Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn Gouman - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn Gouman - Thực trạng và giải pháp

  MỤ C LỤ C
  PHẢ N M Ở ĐÀ U 4
  ì . Lí do chọn đề tà i 4
  li. Mục đích nghiên cứu 4
  HI. Đôi tượng nghiên cứu và phạm v i nghiên cứu 5
  IV. Phương pháp nghiên cứu 5
  V. Nộ i dung của khóa luận 5
  CHƯƠN G ì : C ơ S Ở L Ý LUẬ N V Ề CÔN G TÁ C HOẠC H ĐỊNH CHIẾ N
  LƯ Ợ C NGÀN H KIN H DOAN H KHÁC H SẠ N 7
  ì . Khái niệm. đặc điữm của ngành kin h doanh khách sạn 7
  Ì. Khái niệm về ngành kin h doanh khách sạn 7
  1.1. Khái niệm về khách sạn 7
  Ì .2. Khái niệm về ngành kinh doanh khách sạn 8
  2. Đặc diêm cùa ngành kin h doanh khách sạn 9
  li. Khái niệm và vai trò cùa công tác hoạch định chiến lược 10
  ì. Khái niệm về hoạch định chiến lược 10
  2. Va i trò cùa công tác hoạch định chiến lược 10
  IU. Quy trình hoạch định chiến lược trong ngành kin h doanh khách sạn.
  . '. l i
  Ì. Xác định mục tiêu chiến lược l i
  1.1. Chức năng, nhiệm vụ cùa doanh nahiệp l i
  1.2. Mục tiêu cùa doanh nghiệp 12
  Ì .2.1. Khái niệm 12
  1.2.2. Phân loại mục tiêu 12
  Ì .2.3. Tiêu chuẩn của mục tiêu 13
  1.2.4. Những yếu tố ảnh hường đến quyết định mục tiêu 13
  2. Phân tích môi trường kin h doanh bèn ngoài và nộ i bộ doanh nghiệp
  13
  2.1. Phân tích môi trường kin h doanh bên ngoài 13
  2.1.1. Phân tích môi trường vĩ m ô 14
  2.1.2. Phân tích môi trường v i m ô 16
  2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp 19
  2.2.1. Khái niệm: . ' . ' 19
  2.2.2. Công cụ và nội dung phân tích 19
  2.2.3. Phân tích chuỗi giá trị 20
  2.2.4. Phân tích các yếu tố hoạt động cùa doanh nghiệp 21
  3. Phân tích và lựa chọn chiến lược 23
  3.1. Phàn tích ma trận SWOT 23
  3.3.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 28
  CHƯƠN G 2: THỰC TRẠNG CÔN G TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC
  CỦA KHÁC H SẠN (l i 'OMAN H À NỘ I 29
  ì . Giới thiệu về khách sạn Guoman Hà nội 29
  Ì . Tên gủi, biểu trung, địa chỉ cùa khách sạn 29
  2. Quá trìn h hình thành và phát triển của khách sạn 29
  3. Cơ cấu tố chức của khách sạn 30
  3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức khách sạn GUOMAN 30
  3.2. Chức năng của từng bộ phận trong khách sạn Guoman 32
  4. Đánh giá kết quá hoạt động kinh doanh cùa khách sạn từ 2005-2007
  35
  li. Thực trạng công tá c hoạch định chiến lược cùa khách sạn Guoman
  Hà Nội 36
  Ì . Nhiệm vụ và mục tiê u chiến lược cua khách sạn Guoman Hà Nội. 36
  1.1. Nhiệm vụ của khách sạn 36
  1.2 . Mục tiê u cùa khách sạn 36
  2 . Phân tíc h môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong của khách sạn . 37
  2.1. Phân tíc h các yếu tố bên trong khách sạn 37
  2.1.1. Yếu tố cơ sờ vật chất 37
  2.1.2. Yếu tố tà i chính 41
  2.1.3. Yếu tố quàn l ý 42
