Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển công ty viễn thông liên tỉnh (vtn) đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển công ty viễn thông liên tỉnh (vtn) đến năm 2010

  MỤC LỤC
  Trang

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG
  1.1. Khái niệm: 1
  1.1.1. Mạng viễn thông 2
  1.1.2. Cấu trúc mạng viễn thông 3
  1.1.3. Dịch vụ viễn thông 4
  1.1.4. Dịch vụ viễn thông công ích 5
  1.1.5. Đại lý dịch vụ viễn thông 6
  1.1.6. Người sử dụng dịch vụ viễn thông 6
  1.1.7. Kết nối các mạng viễn thông 6
  1.2. Đặc điểm của ngành viễn thông: 6
  1.2.1. Đặc điểm dịch vụ viễn thông 6
  1.2.2. Đặc điểm doanh nghiệp viễn thông 8
  1.3. Vai trò của viễn thông đối với việc phát triển kinh tế-xã hội: 10
  1.3.1. Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm 10
  1.3.2. Góp phần phát triển văn hóa -xã hội, giao lưu quốc tế 10
  1.3.3. Góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 10
  1.3.4. Góp phần thỏa mãn nhu cầu ngày cao của xã hội 10
  1.4. Các yếu tố tác động đến ngành viễn thông: 11
  * Môi trường vĩ mô 12
  1.4.1. Kinh tế 12
  1.4.2. Chính trị-Chính phủ 12
  1.4.3. Văn hóa-xã hội 13
  1.4.4. Tự nhiên 13
  1.4.5. Kỹ thuật-công nghệ 13
  1.4.6. Thị trường chứng khoán 14
  * Môi trường vi mô 14
  1.4.7. Đối thủ cạnh tranh 14
  1.4.8. Khách hàng 14
  1.4.9. Nhà cung cấp 14
  1.4.10. Đối thủ tiềm ẩn 15
  1.4.11. Sản phẩm thay thế 15
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH (CÔNG TY VTN).
  2.1. Quá trình hình thành Công ty VTN: 16
  2.1.1. Giới thiệu tổng quát 16

  2.1.2. Chức năng và phạm vi kinh doanh 17
  2.2. Quá trình hoạt động của Công ty VTN trong thời gian qua: 17
  2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VTN: 18
  * Sản lượng điện thoại liên tỉnh của Công ty VTN 20
  * Doanh thu của Công ty VTN 20
  2.4. Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến Công ty VTN: 21
  2.4.1. Các yếu tố kinh tế 21
  2.4.2. Các yếu tố chính trị-Chính phủ 22
  2.4.3. Các yếu tố văn hóa-xã hội 22
  2.4.4. Các yếu tố kỹ thuật-công nghệ 23
  2.5. Phân tích môi trường vi mô tác động đến Công ty VTN: 23
  2.5.1. Đối thủ cạnh tranh 23
  (1) Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) 23
  (2) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính-Viễn thông Sài Gòn (SPT) 24
  (3) Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) 25
  (4) Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) 26
  2.5.2. Khách hàng của Công ty VTN 27
  2.5.3. Nhà cung cấp 27
  2.5.4. Đối thủ tiềm ẩn 27
  (1) Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) 27
  (2) Công ty Thông tin Điện tử Hàng Hải (Vishipel) 28
  2.5.5. Sản phẩm thay thế 29
  2.5.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 29
  * Những cơ hội (O) đối với Công ty VTN 29
  * Những nguy cơ (T) đối với Công ty VTN 30
  * Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 31
  2.6. Phân tích môi trường nội bộ của Công ty VTN: 32
  2.6.1. Thiết bị-Vận hành 32
  2.6.2. Marketing 33
  2.6.3. Nghiên cứu-Phát triển 34
  2.6.4. Tài chính-Kế toán 35
  2.6.5. Nhân sự 36
  2.6.6. Cơ cấu tổ chức 37

  2.6.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 38
  * Những điểm mạnh (S) của Công ty VTN 38
  * Những điểm yếu (W) của Công ty VTN 39
  * Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 40
  2.7. Thành lập ma trận SWOT của Công ty VTN: 41
  * Ma trận SWOT của Công ty VTN 42

  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH (CÔNG TY VTN) ĐẾN NĂM 2010.
  3.1. Quan điểm phát triển của Công ty VTN từ nay đến năm 2010: 43
  3.1.1. Quan điểm 1: Phát triển Công ty VTN thành một công ty lớn mạnh
  hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông liên tỉnh tại Việt Nam 43
  3.1.2. Quan điểm 2: Phát huy mọi nguồn lực hiện có của Công ty VTN 43
  3.1.3. Quan điểm 3: Tận dụng mọi cơ hội từ môi trường bên ngoài 43
  3.1.4. Quan điểm 4: Phát huy “năng lực lõi”, từng bước nâng cao
  khả năng cạnh tranh của Công ty VTN 43
  3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty VTN từ nay đến năm 2010: 44
  3.2.1. Cơ sở để xây dựng mục tiêu 44
  3.2.2. Mục tiêu của Công ty VTN giai đoạn 2005-2010 45
  3.2.2.1. Mục tiêu cụ thể trước mắt. 46
  3.2.2.2. Mục tiêu chiến lược. 46
  3.3. Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển
  Công ty VTN đến năm 2010: 48
  3.3.1. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực: 48
  3.3.1.1. Sự cần thiết của giải pháp 48
  3.3.1.2. Mục tiêu của giải pháp 48
  3.3.1.3. Nội dung chính của giải pháp 49
  3.3.2. Giải pháp thúc đẩy nghiên cứu phát triển: 50
  3.3.2.1. Sự cần thiết của giải pháp 50
  3.3.2.2. Mục tiêu của giải pháp 50
  3.3.2.3. Nội dung chính của giải pháp 51
  3.3.3. Giải pháp về vốn đầu tư: 52
  3.3.3.1. Sự cần thiết của giải pháp 52
  3.3.3.2. Mục tiêu của giải pháp 52
  3.3.3.3. Nội dung chính của giải pháp 52
  3.3.4. Giải pháp về tổ chức và quản lý: 53
  3.3.4.1. Sự cần thiết của giải pháp 53
  3.3.4.2. Mục tiêu của giải pháp 53
  3.3.4.3. Nội dung chính của giải pháp 54
  3.4. Một số kiến nghị: 55
  3.4.1. Đối với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 55
  3.4.2. Đối với Bộ Bưu chính-Viễn thông 56

