Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp

  Giới thiệu tài liệu Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÁC TỈNH VÀ 3
  THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3

  I. Vai trò của xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 3
  1. Vị trí của ngành chè. 3
  2. Vị trí của ngành chè Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước. 4
  2.1 Vai trò của ngành chè đối với phát triển nông nghiệp. 4
  2.1.1 Ngành chè góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn vùng đồi núi. 4
  2.1.2 Ngành chè góp phần vào chuyển dịch cơ cấu sản phẩm ngành nông nghiệp. 5
  2.1.3 Ngành chè góp phần tăng nhanh tổng sản lượng ngành nông nghiệp. 5
  2.2.Vai trò cuả ngành chè đối với công nghiệp chế biến. 6
  2.2.1.Thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến. 6
  2.2.2.Đổi mới công nghệ và thiết bị của ngành công nghiệp chế biến. 7
  2.3.Vai trò của ngành chè đối với tăng trưởng xuất khẩu. 8
  2.3.1.Sản phẩm chè xuất khẩu đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu. 8
  2.3.2.Góp phần tạo dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. 8
  2.4.Vai trò của ngành chè đối với xã hội. 9
  2.4.1 Góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo ở vùng trung du miền núi. 9
  2.4.2 Tạo công ăn việc làm cho người lao động. 9
  II. Hệ thống đánh giá phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố 10
  1. Các yếu tố vĩ mô 10
  1.1. Yếu tố chính trị và luật pháp 10
  1.1.1. Chính sách thuế quan 10
  1.1.2 Chính sách thương mại phi thuế quan 11
  1.2. Các yếu tố kinh tế 13
  1.3. Các yếu tố văn hóa - xã hội 14
  1.4. Các yếu tố công nghệ - kỹ thuật 15
  2. Các yếu tố vi mô 15
  2.1. Chiến lược, mục tiêu phát triển thị trường của các tỉnh và thành phố 15
  2.2. Tiềm lực đánh giá tài chính của các tỉnh và thành phố cũng như tiềm lực của từng doanh nghiệp của cả nước 16
  2.2.1. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 16
  2.2.2. Nguồn tài chính của doanh nghiệp 16
  2.2.3 Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 17
  2.2.4 Trình độ tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17
  2.2.5. Năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu và của doanh nghiệp 17
  2.2.6. Tiềm lực vô hình 18
  3. Các yếu tố thuộc về môi trường thế giới 18
  3.1. Các nguyên tắc điều chỉnh thương mại quốc tế 18
  3.1.1. Nguyên tắc hỗ trợ 18
  3.1.2. Nguyên tắc không phân biệt đối xử 19
  3.1.3. Nguyên tắc ngang bằng dân tộc 19
  3.2. Tình hình chính trị quân sự 20
  3.3. Tình hình chính trị và luật pháp của các nước nhập khẩu hàng hóa trên thị trường thế giới .20
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố 22
  1.Chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu ngành chè của một số nước. 22
  2.Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 24
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ HIỆN NAY CỦA CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ 27
  I. Đặc điểm ngành chè của các tỉnh và thành phố có ảnh hưởng đến xuất khẩu chè 27
  1.Lịch sử phát triển của ngành chè Việt Nam. 27
  2.Thành tựu đạt được của ngành chè thời gian qua. 28
  3. Sản phẩm và thị trường. 30
  3.1 Cơ cấu sản phẩm. 30
  3.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm chè 31
  4. Chiến lược của doanh nghiệp và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh chè. 34
  II. Phân tích động thái phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố 37
  1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chè Việt Nam. 37
  1.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 37
  1.1.1 Hoạt động thu mua sản phẩm. 37
  1.1.2 Hoạt động chế biến và bảo quản sản phẩm. 40
  1.1.3 Hoạt động Marketting: 42
  1.2.Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 43
  1.2.1 Thành tựu đạt được của ngành chè Việt Nam thời gian qua. 43
  1.2.2 Những tồn tại 44
  1.2.3 Nguyên nhân những hạn chế trên. 45
  2. Tình hình phát triển xuất khẩu sản phẩm chè thời gian qua. 46
  2.2.Khả năng cạnh tranh của ngành chè Việt Nam so với các nước trên thế giới. 48
  2.2.1 Khả năng cạnh tranh về giá sản phẩm. 48
  2.2.2 Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm 52
  2.2.3 Cạnh tranh về thị trường xuất khẩu sản phẩm. 53
  2.3 Kết quả họat động xuất khẩu sản phẩm chè sang thị trường các nước. 56
  2.3.1 Thành tựu đạt được. 56
  2.3.2 Hạn chế còn tồn tại. 57
  2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế trên. 58
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ THỜI GIAN TỚI 60
  I. Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố trong những năm tới 60
  1. Mục tiêu chiến lược 60
  1.1 Về sản phẩm. 61
  1.2. Về thị trường xuất khẩu. 62
  1.3 Về giá. 63
  2. Quan điểm phát triển. 63
  2.1. Quan điểm hoạt động sản xuất sản phẩm. 63
  2.2 Quan điểm hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường. 65
  II. Triển vọng xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế 66
  1.Dự báo và định hướng phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm chè của các tỉnh và thành phố giai đoạn đến 2015. 66
  1.1. Dự báo nhu cầu và khả năng tiêu thụ. 66
  1.2.Định hướng phát triển ngành chè của các tỉnh và thành phố thời gian tới 2015. 66
  1.2.1.Định hướng phát triển xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường truyền thống. 67
  1.2.2.Định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm sang thị trường mới. 68
  III. Giải pháp phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố trong thời gian tới 69
  1.Giải pháp về sản phẩm 69
  1.1.Chất lượng sản phẩm. 69
  1.1.1 Quy hoạch vùng nguyên liệu 69
  1.1.2 Giống và cơ cấu giống. 70
  1.1.3 Chăm sóc thâm canh chè. 71
  1.1.4.Thu hoạch và bảo quản. 71
  1.1.5 Công nghệ chế biến 72
  1.2.Nhãn hiệu 74
  1.3.Bao gói và dịch vụ. 74
  1.4.Chủng loại và doanh mục. 77
  1.5.Thiết kế và Marketing sản phẩm 77
  2.Giải pháp về giá. 78
  2.1.Nắm bắt và dự báo một cách chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến các quyết định về giá. 78
  2.2.Xác định mức giá chào hàng, giá bán, chiết khấu, giá sản phẩm mới, khung giá, giá giới hạn. 79
  2.3.Ra các quyết định về thay đổi giá theo môi trường kinh doanh luôn biến đổi. 79
  2.4.Lựa chọn những ứng xử thích hợp trước những hoạt động cạnh tranh qua giá cả của đối thủ cạnh tranh. 79
  3.Giải pháp về thị trường xuất khẩu. 80
  3.1.Xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển thị trường và lựa chọn thị trường xuất khẩu sản phẩm. 80
  3.1.1.Nghiên cứu thị trường. 80
  3.1.2.Lựu chọn thị trường. 81
  3.1.3.Lựu chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. 81
  KẾT LUẬN 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88  Xem Thêm: Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status