Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp

  Mục lục

  Mở đầu:
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4.Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của luận văn 3
  6. Nguồn số liệu của luận văn 3

  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 4
  1.1. Một số khái niệm 4
  1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 4
  1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 5
  1.1.3. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa 6
  1.2. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh 10
  1.2.1. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 10
  1.2.2. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo. 10
  1.2.3. Lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter. 11
  1.2.4. Lý thuyết tính kinh tế theo qui mô và tính phi kinh tế theo qui mô. 14
  1.3 Các yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh
  của doanh nghiệp. 17
  1.3.1 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của DNNVV 17
  1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 20
  1.3.2.1. Các nhân tố quốc tế 20
  1.3.2.2. Các nhân tố trong nước 21
  1.3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở địa phương 22
  1.4. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh của DNNVV tại một số
  nước trên thế giới 25
  1.4.1. Vai trò của DNNVV tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ 25
  1.4.2. Các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV của một
  số nước trên thế giới. 27
  1.4.2.1. Tại Mỹ 27
  1.4.2.2. Tại Nhật Bản 28
  1.4.2.3. Tại Đài Loan 31
  1.4.2.4. Tại Singapore 32
  1.5. Kết luận chương 1 33

  Chương 2 : Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Cà Mau 34
  2.1. Vị trí, vai trò kinh tế của tỉnh Cà Mau 34
  2.2. Tình hình phát triển và vai trò của các DNNVV tỉnh Cà Mau 35
  2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng NLCT của các DNNVV tỉnh Cà Mau .43
  2.3.1. Các yếu tố cấu thành NLCT của DNNVV tỉnh Cà Mau 44
  2.3.1.1. Qui mô DNNVV theo vốn và lao động 44
  2.3.1.2. Chiến lược kinh doanh của DNNVV 48
  2.3.1.3. Năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp 52
  2.3.1.4. Trình độ trang thiết bị công nghệ 53
  2.3.1.5. Chi phí nguyên vật liệu sản xuất 55
  2.3.1.6. Nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 57
  2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của
  các DNNVV tỉnh Cà Mau 59
  2.3.2.1. Các nhân tố quốc tế và trong nước 59
  2.3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của
  DNNVV tại Cà Mau 62
  2.4. Kết luận về năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Cà Mau 69

  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Cà Mau 71
  3.1. Quan điểm, phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh
  của DNNVV tỉnh Cà Mau
  3.1.1. Các quan điểm nâng cao NLCT. 71
  3.1.2. Phương hướng nâng cao NLCT 71
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các
  DNNVV tỉnh Cà Mau . 72
  3.2.1. Nhóm giải pháp về phía nhà nước Trung ương. 72
  3.2.1.1. Hình thành khung khổ pháp lý cho họat động của DNNVV 73
  3.2.1.2. Từng bước nâng cao hiêu quả quản lý nhà nước đối với
  Các DNNVV, hòan thiện các chính sách vĩ mô hỗ trợ các DNNVV 74
  3.2.2. Nhóm giải pháp về phía chính quyền địa phương. 75
  3.2.2.1. Phát triển ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh 76
  3.2.2.2. Đất đai cho phát triển DN 76
  3.2.2.3. Tăng cường tính minh bạch và tiếp cận các thông tin 76
  3.2.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và đầu tư 77
  3.2.2.5. Đơn giản hóa các qui định đăng ký kinh doanh 77
  3.2.2.6. Tính năng động tiên phong của lãnh đạo địa phương 77
  3.2.2.7. Giải pháp tài chính trợ giúp DNNVV 78
  3.2.2.8. Hỗ trợ về đào tạo lao động 78
  3.2.3. Nhóm giải pháp về phía DNNVV 79
  3.2.3.1. Nhóm giải pháp về vốn 79
  3.2.3.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý. 81
  3.2.3.3. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 83
  3.2.3.4. Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ mới 84
  3.2.3.5. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp 84
  3.2.3.6. Nhóm giải pháp về quản trị. 85
  3.2.3.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các DNNVV 87
  3.2.3.8. Hoàn thiện hệ thống thông tin, chủ động áp dụng
  thương mại điện tử. 88
  Kết luận 90
  Danh mục tài liệu tham khảo. 92
  Phần phụ lục 94
  Phụ lục 1 : Định nghĩa DNNVV một số nước trên thế giới 95
  Phu lục 2 : So sánh các tiêu chí đánh giá của từng chỉ số thành phần PCI
  Năm 2007 - tỉnh Cà Mau 97
  Phụ lục 3 : Chỉ số thành phần PCI Đồng bằng Sông Cửu Long 101
  Phụ lục 4 : Chỉ số thành phần PCI cả nước 102