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài:

  Xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã mở ra cho các quốc gia nói chung và cho các
  doanh nghiệp nói riêng nhiều hướng phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh việc
  tạo ra những cơ hội phát triển, nó cũng gây ra nhiều áp lực buộc các quốc gia hay
  doanh nghiệp muốn phát triển và giữ vững vị thế của mình phải có hướng đi phù hợp
  với tình hình thực tế.
  Cùng với xu thế trên, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn hội nhập vào nền
  kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tham
  gia và phát triển, nhưng cũng chính điều này đã làm cho môi trường cạnh tranh ngày
  càng khắc nghiệt hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật sự năng động, khai thác mọi
  tiềm lực thì mới có thể hội nhập thành công và tăng trưởng bền vững trong thời kỳ
  mới.
  Trước bối cảnh đó, thị trường dịch vụ viễn thông tại Việt Nam cũng ngày càng
  trở nên sôi động. Yếu tố độc quyền của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt
  Nam (VNPT) đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là các nhà khai thác cung cấp
  dịch vụ viễn thông không ngừng cạnh tranh để chia xẻ thị phần. Mặt khác, VNPT
  đang trong quá trình chia tách bưu chính-viễn thông thành hai khối độc lập (tiến tới
  việc hạch toán kinh tế theo từng khối), đồng thời cũng tiến hành đổi mới toàn diện cả
  về sản xuất lẫn quản lý để chuẩn bị hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
  Nam hoạt động đa lĩnh vực với nhiều thành phần kinh tế tham gia theo mô hình công ty
  mẹ-công ty con (sẽ đi vào hoạt động từ năm 2006) theo Quyết định số 58/2005/QĐ-
  TTg ngày 23/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, để giữ vững vai trò chủ
  đạo trong kinh doanh cung cấp dịch vụ, VNPT nói chung và các doanh nghiệp viễn
  thông nói riêng đều phải đổi mới để có khả năng ứng phó linh hoạt với môi trường
  kinh doanh luôn biến động như hiện nay. Để tạo được sự năng động và thích nghi với
  tình hình mới, cần phải có cách nhìn khoa học và bao quát về môi trường kinh doanh,
  tiến hành phân tích đánh giá các cơ hội và nguy cơ cũng như nội lực của doanh nghiệp
  nhằm tìm các giải pháp hữu hiệu để tăng năng lực cạnh tranh và xác định hướng phát
  triển đúng cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

  Xuất phát từ yêu cầu khách quan nêu trên, việc nghiên cứu đề tài của luận văn
  mang tính thực tiễn và rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình
  mới của Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), đồng thời đây cũng là tài liệu bổ ích
  góp phần cho việc nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp viễn
  thông trong quá trình Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới giai
  đoạn 2005-2010.

  2. Mục đích nghiên cứu:

  Luận văn phân tích môi trường hoạt động của Công ty VTN để xác định các cơ
  hội cần nắm bắt, các nguy cơ cần tránh né cũng như các điểm mạnh cần phát huy, các
  điểm yếu cần khắc phục; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp
  phần phát triển Công ty VTN đến năm 2010.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

  - Nghiên cứu các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô và môi trường vi mô có ảnh hưởng
  đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VTN.

  - Nghiên cứu các nhân tố thuộc môi trường bên trong tại Công ty VTN.

  - Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần phát triển Công ty
  VTN đến năm 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu:

  Luận văn thạc sĩ kinh tế này sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp
  giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời dựa trên qui luật phát triển tất yếu khách quan
  của một số vấn đề kinh tế-xã hội.
  5. Bố cục của luận văn:

  - Tên đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TY
  VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH (VTN) ĐẾN NĂM 2010”.

  - Luận văn được bố trí gồm 3 chương:
  Chương 1: Giới thiệu tổng quan về viễn thông, gồm 15 trang.
  Chương 2: Thực trạng của Công ty VTN, gồm 27 trang.
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển Công ty VTN đến năm
  2010, gồm 16 trang.
  - Ngoài ra, luận văn còn có phần sau:
  + Mục lục.
  + Lời mở đầu.
  + Kết luận.
  + Phụ lục.
  + Tài liệu tham khảo.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển công ty viễn thông liên tỉnh (vtn) đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển công ty viễn thông liên tỉnh (vtn) đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status