Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến n

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu . 1

  Chương 1 : Tổng quan về lý thuyết chiến lược kinh doanh và ngành khai thác đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai 3
  1.1. Tổng quan về lý thuyết chiến lược kinh doanh 3
  1.1.1. Phân loại các nhóm chiến lược 3
  1.1.2. Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược 5
  1.2. Tổng quan về ngành khai thác đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai . 10
  1.2.1. Giới thiệu khái quát tỉnh Đồng Nai .10
  1.2.2. Ngành khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở Đồng Nai .11
  1.2.3. Các mỏ đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai 12

  Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động và tình hình khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai 17
  2.1. Môi trường kinh doanh .17
  2.1.1. Khách hàng .17
  2.1.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thị trường đá xây dựng .20
  2.2. Tình hình sản xuất – kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai 23
  2.2.1. Quy trình và đặc điểm sản xuất – kinh doanh đá xây dựng 23
  2.2.2. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh đá xây
  dựng ở Đồng Nai .29
  2.2.3. Vai trò của các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh
  Đồng Nai trong khu vực Nam Bộ .37
  2.3. Dự báo nhu cầu đá xây dựng khu vực Nam Bộ đến năm 2015 40
  2.3.1. Phương pháp dự báo 41
  2.3.2. Dự báo nhu cầu đá xây dựng đến năm 2015 .41
  2.4. Ứng dụng ma trận đánh giá kết quả dự báo nhu cầu của các doanh nghiệp
  khai thác đá ở tỉnh Đồng Nai .42
  2.4.1. Ứng dụng ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) 42
  2.4.2. Ứng dụng ma trận hình ảnh cạnh tranh .44

  Chương 3 : Các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai . 46
  3.1. Quan điểm khi đề ra giải pháp chiến lược 46
  3.2. Các giải pháp chiến lược của các doanh nghiệp khai thác đá ở tỉnh Đồng
  Nai 46
  3.2.1. Lập ma trận SWOT .46
  3.2.2. Các giải pháp chiến lược cần triển khai 49
  3.2.3. Các giải pháp chiến lược của BBCC .51
  3.3. Các giải pháp vĩ mô .56
  3.3.1. Tăng cường quản lý Nhà nước về giá và đo lường .56
  3.3.2. Hỗ trợ vốn đầu tư để áp dụng công nghệ mới, hiện đại 57
  3.3.3. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Luật Khoáng sản 57
  3.3.4. Thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp khai thác đá khu vực Nam Bộ
  .58
  Kết luận . 60
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  MỞ ĐẦU


  19 năm đổi mới kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, chuyển nền kinh
  tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực
  hiện chính sách mở cửa thị trường trong nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã đưa
  nền kinh tế nước ta phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm luôn đạt ở
  mức cao so với thế giới (trung bình đạt 8%/năm, riêng năm 2004 đạt 7,7%). Theo dự
  báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam
  trong những năm tiếp theo vẫn tiếp tục giữ vững ở mức cao.
  Ngành xây dựng cơ bản có mối quan hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng GDP ;
  khi tốc độ tăng GDP nhanh thì tỷ lệ đầu tư cho ngành này cũng tăng nhanh và ngược
  lại. Việc tăng vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản có liên quan đến việc tăng khối
  lượng tiêu thụ VLXD, trong đó đá xây dựng chiếm khối lượng tương đối lớn.
  Trong những năm qua, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc xây dựng
  cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sá, cầu cống, bệnh viện phải đi trước một bước
  để làm nền tảng phát triển kinh tế. Do đó, nhu cầu sử dụng đá xây dựng cũng tăng
  nhanh, năm sau cao hơn năm trước về số lượng cũng như chất lượng. Trước tình hình
  đó, nhiều doanh nghiệp khai thác đá đầu tư khai thác mỏ đá mới hoặc nâng cao công
  suất khai thác chế biến, đầu tư máy móc thiết bị mới, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố
  thuộc khu vực Miền Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên đá xây dựng rất lớn như
  Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Sự phát triển tự phát này đã dẫn đến tình
  trạng sản xuất dư thừa đá xây dựng, giá bán ngày càng giảm bất hợp lý. Tình hình cạnh
  tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp này đã gây nên lãng phí nguồn tài
  nguyên thiên nhiên vốn không thể tái tạo.
  Tìm kiếm hướng đi chung cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh
  doanh đá xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho sự nghiệp công nghiệp hóa -
  hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới sao cho hiệu quả cao nhất là việc làm cần
  thiết và cấp bách. Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài :
  «
  Nâng cao năng lực sản xuất
  kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm
  2015»
  .


  Mục đích nghiên cứu :
  Mục đích của đề tài là phân tích môi trường sản xuất - kinh doanh, thực trạng
  các doanh nghiệp khai thác đá ở Đồng Nai. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
  năng lực sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp khai thác đá cũng như đề ra các
  biện pháp quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất - kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh
  Đồng Nai.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
  Đề tài này tập trung nghiên cứu các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh
  doanh đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn : Công ty Xây
  dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa, Công ty cổ phần Đá Hóa An, Công ty Đồng Tân
  (chiếm trên 70% sản lượng sản xuất và tiêu thụ đá trong tỉnh).
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài :
  Ý nghĩa của đề tài là nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh của các doanh
  nghiệp khai thác đá ở tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển
  kinh tế - xã hội nhưng vẫn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
  Để thực hiện luận văn này, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp sau đây :
  - Phép duy vật biện chứng ;
  - Phương pháp thống kê ;
  - Phương pháp phân tích - tổng hợp, kết hợp lý thuyết với thực tiễn.
  Kết cấu luận án : gồm 3 chương
  Chương 1: Tổng quan về lý thuyết chiến lược kinh doanh và ngành khai thác đá
  xây dựng tỉnh Đồng Nai.
  Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động và tình hình khai thác, chế biến và
  kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai.
  Chương 3 : Các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh của các
  doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở tỉnh Đồng Nai.
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status