Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG
  KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  CỔ PHẦN . 1
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ KINH
  DOANH NGOẠI HỐI . 1
  1.1.1. . Quan hệ ngoại hối trong nền kinh tế 1
  1.1.2. . Thị trường ngoại hối 3
  1.1.2.1. Khái niệm thị trường ngoại hối 3
  1.1.2.2. Đặc điểm, chức năng của thị trường ngoại hối 4
  1.1.2.3. Các chủ thể tham gia trên thị trường ngoại hối . 6
  1.1.2.4. Xu hướng phát triển của thị trường ngoại hối trên thế giới . 8
  1.1.3. Kinh doanh ngoại hối . 10
  1.1.3.1. Khái niệm ngoại hối . 10
  1.1.3.2. Khái niệm kinh doanh ngoại hối và những vấn đề cơ bản trong kinh
  doanh ngoại hối 11
  1.1.3.3. Các loại giao dịch ngoại hối 14
   Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot) . 14
   Giao dịch ngoại hối kỳ hạn (Forward) . 16
   Giao dịch ngoại hối tương lai (Future) 18
   Giao dịch ngoại hối hoán đổi (Swap) . 19
   Giao dịch ngoại hối quyền chọn (Option) 20
  1.2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG KINH DOANH
  NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22
  1.2.1. Các nhân tố chung tác động đến rủi ro trong kinh doanh ngoại hối 23
  1.2.1.1. Các yếu tố bên ngoài 23
  1.2.1.2. Các yếu tố bên trong 23
  1.2.2. Các nhân tố riêng tác động đến rủi ro trong kinh doanh ngoại hối 31
  1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI
  HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 33
  1.3.1. Các tiêu chí định lượng 33
  1.3.1.1. Phương pháp đo lường VaR . 33
  1.3.1.2. Phương pháp đo lường trạng thái ngoại tệ . 34
  1.3.2. Các tiêu chí định tính . 34
  1.4. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 35
  1.4.1. Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng thương mại 35
  1.4.2. Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng thương mại 35
  1.4.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại 35
  1.4.2.2. Vai trò của quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối đối với Ngân hàng
  thương mại . 36
  1.4.2.3. Các phương pháp quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng
  thương mại . 37
   Sử dụng các giới hạn trạng thái ngoại hối giao dịch qua đêm 37
   Cân bằng trạng thái ngoại hối . 40
   Sử dụng các kỹ thuật dự đoán tỷ giá 40
   Sử dụng các công cụ phái sinh . 43
   Sử dụng công cụ VaR – Giá trị chịu rủi ro 47
  1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các
  Ngân hàng thương mại 52
  1.4.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng từ phía các NHTM 52
  1.4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài 54
  1.5. NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI
  RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG Ở MỘT
  SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 55
  1.5.1. Bài học thứ nhất về quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ cho các NHTM. 55
  1.5.2. Bài học thứ hai về quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ cho các NHTM . 59
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 64
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH
  NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI
  TP.HCM 66
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC NHTM CỔ PHẦN TẠI TP.HCM 66
  2.1.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng tại TP.HCM thời kỳ trước 1990 . 66
  2.1.2. Nhu cầu hình thành các thể chế mới 68
  2.1.3. Sự hình thành các Ngân hàng thương mại cổ phần 68
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM cổ phần tại TP.HCM . 70
  2.2. THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM . 72
  2.2.1. Các nhân tố chung tác động đến rủi ro kinh doanh vàng và ngoại tệ . 72
  2.2.1.1 . Các yếu tố bên ngoài 72
  2.2.1.2 .Các yếu tố bên trong 75
  - Lạm phát 75
  - Thâm hụt cán cân thương mại . 78
  - Tình trạng đôla hóa nền kinh tế 80
  - Trạng thái ngoại tệ 81
  - Cơ chế điều hành tỷ giá 82
  - Các hợp đồng giao dịch phái sinh ngoại hối 87
  2.2.2 Các nhân tố riêng tác động đến rủi ro kinh doanh vàng và ngoại tệ 90
  2.3. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH
  NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI
  TP.HCM 94
  2.3.1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng . 95
  2.3.1.1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng vật chất 95
  2.3.1.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản 101
  2.3.1.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu vàng . 104
  2.3.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 106
  2.3.2.1. Quản lý rủi ro trong nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ 106
  2.3.2.2. Quản lý rủi ro trong nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay 109
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH
  DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN TẠI TP.HCM 111
  2.4.1. Thành tựu . 111
  2.4.2. Hạn chế 111
  2.4.3. Nguyên nhân 112
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 113
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG
  KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  CỔ PHẦN TẠI TP.HCM 115
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO
  TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 115
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO KINH DOANH NGOẠI
  HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM117
  3.2.1. Tổ chức lại hoạt động kinh doanh ngoại hối . 117
  3.2.2. Sử dụng công cụ hạn mức 120
  3.2.3. Sử dụng các phương pháp dự báo tỷ giá 122
  3.2.4. Sử dụng công cụ lệnh . 124
  3.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO KINH
  DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN TẠI TP.HCM 125
  3.3.1 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường trong hoạt động quản lý rủi ro kinh
  doanh ngoại hối 125
  3.3.1.1 . Thiết lập trạng thái ngoại hối hợp lý và phù hợp 125
  3.3.1.2 . Sử dụng mô hình định lượng rủi ro VAR . 129
  3.3.1.3 . Sử dụng các sản phẩm phái sinh ngoại tệ 137
  3.3.1.4 . Hạn chế các giao dịch trên thị trường không có nhu cầu thực . 140
  3.3.2 Các giải pháp khác từ phía các ngân hàng thương mại để hổ trợ cho việc tăng
  cường hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối 148
  3.3.2.1 . Tăng vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại . 148
  3.3.2.2 . Đầu tư công nghệ . 148
  3.3.2.3 . Phát triển nguồn nhân lực . 149
  3.4. CÁC KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG . 150
  3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan . 150
  3.4.1.1. Ổn định tình hình bên ngoài: kinh tế, chính trị và xã hội 150
  3.4.1.2. Các chính sách vĩ mô cơ bản: lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại, tình
  trạng đôla hóa nền kinh tế 152
  3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 158
  3.4.2.1.Chính sách tỷ giá USD/VND . 158
  3.4.2.2. Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh 161
  3.4.2.3. Chính sách đối với huy động và tín dụng ngoại tệ . 163
  3.4.2.4. Lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh mang tính quốc
  gia 164
  3.4.2.5. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại tệ và kinh doanh
  vàng . 169
  3.4.2.6. Bình ổn thị trường ngoại tệ và thị trường vàng . 170
  3.4.2.7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ và vàng 173
  3.4.2.8. Chính sách về rủi ro và kiểm soát 175
  3.4.2.9. Chính sách kiều hối . 176
  3.4.2.10.Dự trữ ngoại hối 176
  3.4.2.11. Trạng thái ngoại tệ . 176
  3.4.2.12. Hệ thống pháp luật . 177
  3.4.3. Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng 177
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 178
  KẾT LUẬN 179
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Kể từ ngày 07/11/2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ
  chức thương mại thế giới WTO và đang trong tiến trình cải cách để hội nhập vào
  nền kinh tế thế giới và song song là tiến trình tự do hóa nền kinh tế mà lĩnh vực
  được ưu tiên hàng đầu chính là lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khi tự do hóa kinh tế,
  các ngân hàng có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động nhưng đồng thời cũng chịu
  thêm nhiều áp lực cạnh tranh cũng như rủi ro từ môi trường bên ngoài, trong khi
  không thể tiếp tục trông chờ vào chính sách bảo hộ của nhà nước. Tiến trình tự do
  hóa kinh tế tất yếu dẫn đến tự do hóa các dòng vốn, tự do hóa lãi suất và tự do hóa
  tỷ giá hối đoái. Từ trước tới nay, nhờ chính sách can thiệp của nhà nước đã giúp cho
  lãi suất và tỷ giá hối đoái rất ổn định, ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt như khủng
  hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á năm 1997-1998.
  Thêm vào đó, hoạt động của các ngân hàng trong những năm trước đây chủ
  yếu tập trung vào khâu tín dụng, có những ngân hàng hoạt động kinh doanh tín
  dụng chiếm đến hơn 90%. Vì thế, vấn đề KDNH cũng như quản lý rủi ro tỷ giá
  ngoại tệ và giá vàng trong KDNH chưa được các ngân hàng quan tâm đúng mức.
  Chỉ đến thời gian gần đây từ năm 2006-2010, khi thị trường chứng khoán sôi động,
  tỷ giá USD/VND tăng giảm nhanh, giá vàng biến động mạnh, tỷ trọng kinh doanh
  tín dụng giảm dần, nhiều loại hình kinh doanh mới xuất hiện như đầu tư tài chính,
  kinh doanh vàng, v.vv áp lực cạnh tranh trên thị trường tăng cao thì các ngân
  hàng mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi
  ro tỷ giá cho KDNH và các giải pháp khác trong việc quản lý rủi ro trong hoạt động
  KDNH. Về phía các Ngân hàng, hoạt động KDNH luôn được kỳ vọng đem lại
  nhiều lợi nhuận và rủi ro là thấp nhất. Trong khi đó, sự biến động của tỷ giá ngoại tệ
  và giá vàng là rất khó để dự đoán và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho cả ngân hàng.
  Cho nên, việc tìm ra các giải pháp để phòng ngừa và nâng cao hiệu quả quản lý rủi
  ro ngoại hối cho hoạt động KDNH là thật sự cần thiết. Chính vì lẽ đó, tác giả chọn
  “QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI CÁC NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TP.HCM” để làm đề tài nghiên cứu cho Luận
  án Tiến sĩ.
