Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của việt nam đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của việt nam đến năm 2010

  Mục Lục

  Nội dung Trang
  Danh mục chữ viết tắt
  Mở đầu 1
  Chương 1. Tổng quan về thị trường cao su tự nhiên thế giới
  4
  1. Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới 4
  1.1. Tình hình thị trường cao su tự nhiên thế giới trong những năm qua 4
  1.2. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của các nước cung
  cấp chính
  8
  1.3. Động thái giá cả 12
  2. Thị trường các nước nhập khẩu cao su tự nhiên chủ yếu 18
  2.1. Thị trường Trung Quốc 20
  2.2. Thị trường Hoa Kỳ 22
  2.3.Thị trường EU 23
  2.4.Thị trường Hàn Quốc 26
  3. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường và xuất khẩu
  cao su tự nhiên
  27
  3.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 27
  3.2. Kinh nghiệm của Inđônêxia
  32
  3.3. Kinh nghiệm của Malaixia
  33
  3.4. Bài học rút ra cho Việt Nam
  36
  Chương 2. thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam
  40
  1. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam
  40
  1.1. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cao su tự nhiên
  40
  1.2. Thực trạng xuất khẩu
  43
  1.3. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu cao su tự nhiên
  51
  2. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang một số thị
  trường
  60
  2.1. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên sang thị trường Trung Quốc
  6
  1
  2.2. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên sang thị trường Hoa Kỳ 64
  2.3. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên sang thị trường EU 66
  2.4. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên sang thị trường Hàn Quốc 68
  3. Đánh giá thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 69
  3.1. Những kết quả đạt được chủ yếu 69
  3.2. Hạn chế và nguyên nhân 70
  3.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 71
  Chương 3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triểnxuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam
  73
  1. Triển vọng thị trường cao su tự nhiên thế giới và khả năng xuất khẩu
  của Việt Nam
  72
  1.1. Triển vọng thị trường cao su tự nhiên thế giới 73
  1.2. Khả năng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 78
  2. Mục tiêu và quan điểm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên 80
  2.1. Các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về xuất khẩu cao su tự
  nhiên
  80
  2.2. Một số quan điểm chủ yếu nhằm phát triển xuất cao su tự nhiên của
  Việt Nam
  81
  3. Một số giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cao su tự
  nhiên của Việt Nam
  83
  3.1. Các giải pháp chung 83
  3.1.1. Giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong quy hoạch và
  định hướng phát triển
  85
  3.1.2. Giải pháp về phát triển thị trường 87
  3.1.3. Giải pháp về phát triển sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm 88
  3.1.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu 90
  3.1.5. Giải pháp nâng cao vai trò của Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu cao su 92
  3.1.6. Giải pháp về nguồn nhân lực 93
  3.2. Các giải pháp đối với một số thị trường 94
  3.2.1. Thị trường Trung Quốc 94
  3.2.2. Thị trường Hoa Kỳ 96
  3.2.3. Thị trường EU 98
  3.2.4. Thị trường Hàn Quốc 98
  3.2.5. Các thị trường khác 99

  Kết luận và kiến nghị 101
  Tài liệu tham khảo 104  Danh Mục bảng biểu, sơ đồ, phụ lục

  Bảng 1.1.Tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới 4
  Bảng 1.2. Sản lượng cao su tự nhiên thế giới giai đoạn 1996 -2004 9
  Bảng 1.3. Xuất khẩu cao su tự nhiên thế giới 11
  Bảng 1.4. Nhập khẩu cao su tự nhiên thế giới 1997 - 2004 18
  Bảng 1.5. Nhập khẩu một số sản phẩm cao su tự nhiên chủ yếu 19
  Bảng 1.6. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc theo thị trường 20
  Bảng 1.7. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc theo nhóm hàng
  năm 2003
  21
  Bảng 1.8. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Hoa Kỳ theo nhóm hàng
  năm 2003
  22
  Bảng 1.9. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Pháp theo nhóm hàng năm 2003 24
  Bảng 1.10. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Đức theo nhóm hàng năm
  2003
  24
  Bảng 1.11. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Tây Ban Nha theo nhóm
  hàng năm 2003
  25
  Bảng 1.12. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Anh theo nhóm hàng năm
  2003
  25
  Bảng 1.13. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Italia theo nhóm hàng năm
  2003
  26
  Bảng 1.14. Nhập khẩu cao su tự nhiên của Hàn Quốc theo nhóm hàng
  năm 2003
  27
  Bảng 2.1. Tình hình sản xuất cao su tự nhiên của Việt Nam 40
  Bảng 2.2. Tình hình xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 44
  Bảng 2.3. Xuất khẩu cao su tự nhiên trong tổng kim ngạch xuất khẩu của
  Việt Nam
  44
  Bảng 2.4. Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 45
  Bảng 2.5. So sánh cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt
  Nam với các nước trong khu vực
  46
  Bảng 2.6. Thị phần của Việt Nam trên thị trường cao su tự nhiên thế giới 48
  Bảng 2.7. Giá xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam so với các nước

