Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

  LỜI MỞ ĐẦU . 4
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG . 7
  1. Khái niệm, bản chất và các nguyên tắc trả lương 8
  1.1 Khái niệm về tiền lương . 8
  1.2 Bản chất và ý nghĩa của tiền lương 10
  1.3 Các nguyên tắc tiền lương . 11
  1.3.1 Trả lương bằng nhau cho lao động như nhau 11
  1.3.2 Bảo đảm tăng năng suất lao động bình quân 12
  1.3.3 Bảo đảm thu nhập tiền lương hợp lý giữa các ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế. . 12
  1.3.4. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất kết hợp với giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động 13
  2. Các chế độ tiền lương của nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp . 14
  2.1 Quan điểm đối với tiền lương. . 14
  2.2 Chế độ lương cụ thể trong các doanh nghiệp nhà nước 14
  2.2.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc 14
  2.2.2 Chế độ tiền lương theo chức danh . 14
  2.2.3 Các khoản phụ cấp, phụ trợ và thu nhập khác . 15
  3. Các hình thức trả lương . 16
  3.1 Trả lương theo sản phẩm . 16
  3.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 16
  3.1.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. . 17
  3.1.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp . 18
  3.1.6 Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng. 20
  3.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 20
  3.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn 21
  3.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng. . 22
  4. Kế hoạch quỹ lương. 23 2
  4.1 Căn cứ vào kế hoạch lao động và tiền lương bình quân. 23
  4.2 Căn cứ vào doanh thu kỳ kế hoạch, tỷ trọng tiền lương trong doanh thu theo công thức: . 23
  4.4 Căn cứ vào đơn giá tiền lương lợi nhuận. 24
  5. Tiền thưởng. . 25
  5.1 Bản chất của tiền thưởng. . 25
  5.2 Công tác tiền thưởng 25
  5.3 Một số hình thức thưởng trong doanh nghiệp . 25
  PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ 27
  HOÀNG DIỆU - CẢNG HẢI PHÒNG
  . 27
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển cảng Hải Phòng 28
  2. 1. 1 Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng. . 28
  2.2. Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 29
  2.2.3. Ngành nghề kinh doanh 32
  2.2. 7. Những thuận lợi và khó khó của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 42
  2.2.7.1. Thuận lợi . 42
  2.2.7.2. Khó khăn 43
  PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN XẾP DỠ CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 45
  I. Định mức, đơn giá tiền lương. . 46
  II. Định mức đơn giá xếp dỡ, đóng gói hàng rời. . 46
  III. Tiền lương và các khoản thu nhập . 55
  3. Phân phối tiền lương và phụ cấp lương . 61
  IV. Các chứng từ thanh toán . 64
  VI. Đánh giá chung về công tác tính tiền lương: . 76
  2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính lương cho công nhân xếp dỡ tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 77
  2.1 Giải pháp 1: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực làm việc của nhân viên. . 77
  2.2 Giải pháp 2: Xây dựng lại cách tính lương theo doanh thu 80 3
  KẾT LUẬN . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  LỜI MỞ ĐẦU
  1,Tính cấp thiết của đề tài Tiền lương là tiền trả cho việc cung ứng sức lao động,vì vậy, về bản chất, tiền lương biểu thị quan hệ kinh tế giữa người sử dụng lao động và người lao động. Phạm trù tiền lương, tự nó đã bao hàm vừa là thu nhập, vừa là chi phí: Chi phí của nhà sản xuất để hợp thành chi phí SXKD; và thu nhập của người lao động. Cảng biển là ngành công nghiệp giữ ví trí chiến lược của nền kinh tế quốc dân. Hầu hết các Quốc gia đều thống nhất cho rằng, để có thể chuyển một nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ thành nền kinh tế công nghiệp, sản xuất hiện đại, có nghĩa là làm cho xã hội tiến thêm một nấc thang văn minh mới, Cảng biển phải “đi trước một bước” Trong nhiều năm qua Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để nhanh chóng trở thành Cảng biển “đi trước mở đường” cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự mở rộng đầu tư về nguồn lực, Cảng Hải Phòng đã từng bước đổi mới mô hình tổ chức, hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả SXKD và hội nhập với sự phát triển của ngành cảng biển trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức tiền lương là một trong các khâu của hệ thống quản lý Cảng Hải Phòng cũng đã có nhiều cải tiến nhằm thay đổi nhận thức không còn phù hợp về tiền lương của thời kỳ bao cấp, nhanh chóng tạo ra những đòn bẩy mạnh mẽ khuyến khích người lao động. Đặc biệt để Cảng Hải Phòng có cơ hội thu hút và trọng dụng đội ngũ nhân viên có chất lượng cao - một trong những trụ cột về năng lực cạnh tranh của ngành. Tuy vậy, những cải tiến ở mặt này, mặt kia trong lĩnh vực tổ chức, Tổ chức tiền lương của Cảng Hải Phòng vẫn còn phức tạp vả nhiều khiếm khuyết, đặc biệt khi Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV.
  Nhiệm vụ quản lý nói chung và nhiệm vụ Tổ chức tiền lương nói riêng 5
  đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp bách, các chính sách về tiền lương, phương thức Tổ chức tiền lương, quan điểm, triết lý về tiền lương và đãi ngộ NLĐ .cần được nghiện cứu có hệ thống, toàn diện. Trên ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học 2. Mục tiêu của đề tài:
  Thứ nhất, đề tài làm rõ khái niệm, bản chất của tiền lương; nghiên cứu sâu các quan điểm về tiền lương, các chính sách và các phương pháp trả lương
  Thứ hai, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng công tác trả lương tại Cảng Hải Phòng mà cụ thể là tại Xi nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu.
  Nêu bật những thành công và tồn tại, hạn chế trong công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu và nguyên nhân của tình hình. Thứ ba, đề tài đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty TNHH MTV.
  3. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu
  1. Phương pháp điều tra:
  Theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài tiến hành điều tra,thu thập số liệu lien quan đến công tác trả lương của xí nghiệp
  2. Phương pháp quan sát:
  Qua trao đổi,phỏng vấn ban lãnh đạo của xí nghiệp để nắm bắt tình hình nhân sự và phương pháp trả lương của doanh nghiệp
  3. Phương pháp thống kê:
  Phân tích các số liệu 4. Đối tượng nghiên cứu.
  - Nghiên cứu về công tác trả lương tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 6
  5. Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lí thông tin về thực trạng công tác trả lương tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề trả lương - Các biện pháp hoàn thiện phương pháp trả lương không chỉ có thể áp dụng tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu mà còn có thể áp dụng tại Cảng Hải Phòng và các doanh nghiệp khác

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status