Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của tổng công ty dầu khí việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của tổng công ty dầu khí việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ . 5
  1.1- THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ 5
  1.1.1- Tình hình thị trường vận tải thế giới 5

  1.1.2- Tình hình thị trường vận tải Việt Nam . 7

  1.2- THỊ TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG 8
  1.3- THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ THẾ GIỚI VÀ CHÂU Á . 12
  1.3.1- Thị trường dầu thô giai đoạn 1996 – 1997 12

  1.3.2- Thị trường giai đoạn 1998 đến nay 14

  1.4 - TẦM QUAN TRỌNG, LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NGÀNH VẬN TẢI VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ
  VẬN TẢI DẦU KHÍ NÓI RIÊNG. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA 22

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM (PETROVIETNAM) . 24
  2.1- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM . 24
  2.2.1. Chức năng nhiệm vụ . 24

  2.2.2- Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 25

  2.2- TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU DẦU THÔ VÀ THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU KHÍ CỦA VIỆT NAM
  . 29
  2.2.1. Sản lượng dầu thô xuất khẩu và dự kiến nhu cầu vận chuyển dầu thô 29

  2.2.2. Một số tập đoàn có tàu chở dầu thô khu vực Châu Á là khách hàng mua dầu tại Việt Nam
  30

  2.2.3. Đội tàu viễn dương vận tải xăng dầu hiện nay ở Việt Nam . 31

  2.2.4. Đội tàu chở dầu thô của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam . 31

  2.3- YÊU CẦU KỸ THUẬT TÀU VẬN TẢI DẦU THÔ 32
  2.3.1- Yêu cầu về chủng loại tàu 32

  2.3.2- Yêu cầu về kích cỡ tàu 32

  2.3.3- Yêu cầu về tuổi tàu . 33

  2.3.4- Yêu cầu đối với việc mua tàu dầu 33

  2.3.5- Vấn đề an toàn môi trường 34

  2.4 – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN TẢI DẦU THÔ, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH, NHỮNG
  THÁCH THỨC CẦN KHẮC PHỤC . 34
  2.4.1. Hiệu quả của vận tải dầu thô . 34

  2.4.2. Những thách thức cần khắc phục . 35

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM . 37
  -
  3.1 - NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHÁCH QUAN CỦA THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ ĐỐI VỚI
  TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM: . 37
  3.1.1- Những thuận lợi. 37

  a.Thuận lợi từ trong nước 37

  b. Thuận lợi từ bên ngoài: 38

  3.1.2- Những khó khăn khách quan: 38

  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ CỦA TỔNG CÔNG TY
  DẦU KHÍ VIỆT NAM 39
  3.2.1. Một số phương pháp phân tích để thiết lập các giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu
  thô (5). 39

  3.2.1.1 :Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Petro Vietnam 40

  3.2.1.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Petro Vietnam . 41

  3.2.1.3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 42

  3.2.1.4 Ma trận SWOT và chiến lược cạnh tranh của PETRO VIETNAM 43

  3.2.1.5 Ma trận QSPM – NHÓM S/O . 44

  3.2.1.6 Ma trận QSPM – NHÓM S/T . 46

  3.2.1.7 Ma trận QSPM - Nhóm W/T 48

  3.2.2. Một số giải pháp ở tầm vĩ mô: 49

  3.2.3. Một số giải pháp ở tầm vi mô: 50

  3.3 - CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: . 57
  3.3.1- Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường: . 57

