Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2010

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài
  hát triển khu công nghiệp, khu chế xuất có vai trò quan trọng trong
  quá trình phát triển công nghiệp cả nước, góp phần thực hiện chiến
  lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Văn kiện Đại hội Đảng lần IX đã chỉ
  rõ: “Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước. Phát triển có hiệu quả khu
  công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng một số khu công nghệ cao, hình thành các cụm
  công nghiệp lớn và khu kinh tế mở”. Chúng ta đều biết vai trò của khu công nghiệp
  trong tiến trình công nghiệp hóa là rất quan trọng. Sự hình thành và phát triển khu
  công nghiệp, khu chế xuất là một tất yếu khách quan nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội
  phát triển. Khu công nghiệp Cần Thơ được thành lập từ năm 1995, đã có những
  đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ nói
  riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, với vị trí và vai trò trung tâm của vùng
  Đồng Bằng Sông Cửu Long, đặc biệt kể từ ngày 1/1/2004 thành phố Cần Thơ đã
  chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khu công nghiệp Cần Thơ
  vẫn chưa làm được nhiệm vụ chính của mình, thể hiện qua tỷ lệ lấp đầy diện tích
  các khu công nghiệp chưa cao, chưa thu hút được các dự án có vốn đầu tư lớn cũng
  như tổng vốn thu hút được đến cuối năm 2004 chỉ đạt khoảng 348 triệu USD, bằng
  một số dự án ở các khu công nghiệp Miền Đông.

  Tôi rất mong muốn đưa ra những đề xuất nhằm góp phần nhỏ bé của mình
  vào việc cải thiện tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp TP.Cần Thơ nên
  tôi đã chọn: “Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2010”
  làm tên luận văn nghiên cứu của mình, góp phần đưa TP. Cần Thơ sớm trở thành
  trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng Đồng Bằng Sông Cửu
  Long.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Luận văn đã phân tích thực trạng các khu công nghiệp của TP Cần Thơ, trên
  cơ sở đó đề ra giải pháp cho tương lai. Xác định những mặt đạt được và chưa được
  để từ đó có định hướng và giải pháp hợp lý, phát huy thế mạnh sẵn có, vận dụng
  những cơ hội để khu công nghiệp Cần Thơ nói riêng và Thành phố Cần Thơ nói
  chung ngày càng phát triển.
  3. Nội dung nghiên cứu: được thể hiện qua các chương mục như sau:
  Chương I: Tầm quan trọng của khu công nghiệp, khu chế xuất đối với sự phát
  triển kinh tế xã hội của một nước, là tiền đề lý luận để người đọc hiểu được thế
  nào là Khu Công nghiệp, khu chế xuất; lịch sử hình thành và phát triển của các
  khu công nghiêp trên thế giới và ở Việt Nam; vai trò của nó đối với sự phát triển
  kinh tế xã hội của một quốc gia.
  Chương II: Thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp tại TP Cần Thơ, phân
  tích đánh giá quá trình hoạt động của các khu công nghiệp TP Cần Thơ từ đó
  thấy được những những mặt mạnh, mặt yếu, những cơ hội và đe dọa làm cơ sở
  đề ra các giải pháp để phát triển các khu công nghiệp của Thành phố.
  Chương III: Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP Cần Thơ đến năm
  2010, trình bày các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa các dự án cũng như vốn
  đầu tư vào các khu công nghiệp TP.Cần Thơ trong thời gian tới
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn hình thành chủ yếu từ các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ sách, báo,
  tạp chí, mạng internet, các số liệu, báo cáo của BQL khu công nghiệp TP Cần Thơ .
  Từ những dữ liệu thu thập được tác giả đã tiến hành phân tích, tổng hợp,
  đánh giá và rút ra những vấn đề cần nghiên cứu.
  5. Phạm vi nghiên cứu:
  Là các khu công nghiệp của TP Cần Thơ, đánh giá những thành tựu và tồn
  tại, từ đó đưa ra những nguyên nhân và giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư,
  góp phần phát triển các khu công nghiệp TP.Cần Thơ.
  Luận văn không đề cập đến các khu tiểu thủ công nghiệp ở TP.Cần Thơ và
  các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp TP.Cần Thơ.
  Do những hạn chế nhất định, luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót. Mong
  các thầy, cô, bạn đọc thông cảm và có những đóng góp để luận văn hoàn thiện hơn.
  Xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA MỘT NƯỚC
  1.1. Khái niệm về khu công nghiệp, khu chế xuất . 3
  1.2. Lịch sử hình thành KCN trên thế giới . 4
  1.3. Quá trình hình thành và phát triển KCN - KCX ở Việt Nam . 6
  1.4. Đặc điểm các loại hình khu công nghiệp 7
  1.5. Vai trò của KCN - KCX đối với sự phát triển kinh tế xã hội . 9
  1.6. Tình hình hoạt động của các KCN, KCX Việt Nam thời gian qua . 9
  1.6.1. Về đầu tư nước ngoài 10
  1.6.2. Về đầu tư trong nước. 10
  1.6.3. Về vấn đề đất trong KCN 10
  1.6.4. Về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN . 11
  1.6.5. Về thu hút lao động 12
  1.6.6. Về quản lý Nhà nước đối với KCN . 12
  1.7. Một số định hướng phát triển các KCN ở Việt Nam 13

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.CẦN THƠ
  2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KCN CẦN THƠ . 16
  2.1.1. Sơ lược về tình hình kinh tế xã hội TP.Cần Thơ. 16
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển các KCN Cần Thơ: 17
  2.1.2.1. Lịch sử hình thành . 17
  2.1.2.2. Đặc điểm các KCN ở TP.Cần Thơ: . 19
  2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC KCN CẦN THƠ THỜI GIAN QUA . 21
  2.2.1 Về vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng 21
  2.2.2 Kết quả thu hút đầu tư 23
  2.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 25
  2.2.3.1 Doanh thu và giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm 25
  2.2.3.2 Đóng góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 27
  2.2.3.3 Tình hình nộp ngân sách của các doanh nghiệp KCN Cần Thơ 28
  2.2.3.4 Vấn đề thu hút và tạo việc làm cho người lao động . 29
  2.3 NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC KCN TP.CẦN THƠ
  THỜI GIAN QUA . 32
  2.3.1 Mặt mạnh 33
  2.3.2 Điểm yếu . 34
  2.3.3 Cơ hội . 36
  2.3.4 Đe doạ . 37

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  TP.CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010 .38
  3.1.1. Phương hướng phát triển . 38
  3.1.2. Mục tiêu phát triển: 38
  3.1.2.1. Về kinh tế . 38
  3.1.2.2. Về xã hội 38
  3.2 ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUÁT ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC
  KCN TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010 . 39
  3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN TP.CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010 .40
  3.3.1 Về quy hoạch 40
  3.3.2 Về đầu tư xây dựng Khu công nghiệp 42
  3.3.3 Về cải thiện môi trường đầu tư . 44
  3.3.4 Về quản lý các KCN . 52
  3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 56
  ! Đối với Chính phủ . 56
  ! Đối với UBND Thành phố Cần Thơ . 57
  KẾT LUẬN . 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển các khu công nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status