Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ TOÁN HỌC
  NĂM 2014


  Mục lục
  Lời cam đoan 1
  Lời cảm ơn 2
  Mục lục . 3
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 5
  MỞ ĐẦU . 7
  1. Lịch sử vấn đề và lí do chọn đề tài 7
  2. Mục đích nghiên cứu 12
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 12
  4. Phương pháp nghiên cứu 12
  5. Kết quả của luận án 13
  6. Cấu trúc của luận án 15
  Chương 1.MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 16
  1.1. Các khái niệm và các kết quả cơ bản . 16
  1.2. Bài toán cân bằng và các trường hợp riêng 21
  1.3. Bài toán cân bằng tương đương 28
  1.4. Bài toán cân bằng hai cấp . 31
  Chương 2.MỘT PHƯƠNG PHÁP CHIẾU CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG
  GIẢ ĐƠN ĐIỆU VÀ ÁP DỤNG VÀO MỘT LỚP BÀI TOÁN CÂN
  BẰNG HAI CẤP
  . 33
  2.1. Đặt bài toán 37
  2.2. Thuật toán chiếu cho bài toán cân bằng . 41
  2.3. Áp dụng vào bài toán cân bằng Nash-Cournot trong mô hình
  cân bằng thị trường điện bán độc quyền . 49
  2.4. Áp dụng vào bài toán tìm cực tiểu của hàm chuẩn Euclide trên
  tập nghiệm của bài toán cân bằng giả đơn điệu . 53
  2.5. Áp dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm
  của bài toán cân bằng . 61
  Chương 3. KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT VÀ
  HÀM ĐÁNH GIÁ GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG HAI CẤP
  77
  3.1. Đặt bài toán 77
  3.2. Phương pháp hàm phạt 78
  3.3. Hàm đánh giá và hướng giảm . 84
  3.4. Áp dụng vào phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov 91
  KẾT LUẬN. 95
  1. Kết quả đạt được 95
  2. Kiến nghị một số hướng nghiên cứu tiếp theo 96
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

  MỞ ĐẦU
  1. Lịch sử vấn đề và lí do chọn đề tài

  Sự cân bằng (equilibrium) thường được hiểu như là một trạng thái đồng
  đều nhau giữa những lực lượng đối lập nhau hay giữa những đối tượng có ảnh
  hưởng qua lại lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Thuật ngữ này được sử dụng
  rộng rãi trong nhiều ngữ cảnh khoa học và kỹ thuật như trong Vật lí, Hóa học,
  Sinh học, Kinh tế, Kỹ thuật, v.v . Trong Vật lí, trạng thái cân bằng của một
  hệ, theo thuật ngữ cơ học cổ điển, xảy ra khi hợp lực tác động lên hệ bằng
  không và trạng thái này được duy trì trong một khoảng thời gian dài. Trong
  Hóa học, cân bằng hóa học xảy ra khi tốc độ của phản ứng thuận bằng với tốc
  độ của phản ứng nghịch, trong Sinh học, cân bằng sinh thái là trạng thái ổn
  định tự nhiên của hệ sinh thái, hướng tới sự thích nghi cao nhất với điều kiện
  sống, trạng thái này thường xảy ra khi tương quan lực lượng giữa con mồi và
  thú săn mồi trong hệ sinh thái đó có tỉ lệ tương đồng với nhau.
  Trong Kinh tế học, cân bằng kinh tế là một khái niệm cơ bản nhưng đồng
  thời cũng là động lực và là mục đích của mỗi nền kinh tế. Một ví dụ đơn giản
  về lĩnh vực này là ở một thị trường xác định có sản xuất và tiêu thụ đồng
  nhất một loại hàng hóa. Sức mua của thị trường phụ thuộc vào giá cả của
  mặt hàng đó trên thị trường, nói một cách chính xác hơn, nếu mặt hàng được
  bán ở mức giá p thì hàm cầu của thị trường là D(p), trong khi đó các nhà sản
  xuất có thể cung cấp lượng hàng ở mức giá p là S(p) và ta có hàm vượt cầu là
  E(p) = D(p) ư S(p). Sự cân bằng xảy ra ở mức giá p∗ nếu E(p∗) = 0, tức là
  lượng cung bằng lượng cầu, điều này cũng giống như sự cân bằng xảy ra trong
  cơ học khi hợp lực tác động lên hệ bằng không.
