Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay

  MỤC LỤC


  TRANG PHỤ BÌA . Trang
  LỜI CẢM ƠN .I
  LỜI CAM ĐOAN II
  MỤC LỤC III
  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH .VI
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . VII
  PHẦN MỞ ĐẦU . VIII

  CHƯƠNG 1: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1
  1.1 Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam . 1
  1.1.1 Gia nhập WTO-điều kiện cần thiết để hội nhập và phát triển . 1
  1.1.2 Cơ hội và thách thức của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế và DN 2
  1.1.2.1 Cơ hội của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế và DN 2
  1.1.2.2 Thách thức của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế và DN 3
  1.1.3 Vài nét về tình hình kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO 4
  1.1.3.1 Những thành tựu đạt được 4
  1.1.3.2 Những yếu kém, tồn tại 5
  1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa 7
  1.2.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa 7
  1.2.2 Đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 8
  1.2.2.1 Đặc điểm . 8
  1.2.2.2 Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế . 8
  1.2.3 Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 10
  1.2.3.1 Ưu điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  1.2.3.2 Nhược điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  1.3 Kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nước . 11
  1.3.1 Kinh nghiệm từ các nước 11
  1.3.1.1 Nhật Bản . 11
  1.3.1.2 Hàn Quốc 13
  1.3.1.3 Đài Loan . 14
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam . 14
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 15

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 16
  2.1 Thực trạng về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 16
  2.1.1 Những thành tựu đạt được . 16
  2.1.1.1 Đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế 16
  2.1.1.2 Đóng góp đối với phát triển xã hội . 19
  2.1.2 Những tồn tại, hạn chế . 20
  2.1.2.1 Những hạn chế liên quan đến sự tồn tại và phát triển DNNVV . 20
  2.1.2.2 Những hạn chế liên quan đến khả năng cạnh tranh của DNNVV 24
  2.1.2.3 Những hạn chế khác . 35
  2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong phát triển DNNVV . 37
  2.2 Vấn đề thể chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa . 39
  2.2.1 Chính sách đăng ký kinh doanh, gia nhập và rút khỏi thị trường 39
  2.2.2 Chính sách thuế . 40
  2.2.3 Chính sách tín dụng . 42
  2.2.4 Chính sách đất đai . 44
  2.2.5 Chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh 45
  2.3 Thực trạng về những hỗ trợ hiện nay dành cho DNNVV . 47
  2.3.1 Hệ thống cơ quan hỗ trợ DNNVV . 47
  2.3.2 Thực trạng về những chương trình trợ giúp DNNVV đã thực hiện thời gian qua 48
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 51

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 52
  3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay . 52
  3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 52
  3.1.1.1 Bối cảnh quốc tế . 52
  3.1.1.2 Bối cảnh trong nước . 52
  3.1.1.3 Những thách thức đối với công tác phát triển DNNVV hiện nay 53
  3.1.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa . 54
  3.1.2.1 Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa . 54
  3.1.2.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 54
  3.1.3 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 55
  3.2 Giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay . 56
  3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý . 56
  3.2.1.1 Đổi mới thủ tục đăng ký kinh doanh 56
  3.2.1.2 Hoàn thiện chính sách thuế . 57
  3.2.1.3 Hoàn thiện chính sách đầu tư, tín dụng 57
  3.2.1.4 Hoàn thiện chính sách đất đai . 58
  3.2.1.5 Chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh . 59
  3.2.2 Giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của DNNVV . 60
  3.2.2.1 Giải pháp về nguồn vốn 60
  3.2.2.2 Giải pháp về công nghệ 69
  3.2.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực 70
  3.2.2.4 Giải pháp quản lý chi phí trong DNNVV . 71
  3.2.2.5 Xây dựng và phát triển thương hiệu . 74
  3.2.3 Giải pháp hỗ trợ cho sự tồn tại và phát triển của DNNVV . 76
  3.2.3.1 Bảo hiểm cho trường hợp DNNVV bị mất khả năng thanh toán 76
  3.2.3.2 Phát triển chiến lược khai thác thị trường ngách 77
  3.2.3.3 Phát triển công nghiệp phụ trợ và liên kết doanh nghiệp . 79
  3.2.4 Một số giải pháp khác 80
  3.2.4.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 80
  3.2.4.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 81
  3.2.4.3 Xây dựng đạo đức kinh doanh và nâng cao phẩm chất của chủ DN 81
  3.2.4.4 Tạo lập môi trường tâm lý xã hội đối với khu vực DNNVV . 81

