Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây Dựng Nôi Dung Trang Web Hỗ Trợ Viêc Dạy Học Chương 'Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Theo Chương Trình Toán Lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây Dựng Nôi Dung Trang Web Hỗ Trợ Viêc Dạy Học Chương 'Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Theo Chương Trình Toán Lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu .2
  3. Giả thuyết khoa học 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  6. Cấu trúc của luận văn .3
  Chương 1. Cơ sơ ̉ ly ́ luâ ̣ n va ̀ thư ̣ c tiê ̃ n 4
  1.1. Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT 4
  1.2. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THPT 6
  1.2.1 Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường THPT 6
  1.2.2 Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT. 7
  1.2.3 Phương pháp dạy học tích cực 8
  1.3. Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học toán ở THPT 8
  1.3.1 Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới đổi mới phương
  pháp dạy học. .8
  1.3.2 Các mức độ ứng dụng CNTT & TT trong dạy học toán ở THPT .14
  1.4. Khái quát về nội dung trang web dạy học 17
  1.4.1. Khái niệm về nội dung trang web dạy học 17
  1.4.2. Đặc điểm của nội dung trang web dạy học 18
  1.4.3. Một số yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng nội dung trang web dạy
  học. .20
  1.4.4. Chức năng hỗ trợ của website dạy học. .21
  1.5. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy h ọc
  ở Viê ̣ t Nam va ̀ ca ́ c trường THPT thuô ̣ c ti ̉nh Bă ́ c giang 23
  1.5.1. Tình hình ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ở Việt Nam hiện nay 23
  1.5.2. Thực trạng ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ở các trường T HPT
  thuô ̣ c ti ̉nh Bă ́ c Giang .27
  Kê ́ t luâ ̣ n chương 1 33
  Chương 2. Xây dư ̣ ng nô ̣ i trang web hô ̃ trơ ̣ viê ̣ c da ̣ y ho ̣ c chương “Vectơ
  trong không gian . Quan hê ̣ vuông go ́ c” theo chương tri ̀ nh toa ́ n lơ ́ p 11
  trươ ̀ ng THPT .34
  2.1. Tổng quan về dạy học chương: “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông
  góc”. .34
  2.1.1. Mục tiêu dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông
  góc”. 34
  2.1.2. Nội dung chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc” .36
  2.1.3. Đặc điểm học sinh khi học chươ ng “Vectơ trong không gian. Quan hệ
  vuông góc” .38
  2.1.4. Một số khó khăn trong dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan
  hệ vuông góc” có thể khắc phục được với website dạy học 39
  2.2. Xây dựng nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ trong
  không gian. Quan hệ vuông góc” 42
  2.2.1 Ý tưởng xây dựng nội dung trang web dạy học chương “Vectơ trong
  không gian. Quan hệ vuông góc” . 42
  2.2.2 Những căn cứ để xây dựng nội dung trang web dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc”. 44
  2.2.3 Xác định cấu trúc của nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” . .46
  2.2.4. Hạn chế, chú ý khi sử dụng website hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” 54
  2.3. Tổ chức dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc”
  có sự hỗ trợ của website dạy học. 57
  2.3.1 Quy trình thiết kế dạy học kiến thức của chương “Vectơ trong không
  gian. Quan hệ vuông góc” có sự hỗ trợ của website dạy học .57
  2.3.2 Cách thức tổ chức dạy học có thể khai thác khả năng hỗ trợ của w ebsite
  dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc” 59
  2.4. Điều kiện sử dụng nội dung website đã xây dựng có hiệu quả 75
  2.4.1 Yêu câ ̀ u vê ̀ cơ sở vật chất , phần mềm: Để nô ̣ i dung trang web đa ̃ xây .75
  2.4.2 Yêu cầu về kĩ năng cơ bản .76
  Kết luận chương 2 .77
  Chương 3. Thực nghiêm sư pham .79
  3.1. Mục đích của thực nghiệm. 79
  3.2 Đối tượng thực nghiệm 79
  3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm. .80
  3.4. Phương pháp thực nghiệm. 80
  3.5. Kết quả thực nghiệm. .81
  Kết luận chương 3 .86
  Kết luận 87
  Tài liệu tham khảo 89
  Phụ lục 93
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền
  thông(CNTT&TT), đã và đang xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống
  xã hội. Giáo dục là một trong những ngành cũng chịu nhiều tác động của
  CNTT&TT. Nó xâm nhập vào ngành giáo dục với tư cách là phương tiện dạy học
  hiện đại đã trở thành một trào lưu mạnh mẽ với quy mô quốc tế và đó là một xu
  thế của giáo dục trên toàn thế giới.
