Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU Trang

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  4. Các phương pháp nghiên cứu
  5. Kết cấu của luận văn

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
  1
  1.1. Khái niệm 1
  1.1.1. Các đặc trưng về vận tải Hàng Không 1
  1.1.2. Khái niệm về vận tải hàng hoá bằng đường Hàng Không 3
  1.2. Vai trò của vận tải hàng hoá đối với phát triển của Ngành Hàng
  không và đối với phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
  4
  1.3. Tác động của môi trường đến vận tải hàng hoá của ngành Hàng
  không
  5
  1.3.1. Các yếu tố của môi trường vĩ mô 5
  1.3.2. Các yếu tố môi trường vi mô 6
  1.4. Thực trạng về nền công nghiệp vận tải hàng không trên thế giới 8
  1.5. Bài học kinh nghiệm về vận tải hàng hoá bằng đường hàng không
  của các quốc gia trong khu vực
  12
  1.6. Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn giải pháp 14

  Tóm tắt chương I 14

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES TRONG THỜI GIAN QUA
  15
  2.1. Quá trình hình thành chung và quá trình hình thành vận tải hàng
  hoá của Vietnam Airlines
  15
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Vietnam Airlines 15
  2.1.2. Quá trình hình thành vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 16
  2.2. Phân tích các nguồn lực trong vận tải hàng hoá của Vietnam
  Airlines
  16
  2.3.1. Nguồn lực tự nhiên 16
  2.3.2. Nguồn lực của cải vật chất 19
  2.2.2.1. Tài chính 19
  2.2.2.2. Đội máy bay 22
  2.2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo khai thác bảo dưỡng 23
  2.2.2. Nguồn nhân lực 24
  2.2.3. Tổ chức quản lý 26
  2.3. Phân tích hoạt động vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines 29
  2.3.1. Sản lượng kinh doanh hàng hoá và mức tăng trưởng hàng năm
  của Vietnam Airlines
  29
  2.3.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh 31
  2.3.2.1. Mạng đường bay 31
  2.3.2.2. Hoạt động Marketing 32
  2.3.2.2.1. Chất lượng dịch vụ 32
  2.3.2.2.2. Chính sách về giá cả 33
  2.3.2.2.3. Hoạt động phân phối 34
  Những điểm mạnh (S) 34
  Những điểm yếu (W) 34
  2.3.3. Tác động của môi trường bên ngoài đến vận tải hàng hoá của
  Vietnam Airlines
  37
  2.3.3.1. Tác động của môi trường vĩ mô 37
  2.3.2.1. Các yếu tố kinh tế 37
  2.3.2.2. Các yếu tố chính trị xã hội 38
  2.3.2.3. Các yếu tố tự nhiên - xã hội 39
  2.3.2.4. Các yếu tố về công nghệ và khoa học kỹ thuật 39
  2.3.3.2. Tác động của môi trường vi mô 40
  2.3.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 40
  2.3.3.2.2. Sản phẩm thay thế 43
  2.3.3.2.3. Khách hàng 44
  Những cơ hội (O) 44
  Những đe doạ (T) 45

  Tóm tắt chương II 46

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES
  47

  3.1. Mục tiêu của vận tải hàng hoá của Vietnam Airlines từ 2005 đến
  năm 2015
  47
  3.1.1. Dự báo thị trường vận tải hàng hoá 47
  3.1.2. Dự báo thị trường vốn 49
  3.1.3. Mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng vận tải hàng hoá của Ngành
  HKDDVN đến năm 2015
  49
  3.1.3.1. Mục tiêu 49
  3.1.3.2. Chỉ tiêu tăng trưởng vận tải hàng hoá của Ngành HKDDVN 50
  3.2. Một số giải pháp 51
  3.2.1. Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT 51
  3.2.2. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (SO) 54
  3.2.3. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (ST) 56
  3.2.4. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (WO) 58
  3.2.5. Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM cho nhóm (WT) 60
  3.2.3.1. Các giải pháp chủ yếu 62
  3.2.3.1.1. Giải pháp mở rộng qui mô về số lượng và năng lực đội máy
  bay và máy bay chuyên dụng chở hàng để cạnh tranh trên thị
  trường - (giải pháp- SO2)
  62
  3.2.3.1.2. Giải pháp sử dụng chính sách giá sản phẩm dịch vụ để nâng
  cao năng lực cạnh tranh (giải pháp- ST2)
  63
  3.2.3.1.3. Giải pháp tạo nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng
  thiếu vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  - (giải pháp WT1)
  64
  3.2.3.1.4. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, dịch vụ
  bổ trợ, cơ sở vật chất trong vận chuyển hàng hoá (giải pháp
  WO1)
  65
  3.2.3.2. Giải pháp bổ trợ 67
  3.2.3.2.1. Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu - (giải pháp- ST1) 67