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
  PHỤ LỤC . i
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .xvi

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1 Giá trị sản xuất công nghiêp theo giá so sánh 1994 phân theo thành
  phần kinh tế .17
  Bảng 2.2 Tỷ lệ vốn đầu tư so với tổng sản phẩm trong nước 2002 – 2006 18
  Bảng 2.3 Số lượng và tỷ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành năm 2006 .22
  Bảng 2.4 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2006 phân theo vùng 23
  Bảng 2.5 Nguồn vốn của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp .25
  Bảng 2.6 Chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh về công nghệ năm 2006 .29
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 2.1 GDP theo thành phần kinh tế giai đoạn 1995-2006 16
  Hình 2.2 Số DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh
  nghiệp 21
  Hình 2.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa phân bố theo ngành năm 2006 .23
  Hình 2.4 Cơ cấu doanh nghiệp năm 2006 phân theo quy mô vốn .25
  Hình 2.5 Cơ cấu vốn đầu tư phát triển của DNNVV qua 100 DN khảo sát (%) .26
  Hình 2.6 Khả năng tiếp cận nguồn vốn qua 100 DN khảo sát .27
  Hình 2.7 Cơ cấu doanh nghiệp theo trình độ công nghệ năm 2006 qua 100 DN
  khảo sát (%) .31
  Hình 2.8 Cơ cấu trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp năm 2006 (%) 33
  Hình 2.9 Khả năng liên kết giữa các DNNVV với các doanh nghiệp lớn năm
  2006 qua 100 DN khảo sát 36
  Hình 2.10 Hình thức giải quyết khó khăn theo loại hình DN năm 2006 qua 100
  DN khảo sát (%) 37
  5
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


  AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  APEC Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương
  CIEM Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
  CNTT Công nghệ thông tin
  CTCP Công ty cổ phần
  ĐKKD Đăng ký kinh doanh
  DN Doanh nghiệp
  DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  ĐTNN Đầu tư nước ngoài
  DVPTKD Dịch vụ phát triển kinh doanh
  EU Liên minh châu Âu
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  HTKT Hỗ trợ kỹ thuật
  IFC/FIAS Thuộc Chương trình phát triển kinh tế tư nhân của MPDE
  KCN Khu công nghiệp
  KTTN Kinh tế tư nhân
  MPDF Quỹ các dự án phát triển Mê Kông
  NH Ngân hàng
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  SMEDF-EU Dự án Phát triển DNNVV do EU tài trợ
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TMĐT Thuương mại điện tử
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TTTD Thông tin tín dụng
  VCCI Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam
  WB Ngân hàng thương mại thế giới
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới
  XTTM Xúc tiến thương mại

  PHẦN PHỤ LỤC  Phụ lục 1: Điển hình về các tiêu thức xác định DNNVV ở một số nước trên thế giới .i
  Phụ lục 2: Cơ hội và thách thức đối với DNNVV Việt Nam hậu WTO .ii
  Phụ lục 3: GDP theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế v
  Phụ lục 4: Doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp . v
  Phụ lục 5: Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế .vi
  Phụ lục 6: Số DN tại thời điểm 31/12/2006 phân theo quy mô vốn và phân theo loại
  hình doanh nghiệp .vii
  Phụ lục 7: Tổng số lao động trong các DN tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo
  loại hình doanh nghiệp .vii
  Phụ lục 8: Cơ cấu trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp năm 2006 (%) .viii
  Phụ lục 9: Bảng câu hỏi trắc nghiệm tham khảo ý kiến của các DNNVV . ix
  Phụ lục 10: Giải quyết khó khăn theo loại hình DN năm 2006 qua 100 DN khảo sát xv

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status