Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam

  Luận văn ñược bảo vệtrước Hội ñồng chấm Luận văn
  tốt nghiệp thạc sĩkinh tếhọp tại Đại học Đà Nẵng vào
  ngày 17 tháng 12 năm 2011

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia,
  vùng lãnh thổ, vốn ñầu tưcó vai trò cực kỳquan trọng trong việc tạo
  ra của cải vật chất và những tiến bộxã hội; vì thế, nó là nhân tốkhông
  thể thiếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Tuy nhiên,
  việc thu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp nhưthếnào ñể ñáp ứng
  ñược nhu cầu ñầu tưphát triển gắn với việc phát huy và sửdụng hiệu
  quảcác nguồn vốn ñầu tưlà vấn ñề ñặt ra của Nhà nước và các cấp
  chính quyền ñịa phương.
  Tỉnh Quảng Nam ñược tái lập năm 1997 từtỉnh Quảng Nam
  – Đà Nẵng (cũ), xuất phát từmột tỉnh thuần nông, kết cấu hạtầng kinh
  tế kỹ thuật còn nghèo nàn. Nhưng sau gần 15 năm chia tách, tỉnh
  Quảng Nam ñã có nhiều bước ñột phá trong trong phát triển kinh tế,
  xã hội. Nhiều khu, cụm công nghiệp ñược hình thành và phát triển thu
  hút hàng trăm doanh nghiệp vào ñầu tưsản xuất, kinh doanh trên các
  lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ Tuy nhiên, kết cấu hạ
  tầng kinh tế, kỹthuật trên ñịa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, việc ñầu
  tưcòn dàn trãi, thiếu ñồng bộ, hiệu quảsửdụng vốn chưa cao; mặt dù
  ñã có nhiều nổlực cải thiện các chỉsốthành phần nhưng năng lực về
  chỉsốcạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có xu hướng ngày càng giảm Chính
  vì vậy, vấn ñề ñặt ra cho các cấp, các ngành của tỉnh là phát huy các
  lợi thếso sánh, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt
  hơn nữa các cơchế, chính sách, cải thiện môi trường thu hút vốn ñầu
  tư ñểphát triển công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm chuyển dịch cơ
  cấu kinh tếtheo hướng công nghiệp, dịch vụtrong ñiều kiện hội nhập
  quốc tế. Đây cũng chính là vấn ñề ñòi hỏi phải ñược giải quyết cảvề
  mặt cơsởlý luận và cảthực tiễn.
  Chính vì lý do ñó mà luận văn ñã ñi sâu vào nghiên cứu vấn
  ñề:Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư ñểphát triển công nghiệp tỉnh
  Quảng Nam.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Thu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp ñã ñược nhiều tác
  giảnghiên cứu dưới nhiều góc ñộkhác nhau; ởnước ta một sốcông
  trình nghiên cứu khoa học ñã công bốliên quan ñến thu hút vốn ñầu tư
  phát triển như:
  - Nguyễn Xuân Kiên (2001), Tích tụvà tập trung vốn trong
  nước ñểphát triển công nghiệp ởnước ta hiện nay, NXB Chính trị
  quốc gia.
  - Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu tưtrực tiếp nước ngoài với
  phát triển kinh tế ởViệt Nam, NXB Tưpháp, Hà Nội.
  - Trần Xuân Tùng (2005), Đầu tưtrực tiếp nước ngoài ởViệt
  Nam thực trạng và giải pháp, NXB Chính trịQuốc gia.
  - Trần Đình Ty (2005), Đổi mới cơ chế quản lý ñầu tư từ
  nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
  - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2002),
  Giải pháp tài chính thúc ñẩy phát triển kinh tếthành phốHà Nội.
  Những công trình nghiên cứu trên chủyếu ñềcập ñến việc
  thu hút vốn ñầu tưphát triển kinh tếphục vụsựnghiệp công nghiệp
  hóa, hiện ñại hóa ñất nước ởnước ta và một sốnước trong khu vực
  hiện nay. Chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu có hệthống tập
  trung vào vấn ñềthu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp nói chung