  3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước 68

  Tóm tắt chương III 69

  KẾT LUẬN 70

  Tài liệu tham khảo
  PHỤ LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Với xu thế hội nhập mang tính toàn cầu, kinh doanh vận tải hàng không là
  hoạt động không thể không bị ảnh hưởng và là một trong những ngành kinh tế
  mũi nhọn của mỗi quốc gia, ngành Hàng không không những chỉ phục vụ sự
  phát triển của nền kinh tế quốc dân mà còn đóng vai trò như chiếc cầu nối trong
  quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa của mỗi đất nước với các quốc gia,
  dân tộc khác trên thế giới.
  Từ thực tiễn hoạt động của ngành trong những năm qua và kinh nghiệm phát
  triển ngành HKDD của các nước trên thế giới cho thấy, ngành HKDD chỉ có thể
  phát huy được hết tiềm năng, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn khi được sự
  quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 của Kỳ họp
  thứ 9, Quốc hội khóa XI đã khẳng định: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế,
  nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi
  tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát
  triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước
  công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tiếp tục củng cố và mở rộng
  các quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên
  trường quốc tế”. là những yếu tố cần phải được chú trọng khi phát triển kinh tế
  quốc dân, do đó ta nhận thấy:
  - HKDD là ngành có hệ số tác động cao đến sự phát triển của hầu hết các
  ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó sự phát triển của Vận
  tải hàng không là yếu tố không thể thiếu được để hình thành các trung tâm
  thương mại - dịch vụ hiện đại.
  - Các định hướng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong vận tải hàng không có tác
  dụng thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc
  dân.
  - Tính quốc tế hoá cao của ngành Vận tải Hàng Không tạo cơ sở dài hạn cho
  - sự tăng trưởng kinh tế theo định hướng xuất khẩu và nhập khẩu của toàn nền
  kinh tế.
  - Sự phát triển của Vận tải hàng không trong đó có hai mảng là vận tải Hành
  khách và vận tải Hàng hoá cho phép khai thác một cách có hiệu quả các
  nguồn lực kinh tế rất lớn và ngày càng tăng của đất nước đó là thương quyền
  hàng không.
  Với sự đầu tư ban đầu thích đáng, Vận tải hàng không nói chung và vận tải
  hàng hoá nói riêng sẽ trở thành ngành kinh tế có hiệu quả cao, góp phần tạo
  nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, trước hết là thu ngoại tệ.
  Với vai trò to lớn đó, nếu một khi ngành này phát triển tốt nhờ những định
  hướng chiến lược đúng, nó sẽ có những tác dụng tác động tích cực đến sự phát
  triển kinh tế của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tác giả mạnh dạn chọn
  đề tài: " MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ
  CỦA VIETNAM AIRLINES ĐẾN NĂM 2015”

  2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: tác giả sẽ tập trung vào việc nghiên cứu phân tích các
  hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines chủ yếu là mảng vận tải
  hàng hoá thông qua việc phân tích các môi trường nội bộ và môi trường bên
  ngoài của Vietnam Airlines tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

  Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ đi sâu vào phân tích một số hoạt động
  trực tiếp liên quan đến lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường hàng không của
  Vietnam Airlines.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Vận dụng các vấn đề lý luận về phân tích chiến lược để đưa ra những định
  hướng phát triển Vietnam Airlines phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, và xu thế
  mở cửa bầu trời, qua đó Vietnam Airlines có thể đứng vững trong bối cảnh cạnh
  tranh gay gắt cũng như chính sách mới về kinh doanh vận tải hàng không như
  hiện nay (thể hiện trong dự thảo Luật Hàng không sửa đổi năm 2005), đề xuất
  các giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề ra cho lĩnh vữc vận tải hàng hoá
  của Việt Nam Airlines đến năm 2015.
  3 Các phương pháp nghiên cứu
  Tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Điều tra
  trực tiếp, chuyên gia, tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu, phân tích, thống kê, mô
  tả để làm cơ sở phân tích và đánh giá từ đó rút ra những kết luận và những giải
  pháp mang tính lý luận ứng với thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế tình hình
  của vận tải hàng hoá bằng đường hàng không tại Việt Nam hiện nay.
  4. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, luận văn gồm ba chương chính:

  Chương I: Tổng quan về lý luận và thực tiễn về Vận Tải Hàng Không
  Chương II: Thực trạng về Vận Tải Hàng Hoá của Vietnam Airlines trong
  thời gian qua
  Chương III: Một số giải pháp phát triển Vận Tải Hàng Hoá của Vietnam
  Airlines

  Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status