Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích/Mục tiêu nghiên cứu . 3
  3. Giới hạn nghiên cứu . 3
  4. Câu hỏi nghiên cứu/Giả thuyết nghiên cứu 4
  5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Quy trình chọn mẫu nghiên cứu 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỔNG QUAN 6
  1.1. Các khái niệm cơ bản . 6
  1.1.1. Sự hài lòng . 6
  1.1.2. Hoạt động giảng dạy của giảng viên 11
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của giảng viên .18
  1.1.4. Sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy .23
  1.2. Tổng quan nghiên cứu 25
  1.3. Khung lý thuyết nghiên cứu 31
  1.4. Tóm tắt chương một .33
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  2.1. Bối cảnh nghiên cứu .34
  2.1.1. Mục tiêu đào tạo của Trường .34
  2.1.2. Quy mô đào tạo của Trường .34
  2.1.3. Đội ngũ giảng viên của Trường 35
  2.2. Mẫu nghiên cứu 36
  2.3. Thiết kế nghiên cứu 38
  2.4. Thiết kế công cụ điều tra khảo sát .39
  2.5. Khảo sát thử và đánh giá công cụ đo lường .42
  2.5.1. Khảo sát thử nghiệm 42
  2.5.2. Đánh giá độ tin cậy của bảng hỏi .42
  2.6. Tóm tắt chương hai .43
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44
  3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44
  3.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 44
  3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 45
  3.4. Phân tích hồi qui .49
  3.5. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 57
  3.6. Kết quả sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy .59
  3.6.1. Sự hài lòng về Phương tiện giảng dạy 59
  3.6.2. Sự hài lòng về Nội dung giảng dạy 60
  3.6.3. Sự hài lòng về Phương pháp giảng dạy 61
  3.6.4. Sự hài lòng về Sự kết hợp phương tiện, nội dung, phương pháp giảng dạy 63
  3.6.5. Sự hài lòng về Sự nhiệt tình của giảng viên .64
  3.6.6. Sự hài lòng về Sự quan tâm của giảng viên đến sinh viên 66
  3.7. Tóm tắt chương ba .67
  KẾT LUẬN .68
  1. Kết luận .68
  2. Khuyến nghị 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71
  PHỤ LỤC 76