  và phát triển công nghiệp ởtỉnh Quảng Nam hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  Phân tích và làm rõ khái niệm, các ñặc trưng của vốn ñầu tư,
  thu hút vốn ñầu tư, các nguồn vốn ñầu tưvà vai trò của vốn ñầu tư ñối
  5
  với nền kinh tếquốc dân. Nghiên cứu kinh nghiệm một sốtỉnh trong
  nước vềthu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp. Thông qua nghiên
  cứu cơsởlý luận và thực tiễn ñểnhận thức một cách có hệthống các
  nội dung có liên quan ñến vốn ñầu tư, thu hút vốn ñầu tưphát triển nói
  chung và thu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp của tỉnh Quảng
  Nam nói riêng.
  Đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp và thực
  trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam
  trong giai ñoạn vừa qua; tìm ra những thành công, hạn chế và các
  nguyên nhân.
  Mục tiêu, ñịnh hướng của tỉnh Quảng Nam vềviệc phát triển
  công nghiệp và thu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp.
  Đềxuất những giải pháp chủyếu ñểthu hút vốn ñầu tưcó
  hiệu quảvào lĩnh vực công nghiệp ởtỉnh Quảng Nam
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng và những giải
  pháp cơbản nhằm thu hút và sửdụng có hiệu quảcác nguồn vốn ñầu
  tư, ñáp ứng nhu cầu ñầu tưphát triển công nghiệp ởtỉnh Quảng Nam
  trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa.
  Thời gian nghiên cứu tập trung vào giai ñoạn từnăm 2000 -
  2010 và 2010-2015, ñịnh hướng ñến 2020.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cơsởphương pháp luận chủnghĩa duy vật biện chứng
  và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp một số
  phương pháp như: phân tích, thống kê, so sánh, nghiên cứu, vận dụng
  ñường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
  nước vềviệc phát triển kinh tế, xã hội, ñảm bảo an ninh, quốc phòng,
  vềviệc thu hút vốn ñầu tưthực hiện sựnghiệp công nghiệp hóa, hiên
  ñại hóa. Đồng thời, kếthừa các công trình nghiên cứu có liên quan ñã
  ñược công bốcủa một sốtác giảvềcơsởlý luận và thực tiễn trong
  việc thu hút vốn ñầu tưphát triển công nghiệp của một số ñịa phương
  trong nước.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
  Luận văn ñã luận giải ñược một cách có hệthống những vấn
  ñềvềbản chất, nội dung, vai trò quyết ñịnh của vốn ñầu tư ñối với sự
  phát triển kinh tếnói chung và phát triển công nghiệp ởtỉnh Quảng
  Nam nói riêng.
  Trên cơsởthực tiễn, luận văn ñã ñánh giá tình hình thực tế
  phát triển công nghiệp và thực trạng thu hút vốn ñầu tưphát triển công
  nghiệp ởtỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, làm căn cứcho việc ñề
  xuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm thu hút có hiệu quảcác nguồn
  vốn ñầu tưphát triển công nghiệp ởtỉnh Quảng Nam trong thời gian
  tới.
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham
  khảo cho các cơquan hoạch ñịnh chính sách và cơquan quản lý Nhà
  nước ởtỉnh Quảng Nam và một sốtỉnh khác.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụlục và tài liệu tham khảo,
  nội dung luận văn ñược kết cấu thành 3 chương.
  Chương 1 - Một sốvấn ñềcơbản vềthu hút vốn ñầu tư
  Chương 2 - Thực trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công
  nghiệp ởtỉnh Quảng Nam
  Chương 3 - Các giải pháp thu hút vốn ñầu tưphát triển công
  nghiệp ởtỉnh Quảng Nam hiện nay

  Xem Thêm: Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status