  2. Ì .4. Yếu tố nguồn nhân lực 42
  2.1.5. Yếu tố sàn phàm, dịch vụ kinh doanh của khách sạn 44
  2. Ì .6 . Yếu tố vị tr í địa l ý 44
  2. Ì .7. Các yếu tố về hoạt động marketing 45
  2.1.8. Đánh giá điếm mạnh và điếm yếu của khách sạn 46
  2.2. Phân tíc h các yếu tố bên ngoài khách sạn 47
  2.2.1. Môi trường vĩ mô 47
  2.2.2. Môi trường ngành 50
  2.2.3. Đánh giá cơ hội và nguy cơ cùa khách sạn 54
  3. Phân tíc h và lựa chủn chiến lược 57
  3.1. Chiến lược cấp công ty 57
  3.2. Chiến lược kinh doanh 57
  IU. Đánh giá thực trạng công tá c hoạch định chiến lược của khách sạn
  Guoman Hà nội 58
  Ì . Những kết quà đạt được 58
  1.1. về việc lựa chủn chiến lược 58
  CHƯƠN G 3: CÁ C GIẢI PHÁP Đ Ê THỤC HIỆN CỦA HIỆU QUẢ CÔN G
  TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA KHÁC H SẠN GUOMAN H À NỘ I
  ã ' 71
  ì . Phương hướng phát triển du lịch nói chung và khách sạn nói riêng71
  Ì . Tình hình chung về du lịch Việt Nam 71
  2. Tinh hình chung về du lịch Hà Nội 72
  3. Phương hướng kinh doanh cùa khách sạn 75
  li. "Một sô giải pháp để thực hiện có hiệu quả còng tá c hoạch định chiên
  lược cùa khách sạn 76
  Ì . Kiên nghị với Đàng và nhà nước 76
  2. Kiên nghị với khách sạn Guoman hà nội 78
  2.1. Tăng cường hoạt động kiểm tra. đánh giá 78
  2.2. Tiêp tục hoàn thiện cơ sờ vật chất kỹ thuật 79
  2.3. Đào tạo. phát triển nhân lực. xây dựng mõi trường làm việc lành
  mạnh, .nhổm thúc đẩy hoạt động sàn xuất kinh doanh 80
  2.4. Cùng cố và tạo lập quan hệ bạn hàng 81
  2.5. Chú trọrm tuyên truyền quárm cáo 82
  2.6. Hoàn thiện mô hình tổ chức và công tá c quàn l ý trong khách sạn 83
  2.7. Hoàn thiện chính sách Mar-Mix 83
  KÉT LUẬN 84
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
  Sơ ĐÒ, BẢNG BIẾU 86

  PHẦN MỞ ĐÀU
  ì. Lí do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế mò, khi các doanh nghiệp được tự do kinh doanh các loại
  hình kinh doanh hợp pháp. đã góp phần lớn vào sự phát triển cùa quốc gia nói
  riêng và thế giới nói chung. Đứng cùng với sự phát triển lớn mạnh của nên kinh
  tế, ngành du lịch cũng vươn minh lên tầng cao mới . một sự phát triên vò cùng
  nhanh chóng từ những năm cuối cùa thế kồ 20. Bên cạnh đó. là sụ phát triền
  không ngừng của hàng loạt các loại hình cư trú. mà điển hình là khách sạn. Với
  sự mọc lên ồ ạt, sự cạnh tranh khốc liệt trona lĩnh vực kinh doanh nhà hàng
  khách sạn. có những khách sạn được đứng trên bang vinh quang, cũng có
  những khách sạn làm ăn thua lỗ phái phá sàn. Điều này phụ thuộc vào năng
  lực cạnh tranh. Những khách sạn có khả năng cạnh tranh tốt. thu hút được
  nhiều khách sẽ thu được lợi nhuận tối đa và ngược lại . nếu không có lợi thê
  cạnh tranh thỉ các khách sạn đó sẽ bị đối thù cạnh tranh đè bẹp. dẫn đến mất thị
  trường và phải tuyên bố phá sán.