  Có nhiều bài toán liên quan đến sự cân bằng có thể được nhìn nhận trong
  một thể thống nhất qua các mô hình toán học khác nhau của nó, chẳng hạn
  như bài toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán cân bằng Nash
  trong các trò chơi không hợp tác, v.v . Ngược lại, nếu có nhiều mô hình cùng
  nằm trong một cấu trúc thống nhất sẽ cho phép thiết lập một công thức chung
  cho cấu trúc thống nhất đó và do vậy chúng ta có thể phát triển các nghiên
  cứu về lý thuyết cũng như thuật toán cho thể thống nhất chung đó mang lại
  khả năng ứng dụng rộng lớn hơn các mô hình riêng lẻ. Mô hình chung cho bài
  toán cân bằng EP(C, f) đó là
  Tìm x∗ ∈ C sao cho f(x∗, y) ≥ 0 với mọi y ∈ C,
  trong đó C ⊆ H là một tập lồi đóng và f : C × C → R ∪ {+∞} là song hàm
  cân bằng, tức là f(x, x) = 0 với mọi x ∈ C.
  Công thức này được đưa ra lần đầu tiên bởi H. Nikaido và K. Isoda năm
  1955 [53] khi tổng quát hóa bài toán cân bằng Nash trong trò chơi không hợp
  tác, được Ky Fan giới thiệu năm 1972 [29] và thường được gọi là bất đẳng thức
  Ky Fan, tuy nhiên nó có tên gọi là bài toán cân bằng (equilibrium problem)
  theo cách gọi của các tác giả L. D. Muu và W. Oettli [49] năm 1992, E. Blum
  và W. Oettli [16] năm 1994. Bài toán cân bằng bao hàm nhiều lớp bài toán
  quen thuộc như bài toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán
  điểm bất động, bài toán cân bằng Nash trong lý thuyết trò chơi không hợp
  tác, bài toán tối ưu véc tơ, v.v . [15, 16, 33, 49]. Nó là một mô hình toán học
  thống nhất cho nhiều lớp bài toán quan trọng riêng lẻ. Vì vậy, các kết quả thu
  được về bài toán cân bằng được áp dụng trực tiếp cho các bài toán đặc biệt
  của nó, ngược lại, nhiều kết quả của mỗi bài toán riêng lẻ nói trên có thể mở
  rộng cho bài toán cân bằng với những điều chỉnh phù hợp nhờ đó nó có thể
  mang lại nhiều ứng dụng hơn.
  Các hướng nghiên cứu thường được đặt ra đối với bài toán cân bằng là:
  nghiên cứu những vấn đề định tính như sự tồn tại nghiệm, cấu trúc tập nghiệm,
  tính ổn định [13, 27, 36, 49, 65] và nghiên cứu định lượng bao gồm xây dựng
  các thuật toán để giải, tốc độ hội tụ của các thuật toán [9, 18, 41, 44, 46, 47,
  54, 55, 56] và áp dụng bài toán này vào trong các bài toán thực tế [46, 48].
  Trong các vấn đề nêu trên, thì việc nghiên cứu xây dựng các phương pháp
  giải chiếm một tỉ trọng lớn trong các hướng nghiên cứu về bài toán cân bằng.
  Tính đến nay, đã có nhiều kết quả đạt được cho một số lớp bài toán cân
  bằng lồi và đơn điệu, trong đó phải kể đến các phương pháp: phương pháp
  hàm đánh giá (gap function method), phương pháp sử dụng nguyên lý bài
  toán phụ (auxiliary subproblem principle method), phương pháp điểm gần
  kề (proximal point method), phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov (Tikhonov
  regularization method), phương pháp điểm trong và các phương pháp chiếu
  (projection methods). Trong các phương pháp đó thì phương pháp chiếu đóng
  một vai trò quan trọng vì sự đơn giản và thuận tiện khi tính toán. Các thuật
  toán chiếu cho bài toán cân bằng thường được phát triển từ các thuật toán
  chiếu cho bài toán bất đẳng thức biến phân và một số bài toán khác [15, 47],
  trong các thuật toán chiếu đó thì thuật toán chiếu cho bài toán bất đẳng thức
  biến phân được đề xuất bởi M. V. Solodov và B. F. Svaiter [59] (gọi là thuật
  toán Solodov-Svaiter) có nhiều đặc điểm nổi bật, đó là nó có thể áp dụng được
  cho một lớp khá rộng các bài toán bất đẳng thức biến phân VIP(C, F) với
  toán tử F chỉ cần đòi hỏi tính giả đơn điệu theo tập nghiệm, tính liên tục, mà
  không nhất thiết phải có tính chất Lipchitz. Ngoài ra, cũng theo [59] thì nói
  chung, số các bước lặp giải bài toán VIP(C, F) theo thuật toán này là ít hơn
  đáng kể so với các thuật toán khác.
