Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Vân Hậu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Vân Hậu

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng
  Danh mục các sơ đồ
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI THEO CÁC BỘ PHẬN . 3
  1.1 Khái niệm phương pháp phân tích khả năng sinh lợi .3
  1.2 Quản trị chi phí dựa trên cơ sở hoạt động ( Activity – Based Management) .4
  1.2.1 Hệ thống quản trị chi phí 4
  1.2.2 Quản trị chi phí trên cơ sở hoạt động 4
  1.3 Hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity – Based Cost Systems) 5
  1.3.1 Tổng quan về hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động .5
  1.3.2 Đặc trưng của hệ thống ABC 6
  1.3.3 Thiết kế hệ thống ABC .8
  1.4 Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận 11
  1.4.1 Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ 11
  1.4.2 Phân tích báo cáo bộ phận .13
  1.5 Sử dụng ABC để phân tích khả năng sinh lợi theo kênh bán hàng .15
  1.5.1 Phân tích khả năng sinh lợi theo kênh bán hàng .15
  1.5.2 Một số ưu điểm và hạn chế của ABC .16
  Kết luận chương 1 .18

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VÂN HẬU .20
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 20
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 20
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty .21
  2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty .21
  2.1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu các bộ phận .21
  2.1.2.3 Sơ đồ các kênh bán hàng của công ty 23
  2.1.3 Tổ chức công tác kế toán 24
  2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán 26
  2.2 Thực trạng công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại công ty .28
  2 2.1 Lập dự toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận 28
  2.2.2 Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận .34
  2.2.3 Kiểm soát dự toán .42
  2.2.4 Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát doanh thu, chi phí và lợi
  nhuận tại công ty .42
  2.2.4.1 Ưu điểm .42
  2.2.4.2 Khuyết điểm 43
  Kết luận chương 2 .44

  CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG ABC PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI THEO CÁC KÊNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VÂN HẬU 45
  3.1 Hoàn thiện quá trình lập dự toán .45
  3.1.1 Lập dư toán doanh thu 45
  3.1.2 Lập dự toán chi phí .46
  3.2 Ứng dụng ABC vào việc phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng 47
  3.2.1 Phân loại các khoản chi phí phát sinh tại công ty Vân Hậu theo cách
  ứng xử với mức độ hoạt động và các kênh bán hàng .47
  3.2.2 Phân bổ chi phí bán hàng cho các kênh theo ABC .51
  3.2.3 Định dạng các tài khoản chi phí trên hệ thống Exact Software 55
  3.2.4 Xây dựng các báo cáo thành quả và đánh giá khả năng sinh lợi các
  kênh bán hàng 57
  3.3 Điều kiện để ứng dụng thành công kế toán quản trị trong việc phân tích khả
  năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại công ty Vân Hậu 62
  3.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp .62
  3.3.2 Về sự hỗ trợ của phần mềm kế toán 63
  Kết luận chương 3 .63

  KẾT LUẬN 65
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1 – Đặc điểm của chi phí phục vụ khách hàng cao và thấp 3
  Bảng 2.1 – Dự toán tiêu thụ một tháng kênh siêu thị 29
  Bảng 2.2 – Dự toán tiêu thụ một tháng kênh bán lẻ 29
  Bảng 2.3 – Dự toán tiêu thụ một tháng kênh bán sỉ 29
  Bảng 2.4 – Dự toán tiêu thụ một tháng kênh đại lý 30
  Bảng 2.5 – Dự toán tiêu thụ một tháng của toàn công ty 30
  Bảng 2.6 – Dự toán giá vốn hàng bán một tháng của khu vực TP. Hồ Chí Minh 31
  Bảng 2.7 – Dự toán giá vốn hàng bán một tháng của toàn công ty 31
  Bảng 2.8 – Kế hoạch chi phí của bộ phận hành chánh .32
  Bảng 2.9 – Kế hoạch chi phí của bộ phận nhân sự .33
  Bảng 2.10 – Kế hoạch chi phí của bộ phận kinh doanh 33
  Bảng 2.11 – Kế hoạch chi phí của bộ phận kế toán 33
  Bảng 2.12 – Kế hoạch chi phí của toàn công ty 34
  Bảng 2.13 – Dự toán kết quả kinh doanh 34
  Bảng 2.14 – Báo cáo doanh thu 36
  Bảng 2.15 – Báo cáo doanh thu toàn công ty 37
  Bảng 2.16 – Báo cáo bán hàng theo nhóm hàng .37
  Bảng 2.17 – Báo cáo giá vốn hàng bán .38
  Bảng 2.18 – Bảng tổng hợp chi phí bán hàng .38
  Bảng 2.19 – Bảng tổng hợp chi phí quản lý 40
  Bảng 2.20 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .41
  Bảng 3.1 – Tổng chi phí bán hàng tháng 07/2006 53
  Bảng 3.2 – Chi phí phát sinh đối với hoạt động vận chuyển cho khách hàng 53
  Bảng 3.3 – Số lần giao hàng cho khách hàng tháng 07/2006 .54
  Bảng 3.4 – Chi phí phát sinh đối với hoạt động lập chứng từ bán hàng .54
  Bảng 3.5 – Số lần xuất hóa đơn cho khách hàng tháng 07/2006 54
  Bảng 3.6 – Chi phí phát sinh đối với hoạt động xuất bán hàng 55
  Bảng 3.7 – Doanh thu theo các kênh bán hàng tháng 07/2006 .55
  Bảng 3.8 – Báo cáo tình hình thực hiện dự toán tiêu thụ 58
  Bảng 3.9 – Báo cáo kết quả hoạt động của toàn công ty 59
  Bảng 3.10 – Báo cáo chi phí bộ phận quản lý .59
  Bảng 3.11 – Báo cáo khả năng sinh lợi .61  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Trang
  Biểu đồ 1.2 – Lựa chọn việc quản lý khách hàng .15
  Sơ đồ 2.1 – Sơ đồ tổ chức công ty 21
  Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ các kênh bán hàng của công ty 23
  Sơ đồ 2.3 – Sơ đồ tổ chức kế toán công ty 26
  Sơ đồ 3.1 – Hệ thống dự toán ngắn hạn trong doanh nghiệp thương mại 45
  MỞ ĐẦU