  3.3.2- Các giải pháp bảo vệ môi trường: . 58

  KẾT LUẬN . 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60
  PHỤ LỤC 59


  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Để từng bước triển khai thực hiện những nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã
  hội của Đảng đã được khẳng định tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Tổng
  Công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã và đang hoàn thiện mô hình tổ chức cho
  phù hợp với tiến trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, từng bước mở rộng
  hoạt động dầu khí ra các nước trong khu vực và trên thế giới.
  Theo chiến lược phát triển ngành dầu khí từ nay đến năm 2005 và 2010, cùng với
  nhiệm vụ gia tăng trữ lượng, tăng sản lượng khai thác dầu khí và mở rộng hoạt động dầu
  khí ra nước ngoài, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam còn mở rộng các hoạt động sản xuất
  kinh doanh từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến vận chuyển, tàng trữ, chế
  biến, phân phối sản phẩm dầu khí và các dịch vụ kỹ thuật cao trong công nghiệp dầu khí
  nói riêng cũng như trong nền kinh tế quốc dân nói chung.
  Từ cuối năm 1986, những thùng dầu thô Việt Nam đầu tiên đã được khai thác tại
  mỏ Bạch Hổ và xuất khẩu. Từ đó đến nay, sản lượng khai thác ở các mỏ dầu ngày càng
  gia tăng, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đã nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong nền
  kinh tế quốc dân.
  Hiện nay Việt Nam chưa có nhà máy lọc dầu nên toàn bộ dầu thô khai thác đều
  được xuất khẩu. Tuy nhiên từ khi chúng ta tham gia vào thị trường xuất khẩu dầu thô cho
  đến nay, hầu hết số lượng dầu khai thác đều được bán theo điều kiện FOB, có rất ít hợp
  đồng bán theo điều kiện CFR - một loại hình thương trường mà các nước đều mong
  muốn nhằm nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm xuất khẩu - do ngành vận tải biển
  Việt Nam chưa thể đảm nhận việc chuyên chở dầu thô.
  Mặc dù đã có những bước phát triển đáng kể về số lượng, cỡ tàu và vùng hoạt động
  nhưng ngành Vận tải biển Việt Nam chỉ đáp ứng phần nào yêu cầu vận chuyển của các
  ngành xuất nhập khẩu hàng hoá thông thường, còn riêng đối với vận tải dầu thô xuất
  khẩu bằng những tàu dầu cỡ lớn (trọng tải 90.000 đến 110.000 DWT trở lên) cùng với kỹ
  thuật điều hành quản lý cao thì cho đến nay tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thể
  hình thành và phát triển, do vậy hầu như toàn bộ lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam
  đều do các tàu nước ngoài vận chuyển. Năm 1992, Chính phủ đã có văn bản chỉ thị về
  việc phát triển đội tàu vận tải dầu thô Việt Nam để từng bước đảm nhận vận chuyển 30%
  lượng dầu thô xuất khẩu. Hàng năm lượng dầu thô cần vận chuyển rất lớn, nhưng thực tế
  trong nước chỉ đảm đương được 1% khối lượng xuất khẩu, điều này không những làm
  lãng phí một nguồn ngoại tệ rất lớn mà còn hạn chế sự phát triển của đội tàu vận tải dầu
  thô cũng như của đội tàu quốc gia nói chung.
  Mặt khác trong thời gian tới hai Nhà máy lọc dầu với quy mô lớn sẽ được xây dựng
  và đi vào hoạt động đưa đến một thực tế khách quan là không thể để việc chuyên chở dầu
  thô cung cấp cho hai nhà máy này bị phụ thuộc vào các tàu vận tải nước ngoài. Đây
  không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề bảo đảm tính độc lập, an toàn vận
  hành cho các cơ sở lọc hoá dầu của đất nước. Ngoài việc tất yếu phải có đội tàu riêng
  đảm bảo nhu cầu sản xuất của nhà máy, việc vận tải dầu thô còn mang lại nguồn thu
  ngoại tệ lớn, vì vậy để phục vụ lợi ích lâu dài của toàn ngành Dầu khí Việt Nam cần có
  chiến lược đầu tư thành lập và phát triển đội tàu vận tải dầu thô của Tổng Công ty Dầu
  khí Việt Nam.
  Vấn đề nghiên cứu của đề tài này là nhu cầu bức thiết trong việc đầu tư phát triển
  đội tàu dầu thô Việt Nam và chiến lược phát triển của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
  trên con đường trở thành một tập đoàn dầu khí vững mạnh và đa dạng trên trường quốc
  tế.Vì vậy tác giả chọn vấn đề nghiên cứu “MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ
  TRƯỜNG VẬN TẢI DẦU THÔ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM” làm
  đề tài Luận văn Thạc sỹ Kinh tế của mình.

  2. Mục đích của đề tài:
  Đề tài nhằm đưa ra một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của Tổng
  Công ty Dầu khí Việt Nam nhằm phát triển thi trường vận tải dầu thô mà từ trước tới nay
  tại Việt Nam thị trường này hầu như còn bỏ ngỏ.
  3. Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài giới hạn việc nghiên cứu trong lĩnh vực vận tải dầu thô thuộc ngành dầu khí
  Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài được thực hiện bằng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp
  thống kê định lượng, logic kết hợp với lịch sử, trừu tượng hóa khoa học trong nghiên cứu
  và tính toán từ các số liệu báo cáo về thị trường vận tải dầu thô khu vực và trên thế giới.
  Hạn chế của đề tài: Đề tài mới chí thiên về hướng mở rộng thị trường theo chiều
  rộng mà chưa quan tâm đến chiều sâu, do đặc điểm của ngành vận tải dầu thô của Việt
  Nam còn mới mẻ, những nghiên cứu tiếp theo sẽ đi theo chiều sâu để tăng sự khác biệt
  hóa của dịch vụ vận tải.
  5. Kết cấu Luận văn: ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
  phụ lục, nội dung Luận văn gồm 3 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về tình hình thị trường vận tải dầu thô.

  - Chương 2: Thực trạng thị trường vận tải dầu thô của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

  - Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường vận tải dầu thô của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

  Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của tổng công ty dầu khí việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của tổng công ty dầu khí việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status