  Từ những đặc điểm nổi bật của thuật toán Solodov-Svaiter cho bài toán
  VIP(C, F) ở trên, dẫn đến việc mở rộng thuật toán này cho bài toán cân bằng
  EP(C, f) là hết sức cần thiết. Đây là một vấn đề sẽ được giải quyết trong luận
  án.
  Ngoài các phương pháp chiếu cho bài toán cân bằng thì các phương pháp
  hiệu chỉnh đóng một vai trò quan trọng vì nó cho phép giải quyết các bài toán
  đặt không chỉnh (ill-posed problem) theo nghĩa nghiệm của nó không duy nhất,
  hoặc không phụ thuộc liên tục theo các dữ kiện ban đầu, tức là một thay đổi
  nhỏ của các dữ liệu đầu vào của bài toán có thể dẫn đến sự sai khác rất lớn
  của nghiệm, thậm chí làm cho bài toán trở nên vô nghiệm hoặc vô định. Người
  có công đặt nền móng cho lý thuyết các bài toán đặt không chỉnh đó là A. N.
  Tikhonov [63, 64], do tầm quan trọng của lý thuyết này mà đã có nhiều nhà
  toán học nước ngoài như A. N. Tikhonov, V. Y. Arsenin [63, 64], v.v . và các
  nhà toán học trong nước như P. K. Anh, N. Bường [1], L. D. Mưu [32], N. D.
  Yên [62], v.v ., dành nhiều công sức nghiên cứu. Năm 2006, phương pháp hiệu
  chỉnh Tikhonov (Tikhonov regularization method) đã được áp dụng cho bài
  toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu trong không gian hữu hạn chiều
  bởi N. T. Hao [31] và đã được nhóm các tác giả N. N. Tâm, J. C. Yao và N.
  D. Yên [62] mở rộng các kết quả đó ra trong không gian Hilbert. Gần đây,
  phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov đã được mở rộng cho bài toán cân bằng giả
  đơn điệu bởi các tác giả P. G. Hưng và L. D. Mưu [32]. Việc áp dụng phương
  pháp hiệu chỉnh Tikhonov vào các bài toán cân bằng hay bất đẳng thức biến
  phân dẫn đến bài toán tối ưu MNEP(C, f) sau min{kx ư xgk : x ∈ Sf }
  với xg ∈ C là một điểm chọn trước (đóng vai trò là nghiệm phỏng đoán) và
  Sf là tập nghiệm của bài toán cân bằng EP(C, f). Với các giả thiết về tính
  liên tục và tính đơn điệu của song hàm f thì tập ràng buộc Sf là một tập lồi
  đóng. Nhưng vì nó không được cho dưới dạng tường minh nên theo S. Boyd và
  L. Vandenberghe (xem [17, section 4.2]), MNEP(C, f) là một bài toán tối ưu
  không lồi. Bằng cách kết hợp giữa thuật toán chiếu cho bài toán cân bằng với
  kỹ thuật siêu phẳng cắt [61] ta thu được thuật toán cho bài toán MNEP(C, f).
  Cùng với việc nghiên cứu xây dựng các phương pháp giải bài toán bất đẳng
  thức biến phân, các nhà toán học còn quan tâm tới bài toán bất đẳng thức
  biến phân hai cấp BVIP(C, F,G) Tìm x∗ ∈ SF sao cho hG(x∗), y ư x∗i ≥ 0, ∀y ∈ SF .
  Bằng cách phát triển các kỹ thuật lai ghép giữa phương pháp đạo hàm tăng
  cường với kỹ thuật siêu phẳng cắt (hybrid extragradient-viscosity methods),
  P. E. Maingé (xem [38, 39]) vào năm 2008 đã xây dựng được các thuật toán
  giải bài toán bất đẳng thức biến phân liên tục Lipschitz và đơn điệu mạnh trên
  tập S là giao giữa tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu
  và liên tục Lipschitz với tập các điểm bất động của ánh xạ demicontractive.
  Do đó, việc mở rộng các thuật toán này cho những lớp bài toán tổng quát hơn
  như bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu mạnh và Lipschitz trên tập
  nghiệm của bài toán cân bằng giả đơn điệu là hết sức cần thiết. Vấn đề này
  cũng sẽ được nghiên cứu trong luận án.

  Xem Thêm: Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status