Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng phát triển cúa Khu Chế Xuất Tân Thuận đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng phát triển cúa Khu Chế Xuất Tân Thuận đến năm 2015

  MỤC LỤC
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt, ký hiệu
  Danh mục các bảng trong luận văn
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị

  MỞ ĐẦU
  - Ý nghĩa chọn đề tài
  - Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng-phạm vi nghiên cưu-khả năng ứng dụng của đề tài
  - Phương pháp nghiên cứu
  - Bố cục của luận văn

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  1.1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KCX, KCN
  1.1.1 Khái niệm và mục tiêu của KCX, KCN
  1.1.2 Tác động của các nhân tố đến sự hình thành và phát triển
  KCX, KCN
  1.1.3 Những bài học rút ra từ kinh nghiệm xây dựng KCX, KCN
  trên thế giới
  1.1.4 Tình hình hoạt động của các KCX, KCN Việt Nam
  1.1.5 Tình hình hoạt động của các KCX, KCN thành phố Hồ Chí
  Minh
  1.2 CƠ SỔ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
  1.2.1 Các khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược
  1.2.2 Quy trình quản trị chiến lược toàn diện
  1.2.3 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược
  1.2.4 Vai trò của quản trị chiến lược đối với việc phát triển KCX,
  KCN
  Kết luận chương I

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KCX TÂN THUẬN TRONG THỜI GIAN QUA
  2.1 TỔNG QUAN VỀ KCX TÂN THUẬN
  2.1.1 Giới thiệu về Công Ty Liên Doanh Xây Dựng và Kinh Doanh
  KCX Tân Thuận
  2.1.2 Kết quả hoạt động của KCX Tân Thuận
  2.1.2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiện ích công cộng
  2.1.2.2 Vận động thu hút đầu tư vào KCX Tân Thuận
  2.1.2.3 Tạo nhiều việc làm cho người lao động
  312.1.2.4 Tăng nguồn thu ngoại tệ cho thành phố và quốc gia
  2.1.2.5 Tình hình hoạt động của các DN trong khu
  2.1.2.6 Vị thế của KCX Tân Thuận
  2.2 PHÂN TÍCH NỘI BỘ
  2.2.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật
  2.2.2 Nguồn nhân lực
  2.2.3 Công tác marketing
  2.2.4 Hoạt động quản trị
  2.2.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh
  2.2.6 Hoạt động nghiên cưu phát triển
  2.2.7 Hoạt động của hệ thống thông tin
  2.2.8 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
  2.3 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT
  ĐỘNG CỦA KCX TÂN THUẬN
  2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô
  2.3.1.1 Yếu tố kinh tế và chính trị
  2.3.1.2 Yếu tố tự nhiên và xã hội
  2.3.1.3 Yếu tố công nghệ và môi trường
  2.3.1.4 Mối quan hệ với các ban ngành của thành phố và Trung ương
  2.3.2 Phân tích môi trường vi mô
  2.3.2.1 Khách hàng
  2.3.2.2 Các đối thủ cạnh tranh
  2.3.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
  2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
  Kết luận chương II

  CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KCX TÂN THUẬN ĐẾN NĂM 2015
  3.1 MỤC TIÊU CỦA KHU CHế XUẤT ĐẾN NĂM 2015
  3.1.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu
  3.1.1.1 Chủ trương của chính sách Đảng, Nhà nước
  3.1.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí
  Minh
  3.1.1.3 Mục tiêu phát triển các KCX, KCN tại TP Hồ Chí Minh
  đến năm 2020
  3.1.2 Mục tiêu phát triển của KCX Tân Thuận
  3.1.2.1 Mục tiêu dài hạn
  3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
  3.2 CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA KCX TÂN THUẬN Để THỰC
  HIỆN MỤC TIÊU
  533.2.1 Hình thành chiến lược qua ma trận kết hợp SWOT
  3.2.2 Lựa chọn các chiến lược thích hợp
  3.2.2.1 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm
  mạnh – cơ hội (SO)
  3.2.2.2 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm
  mạnh – đe dọa ( ST)
  3.2.2.3 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm
  yếu – cơ hội (WO)
  3.2.2.4 Lựa chọn chiến lược cho nhóm chiến lược kết hợp điểm
  yếu – đe dọa (WT )
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
  3.3.1 Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ
  thuật
  3.3.2 Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thu hút đầu tư
  3.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản trị
  3.3.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ
  3.3.4.1 Vấn đề tài chính – kế toán
  3.3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực
  3.3.4.3 Kiện toàn hệ thống thông tin
  3.3.4.4 Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển
  3.4 KIẾN NGHỊ
  - Đối với Trung ương
  - Đối với thành phố
  - Đối với Ban quản lý các KCX, KCN TP Hồ Chí Minh
  Kết luận chương III
  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN

