Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( VNPT ) khi gia nhập WTO

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( VNPT ) khi gia nhập WTO

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH
  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1 : Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanhnghiệp . 1
  1.1 Một số vấn đề chung về cạnh tranh & năng lực cạnh tranh 1
  1.1.1 Cạnh tranh 1
  1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh . 1
  1.1.1.2 Các hình thức cạnh tranh 2
  1.1.2 Năng lực cạnh tranh 3
  1.1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh . 3
  1.1.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp 3
  1.1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp viễn
  thông 8
  1.2 Cạnh tranh viễn thông khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO
  . 12
  1.3 Kinh nghiệm phát triển viễn thông của một số Tập đoàn viễn thông trên
  thế giới . 15
  1.3.1 Xu hướng phát triển viễn thông của các nước trên thế giới . 15
  1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Tập đoàn viễn
  thông trên thế giới . 18
  1.3.2.1 Tập đoàn viễn thông NTT Nhật Bản . 18
  1.3.2.2 Tập đoàn viễn thông Ericsson . 19
  1.3.3 Mô hình phát triển viễn thông Trung Quốc khi gia nhập Tổ Chức
  Thương Mại Thế Giới WTO . 21
  1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và VNPT . 24
  Kết luận Chương 1

  CHƯƠNG II : Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế
  Giới WTO . 27
  2.1 Tổng quan về hoạt động của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
  . 27
  2.1.1 Mô hình tổ chức 27
  2.1.2 Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn Bưu
  Chính Viễn Thông Việt Nam 30
  2.1.2.1 Giai đoạn 2001-2005 . 30
  2.1.2.2 Giai đoạn 2006 đến nay . 31
  2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt
  Nam khi gia nhập WTO 34
  2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông
  Việt Nam trên thị trường viễn thông trong nước 34
  2.2.1.1 Chính sách giá cước, dịch vụ . 34
  2.2.1.2 Chất lượng dịch vụ 39
  2.2.1.3 Chính sách hỗ trợ chăm sóc khách hàng . 40
  2.2.1.4 Xúc tiến kinh doanh, chiến lược kinh doanh . 42
  2.2.1.5 Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ . 43
  2.2.1.6 Sự trung thành của khách hàng và vị thế của VNPT trên thị trường
  viễn thông trong nước 43
  2.2.1.7 Năng lực tài chính của VNPT 44
  2.2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông
  Việt Nam khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO
  . 46
  2.2.2.1 Đánh giá cơ hội 46
  2.2.2.2 Đánh giá những thách thức 50
  Kết luận Chương 2

  CHƯƠNG III : Những kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập WTO 56
  3.1 Nhóm giải pháp vĩ mô & vi mô 57
  3.1.1 Nhóm giải pháp vĩ mô 57
  3.1.1.1 Đổi mới chính sách để huy động các nguồn lực trong nước, thu hút
  nguồn lực nước ngoài 57
  3.1.1.2 Đổi mới tổ chức, tăng cường & nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý
  nhà nước & các công cụ chính sách quản lý vĩ mô . 59
  3.1.1.3 Tạo dựng hành lang pháp lý hoàn thiện để Tập Đoàn Bưu Chính
  Viễn Thông Việt Nam phát triển bền vững khi gia nhập Tổ Chức
  Thương Mại Thế Giới WTO . 60
  3.1.2 Nhóm giải pháp vi mô 60
  3.1.2.1 Giải pháp về giá dịch vụ 60
  3.1.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông & đa dạng hóa dịch vụ giá
  trị gia tăng 62
  3.1.2.3 Giải pháp về chính sách chăm sóc khách hàng . 63
  3.1.2.4 Giải pháp về xúc tiến kinh doanh và chiến lược kinh doanh 64
  3.1.2.5 Giải pháp về trình độ và chất lượng nguồn nhân lực 67
  3.2 Nhóm giải pháp tài chính 68
  3.2.1 Thành lập Ban tài chính 68
  3.2.2 Giải quyết vấn đề vốn . 69
  3.2.2.1 Thành lập Quỹ đầu tư ngành viễn thông . 69
  3.2.2.2 Phát hành trái phiếu công ty 71
  3.2.2.3 Huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước 72
  3.2.3 Sắp xếp, cổ phần hóa các công ty con trực thuộc Tập Đoàn Bưu Chính
  Viễn Thông Việt Nam . 74

  Kết luận Chương 3
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC 1
  PHỤ LỤC 2
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1: Tiến trình cải cách viễn thông Trung Quốc Trang 23

  Bảng 2.1: Thống kê các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ viễn thông tại
  Việt Nam Trang 35

  Bảng 2.2: Bảng giá cước tham khảo của các doanh nghiệp viễn thông
  Trang 35
  Bảng 2.3: Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của VNPT Trang 40

  Bảng 2.4: Đánh giá năng lực cạnh tranh nội địa của VNPT Trang 46
  Biểu đồ 2.5: Đánh giá chất lượng nhân viên phục vụ của các doanh nghiệp viễn
  thông Trang 41

