Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

  MỤ C LỤ C
  LỜ I MỞ ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì : Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH 3
  ì . KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NỘ I DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT
  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3
  Ì . Khái niệm 3
  2. Vai trò 3
  3. Nội dung 5
  li. PHƯƠN G PHÁP V À CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHÂN TÍCH HOẠT
  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6
  1. Phương pháp 6
  LI . Phương pháp luận 6
  Ì .2 . Phương pháp tín h toán kỹ thuật của phân tíc h 6
  1.2.1. Phương pháp chi tiết 7
  Ì .2.2 . Phương pháp so sánh 8
  1.2.3 . Phương pháp liê n hoàn (phương pháp số chênh lệch) 9
  2. Các chị tiê u lo
  2.1. Các yếu tố sản xuất kinh doanh lo
  2.1.1. Lao động lo
  2.1.2 . Tài sản cố định: lo
  2.1.3 . Nguyên vật liệu 12
  2.2. Chi phí hoạt động kinh doanh 12
  2.2.1. Tổng chi phí 12
  2.2.2 . Các khoản mục chi phí chi tiết 12
  2.3 . Phân tíc h tà i sản và vốn hoạt động cùa doanh nghiệp 15
  2.3.1. Tài sản 15
  2.3.2 . Nguồn vốn 16
  2.3.3 . Phân tíc h các chị số tà i chính 16
  IU. NGUỒN TÀI LIỆU, PHÂN LOẠI V À YÊU CÀU CỦA CÔNG TÁC
  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 21
  1. Nguồn tà i liệu 21
  2. Phân loại công tá c phân tíc h 24
  2.1. Căn cứ theo thời điểm hoạt động kinh doanh 24
  2.2. Căn cứ theo nội dung phân tíc h 24
  3. Yêu cầu của công tá c phân tíc h 25
  CHƯƠNG H: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẤU THỦY SẢN AN GIANG 27
  ì. GIỚI THIửU KHÁI QUÁ T VỀ CÔN G TY CỔ PHÀN XUẤT NHẬP
  KHẨU THỦY SẢN AN GIANG 27
  1. Lịch sử hình thành và phát triển 27
  1.1. Thông tin chung 27
  1.2 . Phạm vi hoạt động 28
  2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản l ý 28
  li. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔN G
  TY CỔ PHÀN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG 33
  Ì . Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh 33
  1.1. Báo cáo tà i chính 2005-2007 33
  Ì .2 . VỊ tr í trong ngành 34
  1.3 . Thị trường xuất khẩu 35
  2. Phân tíc h các yếu tố sản xuất kinh doanh 36
  2.1. Phân tíc h yếu tố lao động 36
  2.2. Phân tíc h yếu tố tà i sản cố định 39
  2.3 . Phân tíc h yếu tố nguyên vật liệu 43
  3 . Phân tíc h chi phí hoạt động kinh doanh 44
  3. Ì . Giá vốn hàng bán 44
  3.2 . Chi phí tà i chính 47
  3.3 . Chi phí bán hàng 48
  3.4 . Chi phí quản l ý doanh nghiệp 49
  4 . Phân tíc h tà i sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp 50
  4.1. Phân tíc h chung về tà i sản - nguồn vốn 50
  4 . Ì . Ì . Cơ cấu tà i sản 50
  4.1.2 . Cơ cấu nguồn v
  ốn 53
  4.2.1. Khả năng luân chuyển vốn kinh doanh 54
  4.2.2 . Khả năng thanh toán 58
  4.2.3 . Phân tíc h khả năng sinh lời 62
  HI. ĐÁN H GIÁ TÌNH HÌNH SÀN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔN G TY
  XUẤT NHẬP KHÂ U THỦY SẢN AN GIANG 63
  Ì . Diêm mạnh và điểm yếu 63
  1.1. Điểm mạnh 63
  1.2 . Điểm yếu 64
  2. Cơ hội và thách thức 65
  2.1. Cơ hội 65
  2.2. Thách thức 66
  CHƯƠN G HI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂN G CAO HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH CỦA CÔN G TY CỔ PHỮN XUẤT NHẬP KHẨU
  THỦY SẢN AN GIANG 67
  ì . MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂ M TỚI 6 7
  1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư : 67
  2. Tiếp thị: 68
  3 . Tài chính: 68
  4 . Nhân lực: 69
  li. MỘT SỔ ĐỀ XUẤT NÂN G CAO HIỆU QUẢ SÀN XUẤT KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN
  GIANG 69
  Ì . Nâng cao hiệu quả quản l ý và sử dụng lao động 69
  2. Thực hiện chính sách tí n dụng nới lòng với khách hàng để tăng doanh thu71
  3. Giảm chi phí sản xuất 71
  4 . Xây dựng thương hiệu, mờ rộng thị trường 72
  5 . Quản l ý chất lượng 74
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


