Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 4
  1.1. Các khái niệm chung 4
  1.1.1. Khái niệm về kiểm toán nội bộ 4
  1.1.1.1. Bối cảnh lịch sử của kiểm toán nội bộ 4
  1.1.1.2. Sơ lược các giai đoạn phát triển của kiểm toán nội bộ trên thế
  giới 4
  1.1.1.3. Định nghĩa kiểm toán nội bộ 8
  1.1.2. Vai trò chức năng của kiểm toán nội bộ 11
  1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ - Đối tượng giám sát của kiểm toán nội bộ
  1.2.1. Định nghĩa kiểm soát nội bộ: 12
  1.2.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 13
  1.3. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ 14
  1.3.1. Nguyên tắc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ: 14
  1.3.2. Tiêu chuẩn thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ: 15
  1.3.3. Quan điểm tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ: 18
  1.3.4. Mô hình tổ chức 20
  1.3.5. Cơ cấu bộ máy kiểm toán nội bộ .23
  1.3.6. Xây dựng qui chế kiểm toán nội bộ . 23
  1.3.7. Kiểm toán viên nội bộ: 24
  1.3.7.1. Khái niệm về kiểm toán viên nội bộ .24
  1.3.7.2. Tiêu chuẩn kiểm toán viên nội bộ 25
  1.4. Qui trình kiểm toán nội bộ . 26
  1.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán: .26
  1.4.2. Thực hiện kiểm toán: 30
  1.4.3. Báo cáo kiểm toán: 33
  1.4.4. Theo dõi sau kiểm toán: .34
  1.5. Các chuẩn mực thực hành nghề nghiệp của kiểm toán nội bộ quốc tế do
  IIA ban hành .35
  1.5.1 Các chuẩn mực chung (Chuẩn mực Attribute): .35
  1.5.2 Các chuẩn mực thực hành (Chuẩn mực Peformance): 35

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
  2.1. Lịch sử phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam 36
  2.2. So sánh quyết định 832/TC/QĐ-CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài
  Chính với các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của IIA . 40
  2.3. Khảo sát việc áp dụng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa
  bàn TP.HCM . 43
  2.4. Đánh giá chung về thực trạng áp dụng kiểm toán nội bộ tại các doanh
  nghiệp trên địa bàn TP 51
  2.4.1. Về hệ thống kiểm soát nội bộ: 51
  2.4.2. Về tổ chức kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp: 52
  2.4.2.1. Nội dung của hoạt động kiểm toán nội bộ 53
  2.4.2.1.1. Kiểm toán hoạt động: 53
  2.4.2.1.2. Kiểm toán tuân thủ: 54
  2.4.2.1.3. Kiểm toán báo cáo tài chính: 54
  2.4.2.2. Mô hình kiểm toán nội bộ: . 54
  2.4.2.3. Qui trình kiểm toán nội bộ: . 55
  2.4.2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 55
  2.4.2.3.2. Thực hiện kiểm toán . 56
  2.4.2.3.3. Báo cáo kiểm toán . 57
  2.4.2.3.4. Theo dõi sau kiểm toán 57
  2.4.3. Về các mối quan hệ với kiểm toán viên nội bộ tại doanh
  nghiệp: 57
  2.5. Những tồn tại của hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp và
  một số nguyên nhân cơ bản 58
  (a) Nội dung kiểm toán nội bộ chưa đầy đủ 58
  (b) Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện 58
  - 4 -
  (c) Thiếu đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp 59
  (d) Mô hình tổ chức hạn chế quyền hạn của Kiểm toán nội bộ 59
  (e) Qui chế Kiểm toán nội bộ một số mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu
  của qui trình và nhu cầu quản trị 59
  (f) Tồn tại những định kiến về kiểm toán viên nội bộ 59

