Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

  Mục lục
  Trang
  * Trang bìa phụ
  * Mở đầu . 1

  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về tiến độ xây dựng dự án. 4
  1.1. Khái niệm về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 4
  1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình 4
  1.1.2. Khái niệm tiến độ dự án đầu tư xây dựng 4
  1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư và xây dựng 5
  1.2.1. Phân loại dự án đầu tư và xây dựng. 5
  1.2.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng 5
  1.2.3. Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng 6
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư và xây dựng . 7
  1.3.1. Công tác giao nhận đất 7
  1.3.2. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 8
  1.3.3. Thiết kế xây dựng công trình và lập tổng dự toán. 10
  1.3.4. Xin giấy phép xây dựng . 12
  1.3.5. Công tác đấu thầu 13
  1.3.6. Nghiệm thu công trình xây dựng. 16
  1.3.7. Thanh quyết toán vốn đầu tư. 17

  CHƯƠNG 2: PHÂN TíCH THựC TRạNG Về TIếN Độ THựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM thời gian
  qua. 19
  2.1. Đặc điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm 19
  2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích quy hoạch xây dựng,
  và phương án cơ cấu tổ chức quy hoạch 19
  2.1.2. Cơ sở hình thành và mục tiêu xây dựng 22
  2.1.3. Tính chất, chức năng khu đô thị mới Thủ Thiêm 23
  2.2. Phân tích thực trạng tiến độ thực hiện dự án xây dựng
  khu đô thị mới Thủ Thiêm 24
  2.2.1. Công tác giao đất thực hiện dự án. 24
  2.2.2. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 28
  2.2.3. Công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán. 32
  2.2.4. Công tác đấu thầu 36
  2.2.5. Công tác xin giấy phép xây dựng, san lắp mặt bằng. 39
  2.2.6. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư. 42
  2.3. Kết luận tồn tại và nguyên nhân về tiến độ thựchiện dự án
  khu đô thị mới Thủ Thiêm thời gian qua. 43
  2.3.1. Tồn tại 44
  2.3.2. Nguyên nhân 45

  CHƯƠNG 3:MộT Số GIảI PHáP ĐẩY NHANH TIếN độTHựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM
  đến năm 2020 46
  3.1. Quan điểm thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. 46
  3.1.1. Quan điểm 1: Bảo đảm tính hiệu quả kinh tế của dự án 46
  3.1.2. Quan điểm 2: Phù hợp với mục tiêu của dự án 46
  3.1.3. Quan điểm 3 : Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 47
  3.1.4. Quan điểm 4 : Thực hiện đúng pháp luật quy định
  về đầu tư và xây dựng. 47
  3.2. Mục tiêu phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020 . 48
  3.2.1. Mục tiêu tổng quát . 48
  3.2.2. Mục tiêu cụ thể 50
  3.3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
  dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020 56
  3.3.1. Nhóm giải pháp 1: Đẩy nhanh công tác giao đất
  thực hiện dự án. 56
  3.3.2. Nhóm giải pháp 2: Xúc tiến công tác đền bù,
  giải phóng mặt bằng. 57
  3.3.3. Nhóm giải pháp 3: Chuẩn xác hóa việc khảo sát,
  thiết kế và lập dự toán . 59
  3.3.4. Nhóm giải pháp 4: Hoàn thiện công tác đấu thầu. 60
  3.3.5. Nhóm giải pháp 5: Đẩy nhanh tiến trình cấp giấy
  phép xây dựng, san lắp mặt bằng. 62
  3.3.6. Nhóm giải pháp 6: Chấp hành đúng công tác
  thanh quyết toán công trình. 62
  3.3.7. Nhóm giải pháp 7: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 64
  3.4. Kiến nghị 69
  3.4.1. Kiến nghị với Nhà nước . 69
  3.4.2. Kiến nghị với UBND Thành phố HCM. 70
  * Kết luận 71
  * Tài liệu tham khảo.
  * Phụ lục.  Bảng ký hiệu các chữ viết tắt


  TP : Thành phố
  HCM : Hồ Chí Minh
  UBND : ủy Ban Nhân Dân
  Sở TNMT : Sở Tài Nguyên Môi Trường
  Sở KH&ĐT : Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Sở GTCC : Sở Giao thông công chánh
  BQLDA : Ban Quản lý dự án
  GPMB : Giải phóng mặt bằng
  QLĐT : Quản lý đô thị
  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
  CB-CNVC : Cán bộ công nhân viên chức
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  KHKT : Khoa học kỹ thuật