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong xu thế hội nhập với giáo dục đại học thế giới, giáo dục đại học nước ta
  đang nỗ lực phát triển hết sức mạnh mẽ. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học đã
  được phân bố rộng khắp trong cả nước, đang được đa dạng hóa cả về loại hình và
  phương thức đào tạo.
  Nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại học, trong Chỉ
  thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
  xác định: giáo dục đại học cần phải “tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng
  đào tạo” và các trường phải “xác định các tiêu chí và phương thức đánh giá giảng
  viên (GV), đánh giá lãnh đạo ” nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao
  chất lượng đào tạo trong toàn hệ thống.
  Có thể thấy, đội ngũ GV là yếu tố được quan tâm đặc biệt. Chỉ thị về nhiệm
  vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 – 2012 cũng tiếp tục yêu cầu các
  trường phải tiến hành “thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học”. Nhìn
  lại từ năm 2008, Bộ GD&ĐT đã ban hành một loạt công văn hướng dẫn các trường
  đại học, cao đẳng tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
  của GV (Công văn số 276/BGDĐT-NG ngày 20/2/2008 và công văn số
  2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010). Điều đó, cho thấy đội ngũ GV ngày
  càng có vai trò to lớn đối với hoạt động đào tạo và “đánh giá hoạt động giảng dạy
  của GV” hay “thu thập thông tin phản hồi về hoạt động dạy học” trở thành một yêu
  cầu không thể thiếu đối với các cơ sở giáo dục đại học trong việc nâng cao chất
  lượng đào tạo của mình.
  Đánh giá hoạt động giảng dạy của GV là quy trình đánh giá từ ba phía: GV
  tự đánh giá, đánh giá đồng cấp và SV đánh giá GV. Kết quả đánh giá từ ba phía này
  thường được xem xét, đối chiếu để thấy rõ chất lượng giảng dạy của GV. Từ đó
  thúc đẩy GV quan tâm hơn tới hoạt động giảng dạy của mình, thường xuyên cải
  tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giảng dạy. Đồng thời, các thông
  tin này cũng giúp các nhà quản lý có các quyết định chính xác trong việc phân công
  GV, xây dựng tiêu chí tuyển chọn GV mới, xét khen thưởng GV Trong quy trình
  đánh giá này, SV thường được xem là nguồn đánh giá tin cậy. SV là người đầu
  tiên được thụ hưởng sự giảng dạy của GV nên họ sẽ là nguồn thích hợp để cung cấp
  các thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV [Trần Xuân Bách, 2007].
  Hiểu được tầm quan trọng của công tác này, các nghiên cứu cũng đã tập
  trung đi sâu hơn về vấn đề này. Với nhận thức “đã có thị trường giáo dục trong xã
  hội Việt Nam” [Nguyễn Kim Dung, 2011] và giáo dục được xác định như là một
  dịch vụ, bởi lẽ nó liên quan tới nhu cầu thị trường lao động, chi phí vốn và lợi
  nhuận thông qua quá trình đào tạo. Giáo dục còn là một bộ phận phúc lợi xã hội mà
  mọi thành viên trong xã hội đều được hưởng tùy thuộc vào trình độ phát triển của
  sản xuất và khả năng đáp ứng của nền kinh tế cũng như vai trò điều tiết của Nhà
  nước thông qua hệ thống trường, lớp, quy mô phổ cập giáo dục, v,v .[Nguyễn Văn
  Hộ, 2002]. Điều này đồng nghĩa với việc các cơ sở giáo dục đại học trở thành một
  đơn vị cung ứng dịch vụ cho khách hàng trực tiếp là SV. Từ đó, việc đánh giá chất
  lượng giáo dục (dịch vụ) thông qua ý kiến SV (khách hàng) đang trở nên hết sức
  cần thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học.
  Nhìn xa hơn ra thế giới, việc các trường lấy ý kiến phản hồi từ người học về
  chất lượng đào tạo cũng đã được tiến hành và đã tiến hành từ rất lâu. Có thể kể đến
  là các nghiên cứu của Lisa A. Ferguson và Gertrude P.Pannirselvam (2000), của
  Clara và ctv (2001), của Kara. A. và Oscar. W. D. (2004), hay của D.W.S. Tai và
  ctv (2010) . Các nghiên cứu này thực hiện việc điều tra lấy ý kiến SV nhằm đo
  lường sự hài lòng của họ về chất lượng giảng dạy và đào tạo của nhà trường. Trong
  nước, các nghiên cứu theo hướng này cũng dần dần được công bố như nghiên cứu
  Nguyễn Thành Long (2006), Trần Xuân Kiên (2009), Nguyễn Kim Dung (2010),
  Nguyễn Thị Trang (2010), Nguyễn Thị Thắm (2010) . Điểm chung của các nghiên
  cứu này là đều đi vào đánh giá sự hài lòng của SV về chất lượng đào tạo với khá
  nhiều yếu tố được quan tâm như: Cơ sở vật chất, khả năng thực hiện cam kết của
  nhà trường, sự quan tâm của nhà trường, đội ngũ GV, sự nhiệt tình của cán bộ,
  GV . Các nghiên cứu sâu vào việc đánh giá sự hài lòng của SV đối với hoạt động
  giảng dạy của GV thì còn khá hạn chế.
  Đề tài nghiên cứu “Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động
  giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
  ” được thực hiện
  với mong muốn đo lường được mức độ hài lòng của SV đối với hoạt động giảng
  dạy của GV Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu
  cung cấp những thông tin phản hồi về mức độ hài lòng của SV đối với hoạt động
  giảng dạy từ đó đề xuất một số khuyến nghị giúp nhà trường nâng cao chất lượng
  giảng dạy nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung.
  2. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với hoạt động giảng dạy của GV
  Trường CĐSP Sóc Trăng nhằm đưa ra những đề xuất, khuyến nghị giúp nhà trường
  nâng cao chất lượng giảng dạy.
  2.2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với hoạt động giảng dạy của GV ở
  các nội dung về phương tiện giảng dạy, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng
  dạy, sự nhiệt tình của GV, sự quan tâm của GV đến SV.
  - Tìm hiểu sự khác biệt về mức độ hài lòng của SV theo khóa học
  - Đề xuất một số khuyến nghị giúp nhà trường cải thiện và nâng cao chất
  lượng giảng dạy.

  Xem Thêm: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

2754bgdđt-ngcbqlgd

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status