  Danh mục bảng
  Trang
  Bảng 1.1. Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  Bảng 1.2. Chỉ số thành phần PCI có trọng số 24
  Bảng 2.1. Số lượng doanh nghiệp và DNNVV tỉnh Cà Mau(2004-2006)36
  Bảng 2.2. Lao động trong doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (2004-2006) 37
  Bảng 2.3. Vốn của các doanh nghiệp Cà Mau (2004-2006) 38
  Bảng 2.4. Thu nhập của lao động trong doanh nghiệp tỉnh Cà Mau 38
  Bảng 2.5. Doanh thu của doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (2004-2006) 39
  Bảng 2.6. Tỷ trọng một số chỉ tiêu cơ bản của DNNVV so với
  tổng doanh nghiệp Cà Mau ( 2004-2006) 39
  Bảng 2.7. Thuế và các khoản nộp ngân sách (2004-2006) 40
  Bảng 2.8. Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi- lỗ (2004-2006) 40
  Bảng 2.9. Các chỉ tiêu phản ánh qui mô và hiệu quả kinh doanh
  của DNNVV tỉnh Cà Mau ( 2004-2006) 41
  Bảng 2.10. Chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
  Cà Mau năm 2005 41
  Bảng 2.11. Tỷ trọng một số chỉ tiêu cơ bản của DNNVV so với tổng DN Cà
  Mau năm 2006 42
  Bảng 2.12. Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau theo qui mô vốn (2004-2006) 45
  Bảng 2.13. Bình quân vốn, lao động trên DN theo lọai hình DN 45
  Bảng 2.14. Bình quân vốn, lao động trên DN theo ngành 46
  Bảng 2.15. Cơ cấu nguồn vốn của các DN năm 2006 47
  Bảng 2.16. Trình độ học vấn của chủ DN tỉnh Cà Mau năm 2006 52
  Bảng 2.17. Vốn đầu tư của các DN thực hiện năm 2006 54
  Bảng 2.18. Giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm
  của mẫu điều tra doanh nghiệp năm 2006 56
  Bảng 2.19. Cơ cấu trình độ lao động theo lọai hình DN năm 2006 57
  Bảng 2.20. Một số chỉ tiêu bình quân cho một lao động năm 2006 58
  Bảng 2.21. So sánh các chỉ tiêu thành phần PCI năm 2006-2007 64
  Bảng 2.22. So sánh các chỉ tiêu PCI thành phần với số trung vị năm 2007 65

  Danh mục hình
  Hình 1.1. Mô hình kim cương của M. Porter 12
  Hình 1.2. Quá trình sản xuất của xí nghiệp 15
  Hình 2.1. Cơ cấu DNNVV theo lọai hình doanh nghiệp 36
  Hình 2.2. Tỷ trọng một số chỉ tiêu năm 2006 43
  Hình 2.3. Biểu đồ so sánh PCI Cà Mau theo chỉ số thành phần
  năm 2006-2007 64
  Hình 2.4. Biểu đồ “ hình sao” so sánh PCI Cà Mau năm 2006-2007 65


  Danh mục chữ viết tắt


  DN Doanh nghiệp
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  ĐKKD Đăng ký kinh doanh
  IFC Công ty Tài chính quốc tế
  KTTN Kinh tế tư nhân
  LAC Chi phí trung bình dài hạn
  NLCT Năng lực cạnh tranh
  PCI Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
  R & D Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
  VCCI Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam
  VNCI Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam
  WB Ngân hàng thế giới
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới

  Xem Thêm: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status