  1. Bảng 1.1 Kế họach phát triển khu công nghiệp của cả nước
  2. Bảng 1.2 Giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của các khu
  công nghiệp Việt Nam.
  3. Bảng 1.3 Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
  4. Bảng 1.4 Tổng hợp tình hình họat động của các KCX, KCN TP Hồ Chí
  Minh từ năm 2001 đến nay.
  5. Bảng 1.5 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo ngành hàng
  6. Bảng 1.9 Ma trận SWOT.
  7. Bảng 2.1 Tình hình tăng vốn đầu tư và thuê thêm đất của các doanh nghiệp
  trong KCX Tân Thuận.
  8. Bảng 2.2 Bảng giá cho thuê đất và phí tại các KCX, KCN
  9. Bảng 2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của KCX Tân Thuận (IFE).
  10. Bảng 2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của KCX Tân Thuận
  11. Bảng 2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của KCX Tân Thuận
  (EFE).
  12. Bảng 3.1 Ma trận SWOT của KCX Tân Thuận.
  13 Bảng 3.2 Ma trận QSPM cho nhóm SO của KCX Tân Thuận.
  14. Bảng 3.3 Ma trận QSPM cho nhóm ST của KCX Tân Thuận.
  15. Bảng 3.4 Ma trận QSPM cho nhóm WO của KCX Tân Thuận.
  16. Bảng 3.5 Ma trận QSPM cho nhóm WT của KCX Tân Thuận.  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN

  1. Bảng 1.1 Kế họach phát triển khu công nghiệp của cả nước
  2. Bảng 1.2 Giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của các khu
  công nghiệp Việt Nam.
  3. Bảng 1.3 Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
  4. Bảng 1.4 Tổng hợp tình hình họat động của các KCX, KCN TP Hồ Chí
  Minh từ năm 2001 đến nay.
  5. Bảng 1.5 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo ngành hàng
  6. Bảng 1.9 Ma trận SWOT.
  7. Bảng 2.1 Tình hình tăng vốn đầu tư và thuê thêm đất của các doanh nghiệp
  trong KCX Tân Thuận.
  8. Bảng 2.2 Bảng giá cho thuê đất và phí tại các KCX, KCN
  9. Bảng 2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của KCX Tân Thuận (IFE).
  10. Bảng 2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của KCX Tân Thuận
  11. Bảng 2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của KCX Tân Thuận
  (EFE).
  12. Bảng 3.1 Ma trận SWOT của KCX Tân Thuận.
  13 Bảng 3.2 Ma trận QSPM cho nhóm SO của KCX Tân Thuận.
  14. Bảng 3.3 Ma trận QSPM cho nhóm ST của KCX Tân Thuận.
  15. Bảng 3.4 Ma trận QSPM cho nhóm WO của KCX Tân Thuận.
  16. Bảng 3.5 Ma trận QSPM cho nhóm WT của KCX Tân Thuận.

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU

  BQL :
  CBCNV:
  CNH ,HĐH:
  DN:
  DTBD:
  ĐVT:
  EFE:
  FDI:
  GDP:
  HEPZA:

  IFE:
  KCN:
  KCNC:
  KCX:
  QSPM:

  SWOT:

  TICC:
  TP HCM:
  TTC:

  UNIDO
  XK:
  WEPZA:
  WTO
  Ban quản lý
  Cán bộ công nhân viên
  Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
  Doanh nghiệp
  Doanh thu bảo dưỡng
  Đơn vị tính
  Extenal Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài)
  Foreign Direct Investment (Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)
  Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội)
  HCM City Export Processing Zones & Industrial Zones Authority
  (Ban quản lý các KCX & KCN TP Hồ Chí Minh)
  Internal Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong )
  Khu công nghiệp
  Khu công nghệ cao
  Khu chế xuất
  Quantitative Strategic Planning Matrix (Ma trận hoạch định chiến
  lược có thể định lượng)
  Strengths - Weakness , Opportunity – Threats (Ma trận điểm mạnh
  –điểm yếu, cơ hội – đe dọa)
  Tiện ích công cộng
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Tan Thuan Corporation: Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh
  KCX Tân Thuận (Công ty liên doanh Tân Thuận)
  Theo tổ chức phát triển liên hiệp quốc
  Xuất khẩu
  World Export Processing Zones (Hiệp hội KCX thế giới)
  World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới)

  PHỤ LỤC


  Phụ lục 1 :
  Phụ lục 2 :
  Phụ lục 3 :
  Phụ lục 4 :
  Phụ lục 5 :
  Phụ lục 6 :
  Phụ lục 7 :
  Phụ lục 8 :
  Phụ lục 9 :
  Phụ lục 10 :
  Cách tính toán các công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược
  Phân bố khu tự do trên thế giới
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa TP HCM
  Số lượng lao động tại các KCX – KCN TPHCM
  Tình hình đầu tư tại các KCX – KCN TPHCM năm 2005
  Tình hình xuất khẩu tại 2 KCX TPHCM
  Tình hình xử lý nước thải tại các KCX – KCN TPHCM
  Tình hình đầu tư tại KCX Tân Thuận
  Kết quả hoạt động của các KCX, KCN Việt Nam từ năm 1995-2005
  Tình hình hoạt động của các KCN Việt Nam đến tháng 9/2006

  Xem Thêm: Định hướng phát triển cúa Khu Chế Xuất Tân Thuận đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng phát triển cúa Khu Chế Xuất Tân Thuận đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status