Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nông nghiệp huyện quế sơn

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nông nghiệp huyện quế sơn

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn ñềtài
  - Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tếquan trọng
  của nền kinh tếquốc dân, là ngành trực tiếp sản xuất ra lương thực
  thực phẩm phục vụnhu cầu thiết yếu cho con người, cung cấp nguyên
  liệu ñầu vào cho các ngành kinh tếkhác, góp phần rất quan trọng vào
  sựphát triển kinh tếxã hội, ổn ñịnh chính trịcủa các quốc gia, ñặc
  biệt là ñổi với các nước ñang phát triển.
  -QuếSơn là huyện trung du miền núi, tỷlệlao ñộng, diện
  tích canh tác nông nghiệp cũng như ñóng góp của ngành vào tăng
  trưởng kinh tếrất lớn. Trong giai ñoạn 2005 – 2010, sản xuất nông
  nghiệp tăng trưởng khá; giá trị tăng bình quân hằng năm 3,6% (kế
  hoạch là3,5%), giá trịsản xuất trên một ñơn vịdiện tích tăng từ15,5
  lên 34 triệu ñồng/ha, năng suất lúa, các loại cây trồng tăng lên ñáng
  kể(lúa ñạt 39tạ/ha lên 45tạ/ha), sản lượng lương thực (cây có hạt) ñạt
  trên 35.000 tấn, bình quân lương thực ñầu người trên 380kg/năm. Cơ
  cấu mùa vụ, cây trồng, con vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực,
  xuất hiện một sốmô hình nông - lâm kết hợp ñạt hiệu quả. Kinh tế
  rừng phát triển mạnh, tạo ñột phá trong kinh tếnông nghiệp, giá trị
  thu nhập từrừng khá cao, góp phần cải thiện ñời sống nhân dân. Đàn
  gia súc, gia cầm tăng nhanh, giá trịchăn nuôi chiếm 35% trong cơ
  cấu ngành nông nghiệp.
  Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp của huyện chưa bền vững.
  Việc thâm canh, ứng dụng tiến bộkhoa học kỷthuật, ñưa cơgiới hóa
  vào sản xuất còn rất nhiều hạn chế, năng suất và thu nhập trong nông
  nghiệp còn thấp; hiệu quảsửdụng ñất chưa cao, nhiều diện tích bỏ
  hoang, chưa ñược ñầu tư khai thác; tiêu thụ nông lâm sản còn rất
  nhiều khó khăn. Hệ thống các Hợp tác xã, cung ứng dịch vụ nông
  nghiệp chưa ñáp ứng yêu cầu.
  -Việc nghiên cứu, ñềxuất và giải quyết một sốtồn tại trong
  sản xuất nông nghiệp sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất
  nông nghiệp, nâng cao ñời sống nhân dân, ñồng thời khắc phục những
  hạn chế ở khu vực nông thôn, nên tôi ñã chọn chủ ñề “Phát triển
  nông nghiệp trên ñịa bàn huyện QuếSơn, tỉnh Quảng Nam” cho
  Luận văn thạc sỹcao học của mình.
  2. Mục tiêu của ñềtài
  Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận chung về phát triển nông
  nghiệp; phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng sản xuất nông
  nghiệp (việc huy ñộng, sửdụng nguồn lực, các nhân tốtác ñộng) trên
  ñịa bàn huyện QuếSơn ñểtìm ra vấn ñềcần giải quyết, ñồng thời ñề
  xuất một sốgiải pháp nhằm phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện
  trong thời gian ñến.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Sửdụng phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp, chi tiết hóa,
  so sánh, ñánh giá, khái quát, chuyên gia theo nhiều cách từriêng rẽtới
  kết hợp với nhau. Các phương pháp này ñược sửdụng trong việc phân
  tích, ñánh giá, so sánh giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn của ñịa
  phương ñể ñềra phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp huyện
  QuếSơn. Với các cách tiếp cận vĩmô, thực chứng, hệthống, lịch sử, tác
  giả ñã sửdụng các phương pháp thu thập tài liệu, thông tin sau:
  - Kếthừa các công trình nghiên cứu trước ñó.
  - Tổng hợp các nguồn sốliệu thông qua các báo cáo, tổng kết
  của 14 xã, thị trấn, của các phòng, ban huyện Quế Sơn và các Sở,
  Ngành trong tỉnh.
  - Tìm thông tin thông qua các phương tiện thông tin ñại
  chúng: Báo chí, Internet .
  - Kết hợp các phương pháp thu thập số liệu ñể có dữ liệu
  nghiên cứu và phân tích ñầy ñủ.
  4. Nguồn thông tin dữliệu, công cụphân tích chính
  - Chủyếu sửdụng sốliệu của Niên giám thống kê huyện Quế
  Sơn từ năm 1997, tổng ñiều tra nông nghiệp nông thôn năm 2006,
  2011 và các báo cáo tổng kết của UBND huyện Quế Sơn, phòng
  Nông nghiệp & PTNT, SởNông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
  Quảng Nam, và của các ngành khác ( tài nguyên & môi trường, lao
  ñộng TB&XH, Kinh tếHạtầng, ) trong huyện QuếSơn.
  - Ý kiến của chuyên gia.
  - Công c ụchính: S ửdụng chương trình sửlý s ốli ệu bằng excel,
  5. Điểm mới của ñềtài
  - Đây là lần ñầu tiên có một nghiên cứu phát triển nông
  nghiệp toàn diện ñược áp dụng trên ñịa bàn huyện QuếSơn.
  - Trên cơsởcác lý luận chung vềphát triển nông nghiệp; với
  thực trạng, ñiều kiện ñặc thù của một huyện trung du miền núi, các
  ñịnh hướng, giải pháp thiết thực sẽgiúp huyện hoạch ñịnh chính sách,
  xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển trong thời gian ñến.
  6. Cấu trúc của luận văn.
  Ngoài phần mở ñầu và kết luận, cấu trúc luận văn này gồm 3
  chương chính nhưsau:
  Chương 1: Cơsởlý luận vềphát triển nông nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn
  huyện QuếSơn.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp
  huyện QuếSơn.

  Xem Thêm: Phát triển nông nghiệp huyện quế sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nông nghiệp huyện quế sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status