  Chiến lược phát triển giáo dục của nước ta hiện nay cũng nhấn mạnh các
  ứng dụng CNTT&TT trở thành thiết bị dạy học chủ đạo trong giảng dạy. Trên
  thực tế trong những năm gần đây, việc ứng dụng CNTT&TT vào dạy học đã
  mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp dạy học truyền thống. Một trong
  những xu hướng ứng dụng đó là xây dựng nội dung trang web hỗ trợ dạy học.
  Trong nhà trường phổ thông, những điểm mạnh của CNTT&TT đang được
  khai thác để hỗ trợ quá trình dạy học. Vấn đề kết hợp CNTT&TT với lớp học
  truyền thống là một trong những hướng khai thác tốt, giúp tăng cường hứng thú
  học tập, phát triển tư duy trí tuệ và đặc biệt góp phần rèn luyện khả năng tự học,
  tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức cho học sinh.
  Trong quá trình giảng dạy và học tập nội dung “Vectơ trong không gian.
  Quan hệ vuông góc” theo chương trình toán lớp 11 trường THPT, học sinh gặp
  phải một số khó khăn như: khả n ăng tư duy tưởng tượng chưa tốt, sự phân biệt
  quan hệ vuông góc giữa các đối tượng còn chưa được rõ ràng. Do đó việc tiếp thu,
  lĩnh hội các kiến thức của phần này gặp những hạn chế, đôi khi học sinh phải công
  nhận một số tính chất, tiếp thu một cách thụ động. Để nâng cao chất lượng tri thức
  của học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách có căn cứ khoa học thì việc
  trực quan hóa các tính chất hình học là một nhu cầu cần thiết khi giảng dạy.
  Với những lí do trên chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là “Xây dựng nội
  dung trang web hỗ trợ việc dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ
  vuông góc” theo chương trình toán lớp 11 trường THPT”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu, xây dựng nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” theo chương trình toán lớp 11 trường
  THPT, nhằm thúc đẩy khả năng tự học của học sinh và góp phần đa dạng hóa
  phương tiện dạy học.
  3. Giả thuyết khoa học
  Nếu xây dựng được nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” đảm bảo tính chính xác khoa học và được
  sử dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh thì sẽ phát huy tính tích cực, khả
  năng tự học của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hình học không
  gian lớp 11 ở trường THPT.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tìm hiểu định hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và tác động
  của CNTT&TT tới đổi mới PPDH môn toán.
  - Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung trang web
  hỗ trợ dạy học.
  - Nghiên cứu thực trạng dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ
  vuông góc” ở lớp 11 trường THPT.
  - Thiết kế nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ trong không
  gian. Quan hệ vuông góc” theo chương trình hình học lớp 11 trường THPT.
  - Triển khai thử nghiệm nội dung trang web đã xây dựng tại trường THPT
  Tứ Sơn. Từ kết quả thử nghiệm đánh giá ưu, nhược điểm của nội dung đã xây
  dựng và có những đề xuất, kiến nghị để việc ứng dụng CNTT & TT vào giảng dạy
  và học tập đạt kết quả cao hơn.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên
  quan đến đề tài, nghiên cứu tâm sinh lý học sinh, nghiên cứu nội dung, chương
  trình SGK, SGV, phân phối chương trình, tài liệ u lý luận về việc sử dụng máy
  vi tính và những ứng dụng của nó trong việc đổi mới PPDH
  - Phương pháp điều tra, quan sát: Lập phiếu điều tra, quan sát kết quả,
  thăm dò ý kiến của học sinh để nắm bắt được những yêu cầu, thuận lợi và khó
  khăn của các em, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp về việc dạy học phần
  nội dung này nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
  - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến các chuyên gia giáo dục và
  CNTT&TT về cách thức xây dựng nội dung trang web hỗ trợ dạy học chủ đề
  “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc”.
  - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm giảng dạy một số
  giáo án đã đề xuất trong luận văn bằng cách kết hợp với hình thức dạy học
  truyền thống trên lớp để kiểm nghiệm tính hiệu quả và khả thi của nội dung
  trang web đã xây dựng.
  6. Cấu trúc của luận văn
  - Mở đầu.
  - Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn .
  - Chương 2. Xây dựng nội dung trang web hỗ trợ việc dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” theo chương trình toán lớp 11 trường
  THPT.
  - Chương 3. Thực nghiệm sư phạm.

  Xem Thêm: Xây Dựng Nôi Dung Trang Web Hỗ Trợ Viêc Dạy Học Chương 'Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Theo Chương Trình Toán Lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây Dựng Nôi Dung Trang Web Hỗ Trợ Viêc Dạy Học Chương 'Vectơ Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc Theo Chương Trình Toán Lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status