Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng phương pháp dạy học Đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình không gian 11 THPT

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng phương pháp dạy học Đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình không gian 11 THPT

  Abstract: Nghiên cứu lý luận về những phương pháp dạy học tích cực đi sâu phương
  pháp đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề. Xây dựng các câu hỏi đàm thoại phát
  hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình học không gian lớp 11 trung
  học phổ thông. Thiết kế các giáo án dạy học hình học không gian vận dụng phương
  pháp đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm
  tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
  Keywords: Phương pháp giảng dạy; Toán học; Hình học không gian
  Content
  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hệ thống
  Giáo dục-Đào tạo cần phải xác định lại mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục theo
  hướng mà Nghị quyết trung ương 4 khóa VII đã chỉ ra: “Đào tạo những con người có năng
  lực thích ứng với nền kinh tế thị trường cạnh tranh và hợp tác, có năng lực giải quyết những
  vấn đề thường gặp, tìm được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, mà qua đó
  góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là dân giàu nước mạnh, xã hội công
  bằng, văn minh”.
  Định hướng đổi mới phương pháp dạy học được nêu rõ trong Nghị quyết trung ương 2
  khóa VIII “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một
  chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên
  tiến và phương tiện hiện đại vào trong quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự
  học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học.”
  Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (Ban hành theo Quyết định của Thủ tướng
  chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2001) nêu rõ. “ Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo
  dục. Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người
  học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức dạy cho người học phương pháp tự học,
  tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp, phát triển năng
  lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong quá
  trình học tập, ”
  Để đạt được những yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào đổi mới
  giáo dục, nhấn mạnh vào đổi mới phương pháp dạy học trong toàn quốc.
  Trong những năm gần đây phong trào đổi mới phương pháp dạy học đã được đẩy
  mạnh ở tất cả các cấp học và đạt được những thành tựu đáng kể. Đối với môn Toán trong
  chương trình THPT việc đổi mới phương pháp diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều giáo viên đã di sâu
  vào việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán.
  Hình học không gian là một trong những nội dung hay của Toán phổ thông . Đây
  cũng là một nội dung quan trọng nhằm rèn luyện trí tuệ cho học sinh. Tuy nhiên đó cũng
  là một nội dung khó, nếu không đổi mới phương pháp dạy học thì có thể dẫn đến tình
  trạng truyền thụ một chiều. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là tích
  cực hóa việc học của người học. Để giải quyết mâu thuẫn trên đây người thầy cần tăng
  cường giao lưu giữa thầy và trò trong quá trình dạy học. Có như vậy mới có thể vừa tích
  cực hóa được việc học của người học, vừa rèn luyện được tính linh hoạt nhìn nhận một
  vấn đề theo nhiều phương diện khác nhau cho học sinh.
  Từ những lý do trên, đề tài được chọn là : “Vận dụng phương pháp dạy học đàm
  thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình học không gian lớp 11
  THPT”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu là sử dụng lý luận để thiết kế một số giáo án dạy học vận
  dụng phương pháp đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình
  học không gian lớp 11, góp phần tích cực hóa học tập của học sinh, nâng cao chất lượng
  giảng dạy.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu l ý luận về những phương pháp dạy học tích cực đi sâu phương
  pháp đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề .
  - Xây dựng các câu hỏi đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy
  học nội dung Hình học không gian lớp 11 THPT.
  - Thiết kế các Giáo án dạy học Hình học không gian vận dụng phương pháp
  đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề.
  - Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
  4. Đối tượng nghiên cứu
  Quy trình tổ chức dạy học các Khái niệm , Định l ý, Quy tắc, Bài tập Hình không
  gian trình bày trong Sách giáo khoa hình 11 chươ ng trình THPT theo phương pháp đ àm
  thoại phát hiện và giải quyết vấn đề.
  5. Mẫu khảo sát
  Lớp 11D1, Lớp 11D4 trường THPT Thượng Cát – Hà nội.
  6. Giả thuyết khoa học
  Nếu tổ chức dạy học nội dung Hình không gian trong Sách giáo khoa hình 11
  chương trình THPT theo phương pháp đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ phát
  huy được tính tích cực và cải thiện được kết quả học tập của học sinh.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nghiên cứu lý luận
  Tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài định hướng cho việc
  nghiên cứu; phân tích và tổng hợp những quan điểm dựa trên các tài liệu về tâm lý học,
  giáo dục học, phương pháp dạy học môn toán và các tài liệu về hình không gian.
  Nghiên cứu phương pháp dạy học t ích cực nói chung đi sâu nghiên cứu phương
  pháp dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề nói riêng.
  7.2. Thực nghiệm sư phạm
  Tổ chức dạy thực nghiệm một số giáo án đã soạn theo hướng của đề tài nhằm kiểm
  nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
  8. Những đóng góp của đề tài
  - Hệ thống hóa cơ sở l ý luận về các phương pháp dạy học tích cực
  - Đưa ra các quan điểm tương đối đầy đủ về quan điểm dạy học đàm thoại phát hiện và
  giải quyết vấn đề.
  - Đề xuất một số cách thức tổ chức hoạt động dạy học bộ môn toán theo phương pháp
  Dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề.
  - Luận văn cung cấp một tài liệu tham khảo thiết thực giúp giáo viên thực hiện nhiệm
  vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời
  luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành Toán các trường Đại học sư phạm và
  Cao đẳng sư phạm.
  9. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị , danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
  luận văn được trình bày trong 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  Chương 2: Thiết kế một số giáo án dạy Hình học không gian 11 bằng phương pháp
  dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

  Xem Thêm: Vận dụng phương pháp dạy học Đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình không gian 11 THPT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng phương pháp dạy học Đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình không gian 11 THPT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status