  Nếu như một khách sạn có khá năng cạnh tranh tức là khách sạn đó có đù
  điều kiện cần thiết về vật chất kỹ thuật, về tài chính, về đội ngũ nhân viên nhiệt
  tình, sáng tạo và có kỹ năng, .cùng với chiến lược cạnh tranh phù họp với thị
  trườna mục tiêu và điều kiện kinh doanh của khách sạn. Lúc đó khách sạn này
  có đủ diều kiện, cơ hội để đánh bật các đối thu khác. độc chiếm thị trường, thu
  hút một số lượng lớn khách hàng đến với khách sạn minh làm tăng hiệu quà
  kinh doanh. Vậy yếu tố nào giúp cho khách sạn kinh doanh thuận lợi? Yếu tố
  nào khách sạn cần tránh và cần khắc phục để nó không làm ánh hường đến
  chiến lược cạnh tranh cùa khách sạn? Nghiên cứu kỹ vấn đề này, các khách sạn
  sẽ có chiến lược cụ thế trong từng giai đoạn nhằm tận dụng khá năng cạnh
  tranh của mình. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài "Công lác hoạch định chiến
  lược tại khách sạn Guoman: Thực trạng và giải pháp" là thực sự cần thiết.
  li . Mục đích nghiên cứu
  - Đánh giá môi trường bên trong cùa khách sạn Guoman
  - Nghiên cứu các yếu tố bên ngoài ảnh hường đến chiến lược của khách sạn
  - Xem xét và lựa chọn chiến lược
  - Giải pháp đê thực hiện có hiệu quả công tác hoạch định chiến lược cùa
  khách sạn Guoman Hà Nội
  IU. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu cùa đề tài là khách sạn Guoman và các khách sạn khác
  trong thành phố Hà nội .
  IV. Phưong pháp nghiên cứu
  Đe tài này sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thu thập số liệu:
  Thu thập số liệu sơ cấp: bằng cách quan sát thực tế trong công ty. phỏng vân
  cá nhân (thưủng là các cán bộ- nhân viên trong khách sạn), gởi thư điện tử :,
  Thu thập số liệu thứ cấp: thu thập từ các báo cáo. tài liệu của cơ quan thực
  tập. các niên giám thong kê. thông tin trên báo chí. tryên hình. internet và các
  nghiên cứu trước đây.
  - Phương pháp so sánh, tống họp: đối với số liệu về kết quả kinh doanh, đê
  tài sẽ so sánh một chỉ tiêu với cơ sủ (chỉ tiêu gốc), các thông số thị trưủng, các
  chỉ tiêu hình quân. các chi tiêu có thể so sánh khác. Diều kiện so sánh là các sô
  liệu phái phù họp về không gian. thủi gian, nội dung kinh tế. đơn vị đo lưủng.
  phương pháp tính toán, qui mô và điều kiện kinh doanh.
  - Phương pháp thống kê bang bảng, biếu: thốna kê tìm ra xu hướng hay
  đặc điểm chung cùa các yếu tố phân tích.
  - Phương pháp chuyên gia: tham kháo ý kiến nhiều chuyên gia đế rút ra kết
  luận.
  - Phưoìig pháp SWOT: tìm ra điểm mạnh. diêm yếu bên trong doanh
  nghiệp, cơ hội và nguy cơ bên ngoài doanh nghiệp. Đây là phương pháp then
  chốt trong hoạch định chiến lược.
  V. Nội dung của khóa luận
  Ngoài phần mủ đầu , kết luận và phụ lục thì khóa luận chia làm 3 chương:
  Chương 1. Cơ sủ lý luận về công tác hoạch định chiến lược trong ngành kinh
  doanh khách sạn
  Chương 2. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược cùa khách sạn
  Guoman
  Chuông 3. Một sô giải pháp đê thực hiện có hiệu quả công tác hoạch định
  chiến lược cùa khách sạn Guoman
  Tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Lê Hoàng Liên và cán bộ nhân viên khách
  sạn Guoman (đơn vị thực tập) đã tận tìn h giúp đỡ tô i hoàn thành khóa luận này.

  Xem Thêm: Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn Gouman - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn Gouman - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status