Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại CN công ty xuất nhập khẩu Vũ hoàng Hải

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại CN công ty xuất nhập khẩu Vũ hoàng Hải

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn ñềtài
  Cùng với sựra ñời của nền kinh tếthịtrường, nền kinh tếnước ta phát triển
  nhanh chóng, ñời sống nhân dân ngày càng ñược nâng cao, những sản phẩm hiện ñại
  nhanh chóng chiếm nhiều ưu thế. Sản phẩm ñiện thoại di ñộng mà chi nhánh Công ty
  XNK VũHoàng Hải ñã và ñang kinh doanh là một ñơn cử. Chi nhánh vừa mới thành
  lập ñã gặp phải sựcạnh tranh gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cảtrong
  nước và quốc tếcũng ñang kinh doanh ñiện thoại di ñộng tại thịtrường Đà Nẵng.
  Cạnh tranh trên thịtrường ñiện thoại di ñộng Việt Nam ngày càng trởnên khắc nghiệt
  hơn. Các biện pháp vềsản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán chỉcó lợi
  thếngắn hạn, bởi các doanh nghiệp phân phối khác cũng nhanh chóng làm theo.Bên
  cạnh ñó, cũng không ít những thách thức mà các nghành, các lĩnh vực kinh doanh
  phải chấp nhận và vượt qua.Trước những cơ hội và thách thức, ñể tồn tại và phát
  triển, các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện và khẳng ñịnh vị thế của mình trên thị
  trường “ñừng chờ cho ñến khi nước tới chân rồi mới nhảy”, vì vậy việc xây dựng
  chiến lược marketing phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, ñể có thể tận
  dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ trong môi trường kinh doanh của doanh
  nghiệp là vấn ñề cần thiết.Vì chiến lược marketing giúp cho doanh nghiệp xác ñịnh
  hướng ñi của mình, nắm bắt và tận dụng các cơhội kinh doanh, ñồng thời chủ ñộng
  tìm các giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thị trường.
  Ngoài ra, chiến lược marketing cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn
  lực và tăng cường vị thế cạnh tranh ñảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững
  của doanh nghiệp. Cuối cùng việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing là căn
  cứ ñể ñề ra các chính sách và quyết ñịnh phù hợp với những biến ñộng của thị trường
  hiện nay.
  Việc nâng cao thịphần và hiệu quảkinh doanh tiêu thụ ñang là mối quan tâm
  hàng ñầu của Chi nhánh. Do vậy, tổchức các họat ñộng Marketing ởChi nhánh Công
  ty XNK VũHoàng Hải một ñiều cần thiết và cấp bách nhằm thúc ñẩy sựphát triển
  của Chi nhánh.Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua chỉ dừng lại ở việc ñưa ra các
  chính sách marketing ñơn lẻvà rời rạc mà vẫn chưa xây dựng ñược một chiến lược
  marketing thực sựkhoa học và có tính dài hạn trong chiến lược kinh doanh.
  Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn ñề tài nghiên cứu “Chiến lược
  Marketing cho sản phẩm ñiện thoại di ñộng tại Chi nhánh Công ty Xuất Nhập
  Khẩu VũHoàng Hải ”.
  Đây thực sựlà một lĩnh vực quản trịphức tạp ñầy thách thức liên quan ñến
  nhiều yếu tốkhác nhau trong quá trình tổchức họat ñộng kinh doanh, ñồng thời kiến
  thức còn hạn chếnên không thểtránh khỏi những sai sót trong quá trình nghiên cứu.
  Kính mong sự ñóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các bạn ñể ñềtài này ñược hoàn
  thiện hơn.
  2.Mục tiêu và nhiệm vụnghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu
  + Hệ thống và làmrõ những vấn ñề lý luận cơ bản về marketing, các công cụ
  marketing và qui trình xây dựng marketing trong kinh doanh sản phẩm ñiện thoại di
  ñộng.
  + Tìm hiểu ñặc ñiểm thị trường ñiện thoại di ñộng, nhu cầu thị hiếu của khách
  hàng. Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và quá trình xây dựng