  LỞI MỞ ĐẦU
  Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch từ cơ cấu kinh tê
  nhà nước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên
  nền tảng nền kinh tể tr i thức và xu hướng mờ cửa, hội nhập vói nên kinh tê
  toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lữi cho
  các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế tư nhân phát triển. Song xu hướng này
  cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những
  yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn
  lên vưữt qua đưữc những khó khăn, thách thức, tránh nguy cơ bị đào thải bời
  quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
  Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương
  trường cần phải nhanh chóng đổi mới, hoạt động có hiệu quả. Các nhà quản l ý
  phải nhanh chóng nắm bắt những tí n hiệu của thị trường, tìm kiếm và sử dụng
  những yếu tố sản xuất hiệu quả với chi phí thấp nhất, đẩy manh hoạt động tìm
  kiếm thị trường, huy động và sử dụng vốn một cách hữp l ý nhất. Các doanh
  nghiệp cân năm đưữc những nhân tố ảnh hường, mức độ và xu hướng tác
  động của từng nhân to đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Điều này chì
  thực hiện đưữc trên cơ sờ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Việc thường xuyên phân tích tình hình hoạt động kinh doanh sẽ giúp
  các nhà quản l ý doanh nghiệp nắm rõ thực trạng, từ đó nhận ra những mặt
  mạnh, mặt yếu, những bất ổn một cách sớm nhất đê có phương án hành động
  phù họp cho tương lai, đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định
  và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lưững doanh
  nghiệp.
  Nhận thức đưữc tầm quan trọng của vấn đề trên, em quyết định đi sâu
  nghiên cứu đề tài : "Phăn tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ
  phẩn xuất nhập khẩu thủy sản An Giang"
  Mục tiêu nghiên cửu: Nội dung đề tà i tập trung nghiên cứu thực
  trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2005-2007 để thấy rõ
  xu hướng, tốc độ tăng trường và thực trạng của doanh nghiệp, trên co sò đó
  đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tà i chính và giúp
  doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dầng
  trong đề tà i chủ yếu l à phương pháp phân tích, chi tiết, so sánh và tổng hợp số
  liệu thực tế từ những báo cáo tà i chính, báo cáo thuyết minh, bản cáo bạch
  của công ty và các công ty đối thủ trong ngành.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tà i tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động
  sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
  trong giai đoan 2005-2007 và so sánh với hoạt động sản xuất kinh doanh của
  ba công ty trong cùng ngành là Công ty cổ phần thủy sản Nam Việt, Công ty
  cổ phẩn xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
  thủy sản Cửu Long.
  Đe tà i còn bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
  Chương ì: Cơ sờ l ý luận về phân tích hoạt động kinh doanh
  Chương li : Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập
  khẩu Thủy sản An Giang
  Chương HI : Một số biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất của Công ty cổ
  phần Xuất nhập khẩu Thủy sàn An Giang
  Bằng những hiểu biết của mình, cùng với kiến thức đã được trang bị
  trong quá trinh học tập, em đã cố gắng hoàn thành đề tà i này một cách tốt
  nhất. Tuy nhiên do sự giới hạn trong kiến thức, đề tà i không thể tránh khỏi
  những sai lầm và hạn chế. Vì vậy, em mong nhận được những nhận xét và chỉ
  bảo của các thầy cô.

  4.2 . Phân tíc h các chỉ số tà i chính 54

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status