Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  MỞ ĐẦU 3
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5
  1.1.Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 5
  1.1.1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 5
  1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 5
  1.1.2.1. Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh . 5
  1.1.2.2. Góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, mở rộng quy mô sản xuất . 6
  1.1.2.3. Củng cố nâng cao vị thế và mở rộng thị phần của doanh nghiệp 6
  1.1.2.4. Thực hiện chức năng giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm 6
  1.2.Marketing và hoạt động marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 7
  1.2.1. Khái niệm marketing . 7
  1.2.2. Vai trò của hoạt động marketing . 7
  1.2.2.1. Mối quan hệ giữa mở rộng thị trường và marketing 7
  1.2.2.2. Vai trò của marketing trong việc tiêu thụ 8
  1.3.Nội dung của marketing trong việc tiêu thụ sản phẩm. 8
  1.3.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu. 8
  1.3.2. Xây dựng chiến lược sản phẩm . 9
  1.3.2.1. Chiến lược sản phẩm 9
  1.3.2.2. Quyết định về nhãn hiệu 10
  1.3.2.3. Quyết định về bao bì sản phẩm 12
  1.3.2.4. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm . 12
  1.3.2.5. Thiết kế và marketing về sản phẩm mới 13
  1.3.3. Chiến lược giá . 14
  1.3.4. Chiến lược phân phối sản phẩm 16
  1.3.5. Tổ chức kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp . 17
  1.3.5.1. Nội dung kế hoạch bán hàng 17
  1.3.5.2. Quá trình xác định kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp . 18
  1.3.6. Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm 18
  1.3.6.1. Quảng cáo: 18
  1.3.6.2. Xúc tiến bán hàng . 19
  1.3.6.3. Marketing trực tiếp . 19
  1.3.6.4. Mở rộng quan hệ công chúng . 20
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 20
  1.4.1.Các yếu tố môi trường vĩ mô . 20
  1.4.1.1.Các yếu tố kinh tế 20
  1.4.1.2.Các hình yếu tố văn hóa- xã hội 20
  1.4.1.3.Các yếu tố chính trị- Pháp luật 20
  1.4.1.4.Các yếu tố kĩ thuật – công nghệ 21
  1.4.2.Các yếu tố môi trường ngành . 21
  1.4.2.1.Nhà cung cấp . 21
  1.4.2.2.Khách hàng 22
  1.4.2.3.Đối thủ cạnh tranh . 22
  1.4.3.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 23
  1.4.3.1.Bộ máy quản trị . 23
  1.4.3.2.Yếu tố lao động . 23
  1.4.3.3.Yếu tố về công nghệ, kĩ thuật 24
  1.4.3.4.Tình hình tài chính 24
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TẠI HUYỆN CAM RANH, NINH HÒA. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH VINH . 25
  2.1. Quá trình tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh, Ninh Hòa . 25
  2.1.1. Huyện Cam Ranh, Ninh Hòa: . 25
  2.1.2. Tình hình tiêu thụ muối tại hai huyện Cam Ranh, Ninh Hòa . 26
  2.2.Thực trạng về tình hình tiêu thụ tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh . 27
  2.2.1.Thông tin cơ bản về doanh nghiệp . 27
  2.2.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh 28
  2.2.3. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm muối của công ty TNHH Muối Khánh Vinh . 30
  2.2.3.1.Phân tích thị trường của doanh nghiệp 30
  2.2.3.2. Phân tích khách hàng: 33
  A. Khách hàng qua kênh phân phối trực tiếp: . 33
  B. Khách hàng kênh gián tiếp . 39
  2.2.4. Phân tích đối thủ cạnh tranh 42
  2.2.4.Chính sách Marketing –Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty . 47
  a.Chính sách sản phẩm 47
  b.Chính sách giá cả 52
  c.Kênh phân phối . 54
  d.Chính sách xúc tiến hỗn hợp 56
  2.3. Đánh giá về hoạt động tiêu thụ của công ty . 57
  2.3.1. Ưu điểm . 57
  2.3.2. Hạn chế: . 59
  PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH VINH . 60
  3.1 Mục tiêu, phương hướng của doanh nghiệp 60
  3.1.1Mục tiêu. 60
  3.1.2 Định hướng phát triển của Doanh nghiệp. . 60
  3.2 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Muối Khánh Vinh . 61
  3.2.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường 61
  3.2.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện kênh phân phối 64
  3.2.4. Một số biện pháp khác 69
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 1
  LỜI MỞ
  LỜI MỞ ĐẦU
  Muối là một trong những hàng hóa đặc biệt phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên. Trong những năm qua, việc đảm bảo muối phục vụ cho đời sống của nhân dân luôn được Nhà nước chú trọng. Tuy nhiên tình hình tiêu thụ muối đang đặt ra nhiều vấn đề quan tâm. Trong nền kinh tế Nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập với nền kinh tế phát triển trên thế giới tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành muối nói riêng. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế hội nhập thì ngoài việc đảm bảo giữ vững phần thị trường đã có doanh nghiệp phải luôn tìm cách vươn lên và tiêu thụ sản phẩm. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng và áp dụng hoạt động marketing vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đây là giải pháp đắc lực nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì chỉ khi tiêu thụ được sản phẩm thì các hoạt động khác của doanh nghiệp mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, đứng vững và phát triển. Trong tình hình kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh với nhau để có thể chiến thắng và chiếm lĩnh được thị trường. Do vậy, muốn chiến thắng và chiếm lĩnh được thị trường doanh nghiệp chỉ có cách là mở rộng và phát triển thị trường qua đó khẳng định vị thế sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.
  Công ty TNHH Muối Khánh Vinh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán các sản phẩm muối. Vì vậy, vấn đề tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng .Em xin chọn đề tài khoa học: “Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh” nhằm giải quyết mấy vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Đề tài khoa học gồm 3 phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
  Phần 2: Thực trạng về hoạt động sản xuất và tiêu thụ tại huyện Cam Ranh, Ninh Hòa. Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh.
  Phần 3: Một số giải pháp nâng cao tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Muối Khánh Vinh.

  Xem Thêm: Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status