  Phần mở đầu

  1/ Sự cần thiết lựa chọn đề tài.
  Sau gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mặc dù còn nhiều khó
  khăn nhất định, song Việt Nam đã có những bước phát triển một cách đáng kể,
  đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nền kinh tế tăng trưởng một cách ổn
  định, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế và là một trong những quốc gia có nền chính
  trị, xã hội ổn định nhất trong khu vực và trên thề giới.
  Để đáp ứng những nhu cầu phát triểnvề kinh tế, chính trị, xã hội nhiều
  khu đô thị mới, khu quy họach đã và đang được hình thành nhằm thay đổi bộ
  mặt đất nước sau những năm tháng chiến tranh, tạo đà phát triển kinh tế, văn
  hóa, xã hội và hội nhập với cộng đồng các nước trên thế giới.
  Theo chủ trương, định hướng chung của Đảng và Nhà nước, Khu Đô Thị
  Mới Thủ Thiêm đã có những ý tưởng để hình thành một khu đô thị mới, là trung
  tâm văn hóa, tài chính thương mại khi khu trung tâm cũ của thành phố HCM
  đã bắt đầu quá tải và khó có khả năng đáp ứng về vật chất, cơ sở hạ tầng theo đà
  phát triển ngày càng tăng của xã hội. Thủ Thiêm trong tương lai sẽ là khu trung
  tâm mới của thành phố, sánh ngang cùng các trung tâm thương mại lớn của các
  nước trong khu vực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thành phố HCM và các tỉnh
  lân cận. Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung
  ương, có vai trò quan trọng là trung tâm chính của chùm đô thị tăng trưởng phía
  Nam bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa – Bà Rịa Vũng Tàu. Dự
  án đã được phê duyệt theo quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng
  Chính phủ.
  Tuy nhiên, sau gần 06 năm triển khai, tiến độ thực hiện dự án quá chậm,
  hầu như chỉ triển khai công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng (đạt
  khoảng 80%) và tiến hành đầu tư xây dựng một vài khu tái định cư. Việc chậm
  tiến độ này là do đã có những khó khăn, bất cập nhất định, và hiện nay, hiện
  tượng này diễn ra phổ biến cho hầu như tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách.
  Với mong muốn nghiên cứu một số nguyên nhân chính cũng như các giải pháp
  để tháo gỡ, cải thiện thực trạng trên, nên tác giả lựa chọn đề tài “Một số giải
  pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ
  Thiêm" làm luận văn thạc sĩ kinh tế.
  Tất cả các nội dung được trình bày trong luận văn đề tài này không
  nhằm mục đích phê phán, phân chia trách nhiệm cho bất cứ cá nhân, tổ chức
  nào, mà chỉ nhằm mục đích phân tích rõ hơn thực trạng quá trình thực hiện dự
  án. Và nếu có thể, các giải pháp trình bày được sử dụng, chúng ta sẽ rút kinh
  nghiệm để thực hiện dự án tốt hơn và sử dụng cho các dự án khác.

  2/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực
  hiện các dự án đầu tư xây dựng. Phạm vi nghiên cứu là các dự án xây dựng tại
  Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian nghiên cứu để thực hiện các giải pháp
  đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm
  2020.
  3/ Mục đích nghiên cứu.
  Qua phân tích cơ sở lý luận về tiến độ thực hiện dự án và thực trạng thực
  hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, xác định được những tồn tại,
  nguyên nhân và từ đó đề ra một số giải pháp khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ
  thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới.
  4/ Phương pháp nghiên cứu.
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, dựa trên cơ sở hệ
  thống lý luận của học thuyết Mac-Lenin, lý thuyết về khoa học quản trị và các
  môn khoa học khác, thống nhất với các quan điểm, chủ trương, chính sách của
  Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó phân
  tích thực trạng thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phân tích
  những nguyên nhân tồn tại và trên cơ sở đó hình thành những giải pháp hợp lý
  nhằm đẩy nhanh việc thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến
  năm 2020.
  5/ ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
  Đây là một đề tài mang tính thực tế, gắn liền với thực trạng của dự án
  đang trong quá trình triển khai. Trong phạm vi luận văn này chưa thể đề cập
  được hết các vấn đề tồn tại một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực : quản lý, xã
  hội, cơ chế chính sách Tuy nhiên, về khuôn khổ nhất định, luận văn đưa ra
  các giải pháp, đề xuất xử lý một cách cụ thể và từ đó sẽ có được những kinh
  nghiệm thiết thực từ dự án này để áp dụng cho các dự án, các công việc khác
  đang và sẽ triển khai thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và cả nước.
  6/ Những điểm nổi bật của luận văn.
  ã Luận văn mang tính thiết thực và đề cập một cách trực tiếp vào những
  vấn đề đang được xã hội quan tâm.
  ã Một số giải pháp được đề xuất phù hợp với các định hướng chung của
  Đảng và nhà nước nhằm quyết tâm sửa đổi, tìm kiếm một cơ chế chính
  sách mang tính đặc thù riêng của đất nước trong quá trình đổi mới trên
  con đường hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
  7/ Nội dung và kết cấu của luận văn.
  Bố cục luận văn gồm các chương:
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về tiến độ thực hiện dự án.
  Chương 2 : Phân tích thực trạng về tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu
  đô thị mới Thủ Thiêm.
  Chương 3 : Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng
  Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020.

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status