  50
  xuất khẩu khác trong khu vực
  Bảng 2.8. Giá xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang các thị trường 50
  Bảng 2.9. Lợi thế so sánh hiển thị về xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt
  Nam
  51
  Bảng 2.10. Tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường Trung
  Quốc
  63
  Bảng 2.11. Tỷ trọng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang thị
  trường Hoa Kỳ
  64
  Bảng 2.12. Tỷ trọng xuất khẩu cao su tự nhiên Việt Nam sang thị
  trường EU
  67
  Bảng 2.13. Tỷ trọng xuất khẩu cao su tự nhiên Việt Nam sang thị
  trường Hàn Quốc
  69
  Bảng 3.1. Dự báo sản xuất cao su tự nhiên thế giới đến năm 2010 74
  Bảng 3.2. Dự báo tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới đến năm 2010 74
  Bảng 3.3. Dự báo xuất khẩu cao su tự nhiên thế giới đến năm 2010 75
  Bảng 3.4. Dự báo nhập khẩu cao su thế giới đến năm 2010 76
  Bảng 3.5. Dự báo triển vọng ngành cao su Việt Nam đến 2010 78
  Đồ thị 1.1: Phân bố sản xuất cao su theo khu vực 11
  Đồ thị 1.2. Diễn biến giá cả một số chủng loại cao su tự nhiên chủ yếu 15
  Đồ thị 2.1. Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 2004 61
  Đồ thị 2.2. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang Trung Quốc 61
  Đồ thị 2.3. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ 64
  Đồ thị 2.4. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang EU 66
  Đồ thị 2.5. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam sang Hàn Quốc 68

  Mở đầu
  Sự cần thiết nghiên cứu đề tài:
  Đại hội IX của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước
  ta thời kỳ 2001 - 2010, trong đó, mục tiêu phát triển kinh tế là đưa GDP năm 2010
  ít nhất lên gấp đôi năm 2000, xuất khẩu tăng gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP.
  Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội IX của Đảng, Bộ Thương mại đã xây dựng
  Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2010 ở nước ta và đã được
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu bao trùm là nỗ lực gia tăng xuất khẩu
  để thúc đẩy tăng trưởng GDP, phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu 14 - 16%/năm thời
  kỳ đến năm 2010. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu như đã xác định,
  cần mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu, giảm mạnh xuất khẩu sản phẩm
  thô và sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chế biến và tỷ lệ nội địa hoá, sản
  phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.
  Cao su tự nhiên là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực
  của Việt Nam. Trong những năm qua, khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su
  tự nhiên đã tăng lên nhưng chưa thật ổn định. Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên
  được mở rộng. Đồng thời với việc duy trì các thị trường truyền thống như Trung
  Quốc, Singapore, Đài Loan, .Việt Nam cũng đã phát triển thêm các thị trường mới
  ở các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ. Năm 2004, ngành cao su Việt Nam phát triển
  vượt bậc, vươn tới vị trí thứ 4 chỉ sau Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia về giá trị xuất
  khẩu. Ngành công nghiệp chế biến cao su cũng được xác định là một trong những
  ngành công nghiệp quan trọng nên Nhà nước đã có quy hoạch chung phát triển
  diện tích trồng cây cao su và đã có nhiều cố gắng đầu tư cho khâu chế biến nguyên
  liệu phục vụ xuất khẩu cũng như cho sản xuất trong nước.
  Những năm gần đây, thị trường cao su tự nhiên thế giới phát triển rất đa
  dạng và đặc biệt là thị trường thế giới có nhiều biến động về nhu cầu nhập khẩu
  và giá cả. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành cao su Việt Nam vẫn còn nhiều bất
  cập: chất lượng và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu chưa phù hợp với yêu cầu của thị
  trường thế giới, giá xuất khẩu thấp, chưa tạo lập được thị trường ổn định . Mặt
  khác, cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam còn chưa hợp lý,
  còn lệ thuộc quá lớn vào các thị trường châu á. Các khu vực thị trường khác có
  sức mua lớn, giá bán cao và ổn định hơn như EU, Bắc Mỹ chưa chiếm được tỷ
  trọng cao. Công nghệ và trang thiết bị lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh còn
  hạn chế. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển sản xuất và xuất khẩu
  cao su tự nhiên còn nhiều bất cập. Việc định hướng phát triển, phân công và phối
  hợp giữa trồng và khai thác mủ cao su, công nghiệp chế biến mủ và công nghiệp
  sản xuất sản phẩm còn nhiều hạn chế. Những tồn tại trên đây đã gây tác động
  không tốt tới phát triển sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhên theo hướng bền
  vững.
  Để khắc phục những hạn chế đối với sự phát triển của sản xuất và xuất
  khẩu cao su tự nhiên và nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu, cần phải
  nghiên cứu, phân tích những yếu tố tác động, đặc điểm và xu hướng phát triển thị
  trường cao su tự nhiên thế giới, dự báo nhu cầu và triển vọng xuất khẩu cao su tự
  nhiên của Việt Nam. Đồng thời còn phải tìm ra những giải pháp nhằm phát triển
  bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt
  Nam.
  Vì những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ với tên
  gọi: “Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến
  năm 2010” là thực sự cần thiết và cấp bách.

  Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:
  Những năm gần đây, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn và một số Bộ, Ngành đã tiến hành nghiên cứu một số đề tài và dự án về
  chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam nói chung
  và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu một số hàng hoá cụ thể như rau, hoa, quả, hàng
  điện tử tin học, hàng thủ công mỹ nghệ, thuỷ sản, dệt may Tuy nhiên, chưa có
  đề tài nào nghiên cứu về phát triển xuất khẩu cao su. Trong khuôn khổ của
  Chương trình khoa học công nghệ KC.06 có một đề tài: “Nghiên cứu, điều tra và
  dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông, lâm, thuỷ sản”; mã số:
  KC.06.01.NN do Viện Nghiên cứu thương mại chủ trì đã có một chuyên đề
  nghiên cứu về thị trường cao su thế giới và khả năng xuất khẩu của Việt Nam.
  Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu của chuyên đề này chỉ dừng ở mức độ thông
  tin tổng quan về thị trường chứ chưa đi vào nghiên cứu thực trạng và các giải
  pháp. Ngoài ra, còn có một số báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài
  về thị trường sản phẩm cao su của một số nước nhưng tính hệ thống và tính cập
  nhật của thông tin còn hạn chế.
  Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng quan về cung cầu và đặc điểm thị trường cao su tự nhiên thế giới,
  các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su tự nhiên thế giới và kinh nghiệm của
  một số nước về phát triển thị trường và xuất khẩu cao su tự nhiên.
  - Phân tích và đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sản
  xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam thời kỳ từ 1996 đến nay để tìm
  ra những mặt được, chưa được và nguyên nhân.
  - Đề xuất các giải pháp chung và giải pháp đối với một số thị trường nhằm
  phát triển và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam thời kỳ
  đến năm 2010.
  Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cung cầu và giá cả trên thị trường thế
  giới đối với cao su tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu cao su tự nhiên
  của một số thị trường nhập khẩu chủ yếu như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn
  Quốc và các giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về nội dung: phạm vi nghiên cứu của đề tài là cung cầu, giá cả cao su tự
  nhiên trên thị trường thế giới, các yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu cao su tự
  nhiên của một số thị trường nhập khẩu chủ yếu và các giải pháp nhằm phát triển
  xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam
  - Về không gian:
  Trong nước: là phạm vi cả nước, đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành
  phần kinh tế.
  Ngoài nước: Là một số thị trường có triển vọng đối với xuất khẩu cao su
  của Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc.
  - Về thời gian: Phân tích thực trạng từ năm 1996 đến nay và các giải pháp
  cho đến năm 2010.
  Đề tài bao gồm 3 chương, nội dung cụ thể như sau:

  Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của việt nam đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của việt nam đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status