Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan 

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 6
  1.1. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ 6
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. . 6
  1.1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 6
  1.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 7
  1.1.3 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 9
  1.1.3.1 Doanh thu 9
  1.1.3.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 12
  Chiết khấu thương mại 12
  1.1.3.3 Chi phí . 15
  1.1.3.4 Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 19
  1.2 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 20
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 20
  1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. . 27
  1.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán. 29
  1.2.3.1. Đối với doanh nghiệp kế toán HTK theo phương pháp KKTX, kế toán VAT theo phương pháp khấu trừ. . 29
  1.2.3.2. Đối với doanh nghiệp kế toán Hàng Tồn Kho theo phương pháp Kê Khai Thường Xuyên, tính VAT theo phương pháp trực tiếp 34
  1.2.3.3. Đối với doanh nghiệp kế toán Hàng Tồn Kho theo phương pháp Kiểm Kê Định Kỳ . 34
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. . 36
  1.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. . 36
  1.2.4.2. Kế toán chi phí QLDN . 38
  1.2.5.Kế toán doanh thu,chi phí hoạt động tài chính. . 40
  1.2.5.1. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 40
  1.2.5.2.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 42
  1.2.6.Kế toán chi phí và thu nhập khác. 43
  1.2.6.1. Kế toán chi phí khác. 43
  1.2.6.2 Kế toán thu nhập khác . 45
  1.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 46
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẨY LOAN 49
  2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BẨY LOAN 49
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 49
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. . 50
  2.1.3Đặc điểm quy trình công nghệ - tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty và mô hình tổ chức bộ máy quản lý. . 51
  2.2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 54
  2.2.1Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . 54
  2.2.2 Thực hiện chế độ kế toán tại công ty . 55
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN 59
  2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Bẩy Loan 59
  2.4.1.1. Nội dung của doanh thu tiêu thụ tại Công ty TNHH Bẩy Loan 59
  2.3.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng . 60
  2.3.1.3 Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Bẩy Loan. . 60
  2.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 65
  2.3.2.1.Nội dung kế toán giá vốn tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 65
  2.3.2.2. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Bẩy Loan. . 65
  2.4.2.3 Ví dụ minh họa . 66
  2.3.3 Kế toán chi phí hàng bán tại Công ty TNHH Bẩy Loan 67
  2.3.3.1 Nội dung chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Bẩy Loan 67
  2.3.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng . 67
  2.4.3.3 Quy trình hạch toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 68
  2.3.3.4 Ví dụ minh họa 68
  2.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bẩy Loan 74
  2.4.4.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 74
  2.4.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng . 74
  2.4.4.3 Quy trình hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 75
  2.4.4.3 Ví dụ minh họa 75
  2.3.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 83
  2.3.5.1 Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 83
  2.3.5.2 Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty TNHH Bẩy Loan 83
  2.3.5.3. Ví dụ . 83
  2.3.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty TNHH Bẩy Loan 91
  2.3.6.1 Nội dung kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 91
  2.3.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 91
  2.3.6.3 Quy trình hạch toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 91
  2.3.6.4 Ví dụ minh họa 92
  2.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan 100
  2.3.7.1 Nội dung của kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 100
  2.3.7.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng . 100
  2.2.7.3 Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. 101
  2.2.7.4 Ví dụ minh họa 101
  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN . 113
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan. 113
  3.1.1 Ưu điểm 113
  3.1.2 Hạn chế . 115
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 116
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan . 116
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí . 116
  và xác định kết quả kinh doanh . 116
  3.2.2. Một số nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 117
  3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. . 118
  KẾT LUẬN 123
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài. Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất được nhiều sản phẩm, cung cấp được nhiều dịch vụ, tiêu thụ được nhanh và thu được nhiều lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là phải làm sao để không ngừng nâng cao được lợi nhuận và có thể đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh. Một trong những biện pháp quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm đến là đó là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi tính toán, đo lường và ghi chép lập biểu đồ mọi hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp khắc phục.Để thực hiện điều này, một trong những công việc mà doanh nghiệp cần phải làm đó là tổ chức tốt công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó,doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những thong tin không chỉ quan trọng với chính doanh nghiệp mà còn quan trọng với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, các cơ quan tài chính và với Nhà Nước .Các thông tin này được đội ngũ kê toán trong công ty tập hợp và phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đáng tin cậy thì cần tổ chức tốt đội ngũ nhân viên và một quy trình kế toán phù hợp với đơn vị mình nhưng cũng cần tối thiểu hóa chi phi và có hiệu quả cao. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi nền kinh tế đang ngày càng phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian thực tập tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề kết hợp ới mong muốn được đi sâu tìm hiểu về công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học : "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kêt quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan.
  Đưa ra các giải pháp góp phẩn hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty TNHH Bẩy Loan.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại Phòng Kế toán Công ty TNHH Bẩy Loan, việc phân tích được thực hiện trên số liệu của năm 2012.
  Thời gian nghiên cứu :

  4. Phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu được thực hiện dựa trên các phương pháp:

  Các phương pháp kế toán: phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp chứng từ, phương pháp tổng hợp cân đối.
  Phương pháp thống kê
  Phương pháp phân tích tổng hợp
  Phương pháp ý kiến chuyên gia
  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng SV: Ngô Thị Nhàn - Lớp: QT1305K 5
  5. Kết cấu của đề tài. - Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp . - Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bẩy Loan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status