Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh lâm đồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh lâm đồng

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU .Trang 1
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cổ phần hóa và cấu trúc vốn tối ưu cho hậu cổ
  phần hóa .Trang 4
  1.1. Các vấn đề về cổ phần hĩa .Trang 4
  1.1.1. Cơng ty cổ phần Trang 4
  1.1.2. Mục tiêu của cổ phần hĩa .Trang 5
  1.1.3. Đối tượng và điều kiện cổ phần hĩa .Trang 5
  1.1.4. Các hình thức cổ phần hĩa DNNN .Trang 6
  1.1.5. Đối tượng và điều kiện cổ phần hĩa .Trang 7
  1.1.6. Các ưu đãi đối với doanh nghiệp thực hiện CPH .Trang 7
  1.1.7. Các ưu đãi đối với người lao động Trang 8
  1.1.8. Nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơng ty cổ phần được chuyển
  đổi từ DNNN .Trang 8
  1.2. Các vấn đề sau cổ phần hĩa .Trang 9
  1.2.1. Tạo vốn lưu động Trang 9
  1.2.2. Tạo vốn đầu tư Trang 9
  1.2.3. Vai trị của các đại diện nhà nước .Trang 9
  1.3. Xây dựng cấu trúc vốn cho hậu cổ phần hĩa .Trang 10
  1.3.1. Tổng quan về cấu trúc vốn Trang 10
  1.3.2. Chính sách cổ tức đối với giá trị của doanh nghiệp Trang 10
  1.3.3. Chính sách nợ và giá trị của doanh nghiêp .Trang 12
  1.3.4. Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu .Trang 15
  Kết luận chương 1 .Trang 17
  Chương 2: Thực trạng cổ phần hóa và phát triển công ty cổ phần đại chúng
  tỉnh Lâm Đồng. Trang 19
  2.1. Khái quát chung .Trang 19
  2.1.1. Khái quát cổ phần hĩa DNNN Việt Nam .Trang 19
  2.1.2. Đặc trưng của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng Trang 22
  2.2. Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh
  Lâm Đồng .Trang 23
  2.2.1. Thực trạng tình hình và hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơng ty
  cổ phần tỉnh Lâm Đồng .Trang 25
  2.2.1.1. Tình hình vốn điều lệ của các cơng ty CP tỉnh Lâm Đồng Trang 25
  2.2.1.2.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơng ty cổ phần tỉnh
  Lâm Đồng . Trang 28
  2.2.2. Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh
  Lâm Đồng Trang 28
  2.2.2.1. Giá trị doanh nghiệp nhà nước và vốn cổ phần của cơng ty cổ phần
  tỉnh Lâm Đồng .Trang 28
  2.2.2.2. Quản lý .Trang 30
  2.2.2.3. Lực lượng lao động Trang 30
  2.2.2.4. Tài sản, cơ sở vật chất Trang 31
  2.2.2.5. Tình hình tài chính và hoạt động .Trang 32
  2.3. Thực trạng các vấn đề sau cổ phần hĩa .Trang 36
  2.3.1. Những tồn đọng của quá trình cổ phần hĩa Trang 36
  2.3.2. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn lao động .Trang 37
  2.3.3. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn đầu tư Trang 38
  2.3.4. Những vấn đề quản lý và điều hành của DN sau CPH .Trang 38
  2.3.5. Vấn đề chuyển nhượng cổ phần Trang 39
  2.3.6. Vai trị của các đại diện nhà nước .Trang 40
  2.4. Thực trạng tình hình về vốn và cấu trúc vốn của các cơng ty cổ phần
  tỉnh Lâm Đồng sau cổ phần hĩa Trang 40
  2.5. Những tồn tại trong quá trình thực hiện cổ phần hĩa DNNN tỉnh Lâm
  Đồng Trang 46
  Kết luận chương 2 .Trang 49
  Chương 3: Nghiên cứu và giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng
  tỉnh Lâm Đồng .Trang 52
  3.1. Nhĩm giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
  .Trang 53
  3.1.1. Cơ chế chính sách .Trang 53
  3.1.2. Cải thiện quy trình cổ phần hĩa Trang 55
  3.1.3. Cải thiện mơi trường kinh doanh Trang 56
  3.1.4. Hồn thiện bộ máy tổ chức chỉ đạo thực hiện cổ phần hĩa Trang 56
  3.2. Nhĩm giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
  sau cổ phần hĩa .Trang 57
  3.2.1. Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu Trang 57
  3.2.2. Giải pháp phát hành chứng khốn ra cơng chúng .Trang 60
  3.2.3. Giải pháp thu hút vốn đầu tư gián tiếp FII Trang 64
  3.2.4. Các giải pháp bổ trợ khác .Trang 65
  3.2.4.1. Kiểm kê, rà sốt lại tồn bộ tài sản hiện cĩ của DN, thanh lý, nhượng
  bán những tài sản khơng cần dùng, ứ đọng để thu hồi vốn .Trang 65
  3.2.4.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ cổ phần hĩa và phần thặng dư vốn cổ
  phần .Trang 66
  3.2.4.3. Giải pháp bán hết hoặc bán bớt một phần số lượng cổ phần chi phối
  của Nhà nước trong các cơng ty cổ phần cho các nhà đầu tư để tăng vốn hoạt
  động .Trang 68
  3.2.4.4. Thay đổi chính sách phân chia lợi nhuận và giữ lại lợi nhuận để tái
  đầu tư .Trang 70
  3.3. Khuyến nghị Trang 71
  Kết luận chương 3 .Trang 73
  KẾT LUẬN Trang 74
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  FII : Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước ngồi
  TTCK : Thị trường chứng khốn
  IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế
  WTO : Tổ chức thương mại thế giới
  CPH : Cổ phần hĩa
  CPHDNNN : Cổ phần hĩa Doanh nghiệp nhà nước
  DN : Doanh nghiệp
  DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
  ĐTNN : Đầu tư nước ngồi
  HĐQT : Hội đồng quản trị
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước
  NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
  UBCKNN : Uỷ ban chứng khốn nhà nước
  TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khốn