  chiến lược marketing cho sản phẩm ñiện thoại di ñộng tại CN Công Ty TNHH XNK
  Vũ Hoàng Hải trong thời gian qua. Trên cơsở ñó, tác giả kết hợp các cơsở lý luận
  marketing với hoạt ñộng kinh doanh của công ty, xây dựng chiến lược marketing cho
  sản phẩm ñiện thoại di ñộng ñến năm 2015.
  + Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing góp phần
  giữ vững thị trường, thúc ñẩy tiêu thụ và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị
  trường, nhất là ñiều kiện ñể thực hiện chiến lược marketing trong thời gian ñến.
  Nhiệm vụnghiên cứu
  + Nghiên cứu cơsởlý luận vềchiến lược marketing của các doanh nghiệp
  + Đánh giá thực trạng xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm ñiện thoại
  di ñộng tại CN Công ty XNK VũHoàng Hải.
  + Chiến lược marketing và một sốgiải pháp cho sản phẩm ñiện thoại di ñộng
  tại CN Công ty XNK VũHoàng Hải.
  3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  + Đối tượng nghiên cứu là hoạt ñộng marketing trong quá trình kinh doanh sản
  phẩm ñiện thoại di ñộng tại CN Công ty trong thời gian qua. Nhất là quá trình xây
  dựng chiến lược marketing, môi trường kinh doanh các nhân tố ảnh hưởng và giải
  pháp.
  + Phạm vi nghiên cứu : trên cơsở số liệu và tình hình thực tiễn tại CN Công ty
  XNK Vũ Hoàng Hải, thị trường ñiện thoại và ñối thủ cạnh tranh tại TPĐN và các tỉnh
  ở khu vực Miền trung.
  4.Phương pháp nghiên cứu
  Để phù hợp với nội dung, yêu cầu và mục ñích nghiên cứu, tác giả sử dụng
  phương pháp nghiên cứu nhưsau :
  + Phương pháp thống kê ; phương pháp so sánh, phương pháp ñiều tra, phương
  pháp mô hình hoá, phương pháp phân tích nhằm thu thập số liệu thông qua tham
  khảo các tài liệu, các luận văn thạc sỹ, tiến sỹ liên quan.Nghiên cứu, khảo sát thực tế
  thị trường ñiện thoại di ñộng, phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý, các chuyên gia ñầu
  nghành và khách hàng của Công ty nơi thực tập .
  5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  - Kết quả của nghiên cứu giúp cho CN công ty XNK Vũ hoàng hải có ñược bức
  tranh toàn cảnh về thị trường kinh doanh sản phẩm ñiện thoại di ñộng, từ ñó ñiều chỉnh
  cách thức hoạt ñộng marketing của mình nhằm ñáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu,
  thái ñộ của khách hàng
  - Nghiên cứu này khái quát các vấn ñề cơ bản về chiến lược marketing, giúp CN
  nắm bắt ñược những nội dung quan trọng ñể hoạch ñịnh chiến lược marketing trong
  hoạt ñộng kinh doanh ñiện thoại di ñộng. Trên cơsở ñó, CN tiếp cận và áp dụng vào
  thực tế nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
  - Qua việc phân tích và ñánh giá thực trạng ñề xuất những giải pháp marketing
  nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của CN Công ty XNK Vũ Hoàng Hải trong kinh
  doanh sản phẩm ñiện thoại di ñộng tại thị trường Miền trung.
  6.Kết cấu của luận văn
  Tên luận văn:“Chiến lược Marketing cho sản phẩm ñiện thoại di ñộng tại Chi
  nhánh Công ty Xuất Nhập Khẩu VũHoàng Hải”.
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính
  của luận văn ñược chia thành 3 Chương :
  + Chương 1:Cơsởlý luận vềchiến lược marketing trong các tổchức kinh
  doanh
  + Chương 2: Thực trạng xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm ñiện
  thoại di ñộng tại CN Công ty XNK VũHoàng Hải
  + Chương 3: Chiến lược marketing cho sản phẩm ñiện thoại di ñộng tại CN
  Công ty XNK VũHoàng Hải giai ñoạn 2011-2015.

  Xem Thêm: Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại CN công ty xuất nhập khẩu Vũ hoàng Hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại CN công ty xuất nhập khẩu Vũ hoàng Hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status