Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài luận văn
  Mục tiêu của huyện Núi Thành ñến năm 2015 cơ bản trỏ
  thành huyện công nghiệp. Hiện tại theo sốliệu thống kê, năm 2010
  tỷtrọng vềkinh tếcủa ngành nông nghiệp là 24,45%; ngành công
  nghiệp là 59,79%; ngành dịch vụlà 15,76%. Tuy nhiên, năm 2010
  tỷtrọng lao ñộng ngành nông nghiệp là 53,61%; ngành công nghiệp
  là 29,07%; ngành dịch vụ là 17,32%. Thực tế trên ñòi hỏi huyện
  Núi Thành phải có những bước ñột phá trên nhiều lĩnh vực ñặc biệt
  là chuyển dịch mạnh cơ cấu lao ñộng ñể ñáp ứng yêu cầu của
  chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo ngành. Với cơcấu lao ñộng còn ở
  trình ñộthấp và lạc hậu, vấn ñềcó tính cấp thiết ñược ñặt ra là phải
  có giải pháp ñúng ñắn nhằm ñẩy nhanh tốc ñộchuyển dịch cơcấu
  lao ñộng theo hướng hợp lý, nghĩa là tăng nhanh tỷtrọng lao ñộng
  trong ngành công nghiệp và dịch vụ nhằm ñáp ứng yêu cầu mục
  tiêu chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo ngành ñến 2015.
  Xuất phát từnhững lý do trên, tác giảchọn ñềtài nghiên cứu:
  “Các giải pháp chuyển dịch cơcấu lao ñộng trên ñịa bàn huyện
  Núi Thành"

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  * Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu vềmặt lý luận kết hợp với việc phân
  tích thực trạng và xu hướng chuyển dịch cơcấu lao ñộng từ ñó ñánh
  giá quá trình chuyển dịch, rút ra kết luận làm cơsở ñềra các biện
  pháp có hiệu quảthúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơcấu lao
  ñộng.
  * Mục tiêu cụthể
  Chỉra nguyên nhân và ñềxuất m ột sốgiải pháp chủyếu nhằm
  góp phần thúc ñẩy quá trình chuyển dịch cơcấu lao ñộng trên ñịa bàn
  huyện Núi Thành ñến năm 2015 và 2020.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn ñi sâu nghiên cứu các vấn ñề cơ cấu lao ñộng,
  chuyển dịch cơcấu lao ñộng trong mối quan hệvới cơcấu kinh tế
  theo ngành và chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo ngành.
  * Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung vấn ñềchuyển dịch cơcấu theo ngành và
  từng nhóm ngành trên ñịa bàn huyện Núi Thành từnăm 2005 ñến
  năm 2015.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  * Phương pháp logic và lịch sử
  chúng ta cần nghiên cứu kỷ ñiều kiện tựnhiên – xã hội, thực
  trạng vềphát triển kinh tế, chuyển dịch cơcấu kinh tế, cơcấu lao
  ñộng trong 5 năm qua của huyện núi thành ñểlàm cơsởdựchuyển
  dịch cơcấu lao ñộng trong 5 năm tiếp theo.
  * Phương pháp thu thập tài liệu
  - Tài liệu thứcấp
  Chúng tôi tiến hành thu thập những số liệu qua sách báo
  tham khảo của các tác giả trong và ngoài nước; các công trình
  nghiên cứu vềchuyển dịch cơcấu lao ñộng, giải quyết việc làm cho
  người lao ñộng.
  - Thu thập sốliệu sơcấp
  Được thu thập chủyếu thông qua kết quả ñiều tra lao ñộng
  việc làm tại Phòng LĐ-TB&XH, các cơsở ñào tạo nghềcủa huyện.
  * Phương pháp xửlý tài liệu
  Các sốliệu thu thập ñược chúng tôi ñưa vào máy vi tính ñể
  tổng hợp và hệ thống hoá lại những tiêu thức cần thiết, thể hiện
  bằng ñồthị.
  * Phương pháp phân tích sốliệu
  Sau khi thu thập ñược những số liệu cần thiết, ñể ñánh giá
  thực trạng quá trình chuyển dịch cơcấu lao ñộng giữa các ngành và
  nội bộtừng ngành, chúng tôi sửdụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp thống kê phân tổ
  - Phương pháp so sánh

  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  * Ý nghĩa khoa học
  Đềtài sẽbổsung cơsởthực tiễn ñể ñánh giá chung tình hình
  chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của ñịa phương trong quá trình ñẩy
  mạnh công nghiệp hóa và hiện ñại hóa.
  * Ý nghĩa thực tiễn
  Giải quyết vấn ñềthực tiễn bức xúc ñang ñặt ra hiện nay ở
  huyện Núi Thành, kết quảnghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho
  các ñịa phương trên toàn tỉnh.

  6. Khái quát kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, luận văn có 3 chương:
  Chương 1: Cơsởlý luận vềcơcấu lao ñộng và chuyển dịch
  cơcấu lao ñộng
  Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơcấu lao ñộng giai ñoạn
  2000–2010 và hướng chuyển dịch ñến năm 2020 tại Núi Thành
  Chương 3: Các giải pháp chuyển dịch cơcấu lao ñộng huyện
  Núi Thành trong thời gian ñến.

  Xem Thêm: Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status