Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cám ơn
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  Lời mở đầu

  Chương 1: Cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ . 1
  1.1 Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược 2
  1.1.1 Bàn về khái niệm chiến lược . 2
  1.1.2 Xây dựng chiến lược 3
  1.2 Gốm mỹ nghệ và vai trò 9
  1.2.1 Giới thiệu đôi nét về gốm mỹ nghệ 9
  1.2.2 Gốm mỹ nghệ Việt Nam . 10
  1.2.3 Vai trò của gốm mỹ nghệ và xuất khẩu gốm mỹ nghệ . 12
  1.3 Thị trường gốm mỹ nghệ thế giới . 14
  1.3.1 Thị trường các nước EU . 15
  1.3.2 Thị trường Hoa Kỳ 16
  1.3.3 Thị trường Nhật Bản 16
  1.4 Tình hình xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam trong thời gian qua . 18
  1.4.1 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam . 18
  1.4.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam 19
  1.4.3 Kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam trong thời gian qua . 21
  1.5 Kinh nghiệm phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ sang thị trường Hoa Kỳ của
  một số nước trong khu vực . 22
  1.5.1 Kinh nghiệm của Thái Lan . 22
  1.5.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc . 24
  1.5.3 Kinh nghiệm của Malaysia . 26
  1.5.4 Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam . 27
  Kết luận cuối chương 1 . 29

  Chương 2: Thực trạng xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ . 30
  2.1 Tổng quan về thị trường gốm mỹ nghệ Hoa Kỳ . 31
  2.1.1 Giới thiệu khái quát về Hoa Kỳ 31
  2.1.2 Thị trường gốm mỹ nghệ Hoa Kỳ . 32
  2.1.3 Một số vấn đề cần lưu ý khi xuất khẩu gốm mỹ nghệ vào Hoa Kỳ . 34
  2.1.3.1 Quan niệm và thị hiếu tiêu dùng gốm mỹ nghệ của người Hoa Kỳ . 34
  2.1.3.2 Các quy định của Hoa Kỳ đối với hàng gốm mỹ nghệ nhập khẩu . 37
  2.1.3.3 Những điều cần lưu ý trong kinh doanh xuất khẩu gốm mỹ nghệ sang thị
  trường Hoa Kỳ . 38
  2.2 Tình hình xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong thời
  gian qua . 39
  2.2.1 Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam vào
  thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua . 39
  2.2.2 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam vào Hoa Kỳ so
  với tổng kim ngạch nhập khẩu hàng gốm mỹ nghệ của Hoa Kỳ 41
  2.2.3 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam vào Hoa Kỳ so
  với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam 43
  2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt
  Nam vào thị trường Hoa Kỳ . 44
  2.3.1 Môi trường bên ngoài 44
  2.3.1.1 Cơ hội 44
  2.3.1.2 Thách thức . 48
  2.3.2 Môi trường bên trong 51
  2.3.2.1 Điểm mạnh . 51
  2.3.2.2 Điểm yếu 53
  Kết luận cuối chương 2 63

  Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang Hoa Kỳ đến năm 2015 . 64
  3.1 Mục tiêu xây dựng các chiến lược và giải pháp . 65
  3.2 Căn cứ để xây dựng các chiến lược và giải pháp . 65
  3.3 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị
  trường Hoa Kỳ 69
  3.3.1 Giải pháp về đổi mới công nghệ . 69
  3.3.2 Giải pháp về cải tiến mẫu mã . 73
  3.3.3 Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực . 75
  3.3.4 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại 77
  3.3.5 Giải pháp về vốn nhằm đẩy mạnh việc sản xuất, xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt
  Nam sang thị trường Hoa Kỳ . 83
  3.3.6 Giải pháp tăng cường liên kết . 85
  3.3.7 Giải pháp nâng cao vai trò của Hiệp hội gốm mỹ nghệ Việt Nam 87
  3.4 Các kiến nghị 88
  3.4.1 Đẩy mạnh hơn nữa vai trò xúc tiến thương mại của Nhà nước 88
  3.4.2 Chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nước 89
  3.4.3 Quy hoạch lại ngành gốm mỹ nghệ để phát triển bền vững 90
  3.4.4 Hoàn thiện công tác bảo hộ sở hữu kiểu dáng công nghiệp . 92
  Kết luận cuối chương 3 . 94

  KẾT LUẬN . 95
  Danh mục các tài liệu tham khảo 97
  Phần phụ lục 100
  Phụ lục 1 .101
  Phụ lục 2 .107
  Phụ lục 3 .110
  Phụ lục 4 .112
  Phụ lục 5 .113
  Phụ lục 6 .114

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1 Bảng phân loại gốm sứ theo nguyên liệu và nhiệt độ nung 10
  Bảng 1.2 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2006 18
  Bảng 1.3 Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 19
  Bảng 1.4 Kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam năm 2006 theo đối tác 22
  Bảng 2.1 Kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang Hoa Kỳ 40
  Bảng 2.2 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam sang
  Hoa Kỳ so với tổng kim ngạch nhập khẩu hàng gốm của Hoa Kỳ 42
  Bảng 2.3 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang Hoa Kỳ so
  với tổng kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam 44
  Bảng 2.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 50
  Bảng 2.5 Mức độ am hiểu về thị trường Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp
  53
  Bảng 2.6 Các phương thức thanh toán doanh nghiệp thường dùng khi xuất khẩu
  gốm mỹ nghệ sang Hoa Kỳ. 54
  Bảng 2.7 Các loại lò doanh nghiệp đang sử dụng 56
  Bảng 2.8 Khó khăn trong sản xuất của doanh nghiệp 57
  Bảng 2.9 Phương thức tìm đối tác Hoa Kỳ của các doanh nghiệp Việt Nam 58
  Bảng 2.10 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 61
  Bảng 3.1 Ma trận SWOT 66  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1 Các giai đoạn và các hoạt động trong quá trình quản trị chiến lược 4
  Hình 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược 5
  Hình 1.3 Thị phần kim ngạch gốm nhập khẩu vào EU năm 2004 16
  Hình 1.4 Đồ thị biểu diễn sự thay đổi khối lượng và giá trị sản phẩm gốm
  nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản giai đoạn 1999-2003 17
  Hình 1.5 Thị phần kim ngạch gốm các loại nhập khẩu vào Nhật Bản
  năm 2003 17
  Hình 1.6 Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam 20
  Hình 1.7 Kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ của Việt Nam giai đoạn
  1995 – 2006 21
  Hình 2.1 Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng gốm vào Hoa Kỳ 33
  Hình 2.2 Thị phần xuất khẩu gốm của một số nước vào Hoa Kỳ năm 2006 34

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status