  1. Tính thiết thực của luận văn
  Hội nhập kinh tế và khu vực gắn với tự do hóa thương mại trong tiến trình
  toàn cầu hóa là một xu thế khách quan với mức độ ngày càng sâu rộng. Trên thực tế
  thì nước ta đã hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới với việc tham gia khu vực
  mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình
  Dương (APEC), diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) và điều đặc biệt là nước ta đã trở
  thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO).
  Làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển trên
  thị trường thế giới và cả thị trường nội địa là một vấn đề hết sức cấp thiết và có ý
  nghĩa sống còn với tất cả các doanh nghiệp, do vậy nhu cầu thông tin là một điều
  không thể thiếu được. Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin một cách
  hữu hiệu cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết,
  phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho
  những người có mong muốn và có nhu cầu đầu tư.
  Tối đa hóa lợi nhuận là mục đích chủ yếu của phần lớn các doanh nghiệp. Để
  đạt được điều đó, bên cạnh việc bán hàng, tìm kiếm thị trường, quản lý chi phí thì
  các nhà quản lý còn cần phải được cung cấp thông tin hướng đến những diễn biến
  trong tương lai nhằm giúp các nhà quản trị thấy được khả năng tạo ra lợi nhuận của
  từng kênh bán hàng để từ đó hoạch định, tổ chức điều hành và đưa ra những quyết
  định đúng đắn, hợp lý. Yêu cầu trên của doanh nghiệp có thể được đáp ứng bằng
  cách vận dụng các công cụ của kế toán quản trị.
  Xuất phát từ yêu cầu khách quan như vậy, tác giả vận dụng những lý luận
  của phương pháp quản trị chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity – Based
  Management), hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity – Based Cost
  Systems) và phân tích báo cáo bộ phận vào thực tiễn để thực hiện đề tài “Phân tích
  khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu”
  cho luận văn tốt nghiệp cao học.

  2. Mục đích của luận văn
  Luận văn dựa trên nền tảng kiến thức về kế toán quản trị đã được đào tạo ở
  bậc cao học để đi vào tìm hiểu thực trạng của công tác kế toán quản trị tại công ty
  Vân Hậu nhằm:
  - Ứng dụng ABC vào việc phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng.
  - Đưa ra các điều kiện để ứng dụng thành công kế toán quản trị trong việc
  phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại công ty Vân Hậu.
  3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
  Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu trong hệ thống kế toán của một doanh
  nghiệp cụ thể đó là Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu. Đây là một công ty
  thương mại có quy mô lớn, các kênh bán hàng đa dạng, bộ máy kế toán được trang
  bị phần mềm hỗ trợ hiện đại. Luận văn sẽ ứng dụng kế toán quản trị trong việc phân
  tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại công ty này.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương
  pháp so sánh, phân tích để hệ thống hóa lý luận, tìm hiểu thực tiễn và đề ra các
  giải pháp hoàn thiện.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm:
  - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phân tích khả năng sinh lợi theo các bộ
  phận.
  - Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại
  Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu.
  - Chương 3: Ứng dụng kế toán quản trị trong việc phân tích khả năng sinh lợi
  theo các kênh bán hàng tại Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu.

  Xem Thêm: Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Vân Hậu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Vân Hậu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status