Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
  2.1.1 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu. . 4
  2.1.1.1. Khái niệm 3
  2.1.1.2. Vai trò . 4
  2.1.2. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 5
  2.1.2.1. Khái niệm 5
  2.1.2.2. Nội dung . 5
  2.1.2.3. Mục đích . 6
  2.1.2.4. Nhiệm vụ 6
  2.1.2.5. Vai trò . 6
  2.1.2.6. Ý nghĩa . 7
  2.1.3. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 7
  2.1.3.1. Doanh thu 7
  2.1.3.2. Chi phí 7
  2.1.3.3. Lợi nhuận 8
  2.1.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 9
  2.1.4.1. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) 9
  2.1.4.2. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) . 10
  2.1.4.3. Lợi nhuận trên doanh thu (ROS) . 10
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 10
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 10
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh . 10
  2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 11
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THUỶ SẢN
  TRƯỜNG THÀNH 17
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY
  SẢN TRƯỜNG THÀNH . 17
  3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 17
  3.3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ . 18
  3.3.1. Cơ cấu tổ chức 18
  3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 19
  3.3.2.1. Ban giám đốc 19
  3.3.2.2. Các phòng ban . 20
  3.4. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 21
  3.4.1. Chức năng 21
  3.4.2. Nhiệm vụ 22
  3.5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  QUA 3 NĂM TỪ 2006 – 2008 . 22
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG THÀNH 25
  4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY QUA 3 NĂM TỪ 2006 – 2008 . 25
  4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu . 25
  4.1.1.1. Phân tích doanh thu theo mặt hàng xuất khẩu 25
  4.1.1.2. Phân tích doanh thu theo thị trường xuất khẩu . 29
  4.1.1.3. Phân tích doanh thu theo thành phần . 33
  4.1.2. Phân tích tình hình chi phí 35
  4.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận 38
  4.1.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty 38
  4.1.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh . 39
  4.1.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính . 40
  4.1.3.4. Lợi nhuận từ hoạt động khác . 40
  4.1.4. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 42
  4.1.4.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) 42
  4.1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) . 42
  4.1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản 43
  4.2. PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY 43
  4.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng bán . 43
  4.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình chi phí . 44
  4.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu . 45
  4.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận . 45
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH
  TRANH CỦA CÔNG TY . 52
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 52
  5.2. GIẢI PHÁP . 52
  5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 53
  5.2.2. Một số giải pháp khác 54
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 55
  6.1. KẾT LUẬN . 55
  6.2. KIẾN NGHỊ 57
  6.2.1. Đối với công ty . 56
  6.2.2. Đối với Nhà Nước 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, cạnh tranh để tồn tại và phát triển
  là vấn đề không thể tránh khỏi của mỗi quốc gia, doanh nghiệp. Đặc biệt là trong
  xu thế ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của Thế Giới, Việt Nam đã chính
  thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại Thế Giới WTO. Sự kiện này đã
  làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam càng trở nên náo nhiệt và sôi động
  hơn, mở ra cho Việt Nam cả những cơ hội cũng như thách thức mới. Chính vì
  vậy sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng diễn ra gay gắt, đòi hỏi các
  doanh nghiệp phải tự nỗ lực, phấn đấu không ngừng mới có thể tồn tại và phát
  triển bền vững được.
  Để giúp cho các doanh nghiệp có thể đứng vững trên thương trường thì việc
  phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là việc làm hết sức
  quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho các doanh nghiệp
  nhìn thấy được điểm mạnh để phát huy và những mặt còn hạn chế để có biện
  pháp khắc phục, từ đó đề ra định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai một
  cách đúng đắn và phù hợp.
  Mặt khác, qua phân tích tình hình kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp
  tìm ra biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh
  nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai vào quá
  trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Ngoài ra, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn giúp các nhà quản trị hiểu
  rõ về chính doanh nghiệp mình và có sự hiểu biết thêm về đối thủ cạnh tranh, nó
  là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những
  quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì tầm quan trọng
  của vấn đề nên em quyết định chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
  doanh tại Công Ty TNHH Nông Lâm Thủy Sản Trường Thành” để làm đề
  tài tốt nghiệp.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Đề tài nghiên cứu với mục tiêu phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của công ty qua 3 năm từ 2006 – 2008. Từ đó đề ra một số giải pháp thiết
  thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích, đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua
  3 năm từ 2006 – 2008
  - Phân tích cụ thể về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty để thấy
  được sự thay đổi, biến động trong hoạt động kinh doanh của đơn vị trong từng
  thời kì
  - Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh
  của công ty
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  của công ty
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài nghiên cứu thông qua số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính,
  báo cáo tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm từ 2006 – 2008 và thông tin
  thu thập được từ các phòng ban trong quá trình thực tập. Mặc dù công ty hoạt
  động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nông sản, lâm sản và các loại thủy hải
  sản nhưng ở đây em chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình xuất khẩu cá tra, cá
  basa – hai sản phẩm chủ yếu (chiếm trên 90%) trong hoạt động kinh doanh của
  công ty.
  Do thời gian thực hiện tương đối ngắn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế
  chưa sâu, đặc biệt là về lĩnh vực xuất nhập khẩu, nên đề tài sẽ không tránh khỏi
  những thiếu sót, sai lầm rất mong nhận được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của
  quý thầy cô, anh chị và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status