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở TP.HCM
  3.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ 61
  3.2. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ 64
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ .66
  3.3.1. Giải pháp ngắn hạn: .66
  3.3.1.1. Hoàn thiện tổ chức 66
  3.3.1.2. Hoàn thiện đội ngũ kiểm toán viên 67
  3.3.1.3. Phối kết hợp lực lượng nội kiểm với ngoại kiểm (outsourcing
  of internal audit) .68
  3.3.1.4. Thực hiện kiểm toán nội bộ bởi một công ty chuyên cung cấp
  dịch vụ chuyên nghiệp thông qua một hợp đồng cung cấp dịch vụ
  thuê ngoài . 69
  3.3.2. Giải pháp dài hạn 70
  3.3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý . 70
  3.3.2.2. Hình thành và phát triển Tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán
  nội bộ, nâng cao vai trò tham gia của hiệp hội nghề nghiệp trong
  kiểm toán nội bộ 71
  3.3.2.3. Hoàn thiện phương thức hoạt động của kiểm toán nội
  bộ .72
  3.3.2.3.1. Kết hợp kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động 72
  3.3.2.3.2. Thiết lập các tiêu chuẩn cho từng đối tượng thích hợp của
  kiểm toán hoạt động 73
  3.3.2.3.3. Chú trọng cải thiện mối quan hệ nhân sự 81
  3.3.2.3.4. Nâng cao chất lượng kiểm toán viên nội bộ 82

  PHẦN KẾT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHẦN MỞ ĐẦU

  Tính cấp thiết của đề tài
  Kiểm toán nội bộ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ
  của một đơn vị, có chức năng kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, sự tuân thủ
  pháp luật và các quy định của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát. Trên thế giới,
  kiểm toán nội bộ ra đời vào năm 1941 ở Mỹ. Sau đó phát triển và lan rộng ra khắp
  các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ ra đời năm 1996, đánh dấu
  bằng Nghị định 59-CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ. Tuy nhiên chỉ đến ngày
  28/10/1997, quy chế kiểm toán nội bộ mới được ra đời bằng quyết định 832-
  TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính. Mãi tới ngày 22/12/1998 Bộ Tài Chính mới có
  Thông tư hướng dẫn số 171/1998/ TT-BTC thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh
  nghiệp nhà nước.
  Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh, kiểm toán nội bộ đã được triển khai rộng rãi
  ở hầu hết các doanh nghiệp có quy mô lớn. Đã có nhiều đơn vị tổ chức thực hiện
  khá tốt vai trò và nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị triển
  khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa thực sự thấy được vị trí và vai trò của
  kiểm toán nội bộ nên thiếu quan tâm đúng mức đến hoạt động kiểm toán nội bộ. Vì
  vậy, việc tổ chức kiểm toán nội bộ ở một số đơn vị còn nhiều vấn đề bất cập như
  chưa phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán và thanh tra; tổ chức
  hoạt động kiểm toán nội bộ thiếu tính bài bản và tính chuyên nghiệp, thậm chí còn
  mang nhiều tính tự phát nên hiệu quả thu được từ công tác kiểm toán nội bộ còn hạn
  chế.
  Đề tài “ Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên
  địa bàn TP.HCM ” được tác giả nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nâng cao chất
  lượng của công tác kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM nói
  riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung .
  Mục tiêu nghiên cứu
  Nâng cao lý luận kiểm toán nội bộ mà cụ thể là kiến thức về tổ chức kiểm
  toán nội bộ cho chính bản thân tác giả.
  Kết hợp lý luận và thực tiễn tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp
  trên địa bàn TP.HCM để hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại đây.

  Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn phối kết hợp nhiều phương pháp bao gồm: Phương pháp duy vật
  biện chứng; phương pháp thu thập bằng chứng thực tế, các phương pháp toán học,
  thống kê.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Lý luận về tổ chức kiểm toán nội bộ và thực tế tổ chức kiểm toán nội bộ tại
  các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ
  chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp này.

  Đóng góp của luận văn
  Đề xuất những giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hoàn thiện hoạt động
  kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đó nâng cao hiệu
  quả quản lý và sản xuất kinh doanh.
  Ngoài ra tác giả mong muốn đề tài này đóng góp một phần lý luận cho việc
  hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
  Kết cấu của luận văn
  Luận văn này được chia làm 3 phần:

  Chương 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ .

  Chương 2 : Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên
  địa bàn TP.HCM.

  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại các
  doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status