  Bảng 2.5: 10 Thị trường di động dẫn đầu thế giới và so sánh với thị trường Việt
  Nam Trang 48

  Bảng 2.6: Ma trận SWOT đánh giá năng lực cạnh tranh VNPT khi gia nhập
  WTO Trang 54

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Doanh thu, lợi nhuận & nộp ngân sách của VNPT giai đoạn 2001-
  2005 Trang 30

  Biểu đồ 2.2: Mật độ máy điện thoại trên 100 dân giai đoạn 1995-2006 của
  VNPT Trang 32

  Trang 33
  Biểu đồ 2.3: Phát triển thuê bao điện thoại giai đoạn 1995-2006 của VNPT
  Biểu đồ 2.4: Thị phần điện thoại di động đến tháng 3 năm 2007 Trang 39

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  BCC : Business Cooperation Contract : Hợp đồng kinh doanh
  BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển
  BTA VN-HK : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ
  CB CNV : Cán bộ công nhân viên
  CNTT : Công nghệ thông tin
  CT : Công ty
  DGT : Cục viễn thông Trung Quốc
  DN : Doanh nghiệp
  EVN Telecom : Công ty viễn thông điện lực
  FDI : Foreign Direct Investment : Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  FPT : Công ty Công nghệ truyền thông FPT
  GTGT : Giá trị gia tăng
  Hanoi Telecom : Công ty viễn thông Hà Nội
  IXP : DV kết nối Internet
  ITU : liên minh viễn thông quốc tế
  MPT : Bộ Bưu chính viễn thông
  Mobiphone :Công ty thông tin di động VMS - Mobifone
  NTT : Nippon Telegraph & Telecom Corporation: Tập đoàn
  thông NTT
  Netsoft : Công ty Tin học Bưu Điện
  OECD : Organization for Economic Cooperation and Development :Tổ c
  hợp tác phát triển kinh tế
  ODA : Official Development Assistance : Hỗ trợ phát triển chính thức
  SPT :Saigon Postel Telecom : Công ty Bưu chính viễn thông Sài Gò
  VAS : Dịch vụ giá trị gia tăng
  Vinaphone :Công ty thông tin di động khu vực II
  VPĐD : Văn phòng đại diện
  VPSC : Công ty Tiết kiệm Bưu điện
  VIETTEL : Tổng công ty viễn thông quân đội
  VNPT : Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN
  WTO :World Trade Organization :Tổ chức thương mại thế giới


  LỜI MỞ ĐẦU
  1- Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại
  thế giới (WTO). Điều này không chỉ mang đến những cơ hội mà còn đem lại
  những thách thức cho các Doanh nghiệp Việt Nam.
  Khi gia nhập WTO, ngành viễn thông được đánh giá sẽ phát triển vượt
  bậc đồng thời cũng là ngành cạnh tranh gay gắt. Chính vì vậy, Tập đoàn Bưu
  Chính viễn thông Việt Nam cần tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
  nhằm giữ vững thị phần và mở rộng hợp tác kinh doanh quốc tế.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Mục đích chính của đề tài là đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy
  những tiềm năng vốn có của VNPT, đặc biệt là nhóm giải pháp tài chính
  nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt
  Nam khi gia nhập WTO.
  2- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, viễn
  thông, kinh tế, luật pháp trong phạm vi Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN,
  những doanh nghiệp viễn thông trong nước, trong khu vực và quốc tế.
  Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu năng lực cạnh tranh của
  Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN khi VN chính thức gia nhập WTO nhất là
  vấn đề tài chính; những vấn đề khác chỉ giải quyết khi có liên quan.
  3- Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp
  phân tích và tổng hợp. Đề tài sử dụng những tài liệu chuyên ngành lĩnh vực
  viễn thông, các website của doanh nghiệp viễn thông, website của liên minh
  viễn thông thế giới, website của Bộ và Sở Bưu chính viễn thông và những tài
  liệu về hoạt động và tổ chức của Tổ chức thương mại thế giới.
  4- Đóng góp mới của đề tài
  Đề tài phân tích một cách hệ thống những tiêu chí để đánh giá năng lực
  cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp viễn thông.
  Trên cơ sở lý luận trên, đề tài phân tích đánh giá và so sánh năng lực cạnh
  tranh của VNPT với các doanh nghiệp viễn thông trong nước.
  Phân tích những cơ hội và thách thức của VNPT dựa trên những cam
  kết khi gia nhập WTO của ngành viễn thông. Vận dụng kinh nghiệm phát
  triển viễn thông của các tập đoàn viễn thông trên thế giới.
  Đề tài đã đề xuất những giải pháp để phát huy những tiềm lực vốn có
  của VNPT và đặc biệt là nhóm giải pháp tài chính: về chính sách giá dịch vụ,
  vấn đề huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đầu tư của VNPT để đảm bảo
  cạnh tranh khi gia nhập WTO.
  5- Kết cấu của đề tài
  Đề tài gồm 3 chương với kết cấu như sau:

  Chương I: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Chương II: Năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới

  Chương III: Những kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam khi gia nhập WTO

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( VNPT ) khi gia nhập WTO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( VNPT ) khi gia nhập WTO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status