  2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  Qua tìm hiểu trong thời gian vừa qua, tác giả nhận thấy các đề tài nghiên cứu
  có liên quan đến đề tài này chỉ có các tác giả khác thực hiện ở cấp Thạc sỹ ở trong
  nước từ năm 2008 trở về trước, còn ở nước ngoài thì không tìm thấy có tác giả nào
  làm đề tài có liên quan mật thiết đến đề tài của tác giả đang nghiên cứu.
  Các đề tài trên được thực hiện từ năm 2008 về trước nên phần thực trạng
  không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Ngoài ra, ở chương các giải pháp của các
  đề tài cấp Thạc sỹ vẫn còn mang nặng tính lý thuyết hay khó áp dụng vào thực tiễn
  hoạt động của các NHTM cổ phần ở TP.HCM. Do đó, việc tìm ra giải pháp căn bản
  và khả thi nhất nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại
  hối tại các NHTM tại TPHCM là việc làm vô cùng cần thiết, trong đó cần có một
  mô hình áp dụng được trong thực tiễn hoạt động của các Ngân hàng nhằm giúp cho
  các đơn vị có liên quan trong ngân hàng sử dụng được bất cứ khi nào có nhu cầu
  kiểm soát và phòng ngừa rủi ro ngoại hối.
  3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được 4 mục tiêu sau đây:
   Xác định những nguyên nhân của tồn tại trong quản lý rủi ro ngoại hối của
  các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM.
   Đề ra các giải pháp để hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại các ngân
  hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM.
   Đề ra các giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối
  của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM.
   Kiến nghị những biện pháp nhằm hổ trợ cho hoạt động kinh doanh ngoại hối
  và quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và các
  giải pháp trong việc tăng cường quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các
  ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM.
  Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, Luận án này chỉ giới hạn
  phạm vi nghiên cứu là các loại ngoại tệ mạnh (gồm có: USD, EUR, GBP, AUD,
  JPY, CAD, CHF, SGD) và vàng, tại vì đây là hai loại ngoại hối có doanh số giao
  dịch chủ yếu và lớn nhất hiện nay tại các Ngân hàng thương mại cổ phần tại
  TP.HCM, chiếm tỷ lệ trên 90% tổng doanh số giao dịch về kinh doanh ngoại hối.
  Khoảng thời gian nghiên cứu cho Luận án này là từ năm 2007 đến năm 2012.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
  4.1. Tổng quan phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Là công trình nghiên cứu khoa học nên trong quá trình thực hiện đề tài, tác
  giả chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, quy nạp, diễn dịch,
  phương pháp VaR để thực hiện nghiên cứu và đối chiếu giữa chính sách quản lý của
  nhà nước với thực tế hoạt động của ngành ngân hàng, tham khảo các lý thuyết tài
  chính tiền tệ, ngân hàng. Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp giữa lý luận và
  thực tiễn đồng thời tham khảo các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả
  trong ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu, cũng như sử dụng các số liệu
  tham khảo từ các cơ quan hữu quan và các số liệu từ tài liệu nước ngoài.
  4.2. Thu thập và phân tích dữ liệu
  4.2.1. Thu thập dữ liệu:
  Nghiên cứu tập trung vào hoạt động KDNH của các NHTM cổ phần tại
  TP.HCM nên dữ liệu lựa chọn được xác định trên các cơ sở sau:
   Dữ liệu thu thập chủ yếu dựa trên các nguồn chính thức như báo cáo hoạt
  động kinh doanh của NHNN, NHTM cổ phần tại TP.HCM, từ các cơ quan
  thống kê, các tài liệu nước ngoài, và các báo cáo nội bộ của một số NHTM
  cổ phần tại TP.HCM, v.v Đây là các dữ liệu có thực, dễ kiểm tra.
   Bên cạnh đó luận án có tham khảo các nguồn tư liệu từ nghị định của chính
  phủ, các văn bản hướng dẫn của NHNN, các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên
  ngành, các tài liệu của các nhà khoa học, các ý kiến của đồng nghiệp và
  những nhà quản lý ngân hàng.
  4.2.2. Phân tích dữ liệu
  Dữ liệu thu thập sẽ thống kê, phân tích, tổng hợp, hiệu chỉnh và đánh giá;
  đồng thời sử dụng của bảng, biểu đồ và hình để minh họa làm tăng độ tin cậy trong
  nghiên cứu.
  5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được trình
  bày ba chương:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG
  KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH
  NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN TẠI TP.HCM
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH
  DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM
  6. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
   Làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối và gây
  ra rủi ro trong kinh doanh ngoại hối trong điều kiện hiện nay.
   Làm rõ những tồn tại trong quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các
  ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM.
   Đề xuất các chính sách và giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro trong kinh
  doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM

  Xem Thêm: Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status