  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Tình hình sắp xếp chuyển đổi các DN tại tỉnh Lâm Đồng giai
  đoạn (1998 -2006)
  Bảng 2.2. Tình hình vốn điều lệ của các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng
  (1998 – 2006)
  Bảng 2.3. Sở hữu cổ phần
  Bảng 2.4. Phương pháp mua cổ phiếu của người lao động
  Bảng 2. 5. Những thay đổi lực lượng lao động
  Bảng 2.6. Tình hình cơng ty cổ phần tại cơng ty Lâm Đồng qua một số
  chỉ tiêu tổng hợp
  Bảng 2.7. Tình hình Kinh doanh đối với các cơng ty cổ phần tại Lâm
  Đồng (2001-2006)
  Bảng 2.8. Tình hình Kinh doanh đối với các cơng ty cổ phần tại Lâm
  Đồng (2001-2006)
  Bảng 2.9. Bảng các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích về
  thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa
  Bảng 2.10. Bảng tổng hợp chỉ tiêu vốn, nguồn vốn các cơng ty cổ phần,
  chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa,
  năm 2006
  Bảng 2.11. Bảng tổng hợp chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh các
  cơng ty cổ phần chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau
  khi cổ phần hĩa, năm 2006
  Bảng 2.12. Bảng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của các cơng ty cổ
  phần tại Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn
  sau khi cổ phần hĩa đến năm 2006
  Bảng 2.13. Bảng tỷ số khả năng sinh lợi của các cơng ty cổ phần tại
  Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn
  sau khi cổ phần hĩa năm 2006
  Bảng 2.14. Bảng tính EPS của các cơng ty cổ phần tại tỉnh Lâm Đồng
  chọn phân tích thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa

  Xem Thêm: Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh lâm đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh lâm đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status