. Thiết lập hệ thống tín h giá cước hợp l ý 76
  3.1.6. Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng 77
  3.1.7. Nâng cao vị thế của doanh nghiệp trê n thị trường 78
  3.1.8. Tăng cường nghiên cứu thị trường và tìm hiểu nhu cầu khách hàng 79
  3.1.9. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 80
  3.1.10. Giải pháp trong tiến trìn h hội nhập nền kinh tế quốc tế 81
  3.2. Giải pháp vĩ mô 82
  3.2.1. Giải pháp về phía Nhà Nước 82
  3.2.2. Giải pháp về phía Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông 84
  KẾ T LUỤN 87
  TÀI LIỆ U THA M KHẢO 89
  PHỤ LỤ C 92

  LỜI MỞ ĐẦU
  Hội nhập nền kinh tế quốc tế l à một tất yếu khách quan cùa bất cứ quốc gia
  nào. Việt Nam trong thòi gian qua với chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà
  nước đã tíc h cực tham gia vào xu thế chung này, góp phần vào sự phát triển chung
  của nền kinh tế Việt nam trong những năm qua. Các quốc gia nói chung và Việt
  Nam nói riêng muốn hội nhập thành công cẩn phải có sự nỗ lực vươn lên của tất
  cả các ngành trong nền kinh tế. Mỗi ngành, mỗi đơn vằ cấn có các chiến lược, kế
  hoạch và chính sách cho mình nhằm đâm bảo hiệu quả kinh doanh hoa chung vào
  sự phát triển của nền kinh tế Đất nước. Bưu chính- Viền thông, một trong những
  ngành mũi nhọn, thuộc kết cấu hạ tầng cơ sở của nền kinh tế quốc dân nên cần
  phải phát triển trước một bước so với các ngành kinh tế khác. Bưu chính- Viễn
  thông Việt Nam đã và đang trê n con đường đổi mới không ngừng, tíc h cực hội
  nhập khu vực và thế giới nhằm thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ của ngành đối với sụ
  nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoa đất nước theo chù trương của Đáng và Nhà
  nước để ra.
  Trong các ngành dằch vụ viễn thông, kinh doanh dằch vụ thông tin di động
  được đánh giá l à lĩnh vực kinh doanh mang lại nguồn thu lớn nhất. Từ khi ra đời
  đến nay, ngành kinh doanh này đã đóng góp không nhỏ vào GDP của đất nước
  mỗi năm, chiếm tỷ trọng tới 6% của GDP'22
  '. Lằch sử phát triển của ngành còr
  khá non trẻ mói chỉ 13 năm nhưng sự phát triển của ngành dằch vụ này đã cc
  những bước trưởng thành đáng kể. Nếu như con số thuê bao ban đầu của toà r
  ngành chỉ l à 15.000 thuê bao th ì sau 13 năm phát triển số lượng thuê bao sử dụnằ
  dằch vụ hiện nay đã tàng lên hơn 15 triệu thuê bao1271
  , đây quả l à một con số đánằ
  tự hào của ngành dằch vụ thông tin di động.
  Công ty thông tin di động VMS l à một doanh nghiệp Nhà nước hoạch toá i
  độc lập trực thuộc Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, ra đòi ngày l i
  tháng 4 năm 1993, công ty l à đơn vằ đầu tiê n kinh doanh loại hình dằch vụ thôn
  tin di động tại Việt Nam. Với ưu thế của mình, công ty đã chiếm lĩnh một ứ
  trường rộng lớn bao gồm những khách hàng sử dụng dằch vụ thông tin di độn
  trê n toàn quốc. Sau 13 năm ra đời và phát triển, VMS-MobiFone ngày càn
  khẳng định vị thế của mình, tạo dựng hình ảnh mạng thõng tin di động
  MobiFone như một mạng di động hàng đầu Việt Nam.
  Với mức độ hấp dẫn của ngành kinh doanh này, hiện nay đã có nhiều nhà
  cung cấp dịch vụ trên thị trường như mạng viễn thông quân đội Viettel, mạng di
  động Vinaphone, mạng di động sỉ dụng công nghệ CDMA của S-Fone, và mạng
  thông tin di động của công ty điện lực EVN Telecom. Đây quả l à một thị trường
  tiềm năng khi dân số Việt Nam lên tới hơn 80 triệu người trong khi đó số lượng
  thuê bao sỉ dụng mạng di động chỉ chiếm 15 triệu 1271
  . Tuy nhiên, hiện nay thị
  trường thông tin di động đang phải chuẩn bị cho sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà
  cung cấp dịch vụ Viễn thông nước ngoài khi Việt Nam ra nhập WTO, đặt các
  doanh nghiệp Việt Nam trước một thách thức lớn để kinh doanh hiệu quả. Vì vậy,
  các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động cần định hướng cụ thể cho mình đổng
  thời xấc định những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới hiệu quả sản xuất
  kinh doanh để từ đó tìm ra các giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả kinh
  doanh, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập. Với mong muốn tìm hiểu kỹ
  hơn về hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động của doanh nghiệp và cụ
  thể l à của công ty thông tin di động VMS MobiFone, Em quyết định lựa chọn đề
  tà i " Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công
  ty VMS MobiFone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" cho khoa luận tốt
  nghiệp cùa mình.
  Ngoài phẩn mở đẩu và kết luận đề tà i khoa luận của Em được chia làm 3
  chương:
  Chương ì : Cơ sở l ý luận về kinh doanh và hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin
  đ i động
  Chương li : Phân tíc h thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động
  của công ty VMS MobiFone
  Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động
  của công ty VMS MobiFone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di
  động của công ty VMS MobiFone, khoa luận đưa ra một số giải pháp nhằm nâng
  cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động cùa công ty VMS
  trong bối cảnh hội nhập.
  Trong thời gian thực hiện khoa luận tốt nghiệp, cùng với sự nỗ lực của bản
  thân Em đã nhận được sự chỉ bảo tận tìn h của TS Bùi Thị Lý, sự hỗ trợ về tà i liệu
  từ phía công ty thông tin di động VMS, từ Tập đoàn Bưu chính-Viỡn Thông Việt
  Nam, được sự động viên hỗ trợ từ gia đình, bạn bè. Qua đây, Em xin bày tỏ lòng
  biết ơn đến TS. Bùi Thị Lý, Công ty VMS MobiFone, Tập đoàn Bưu chính -Viỡn
  thông Việt Nam, gia đình - bạn bè đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành
  tốt khoa luận tốt nghiệp này.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty VMS Mobifone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty VMS Mobifone trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status