Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu

  MỤC LỤC

  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục bảng, biểu đồ
  Phần mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không
  trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 01
  1.1 Khái quát về hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng
  không 01
  1.1.1 Khái niệm về hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng
  không 01
  1.1.2 Các sản phẩm vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không 02
  1.1.3 Những đặc điểm cơ bản của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  bằng đường hàng không . 03
  1.1.3.1 Đặc điểm chung của ngành dịch vụ . 04
  1.1.3.2 Đặc trưng của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường
  hàng không 05
  1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận chuyển
  hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không . 06
  1.2.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 06
  1.2.1.1 Khái quát về cạnh tranh . 06
  1.2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 06
  1.2.1.1.2 Các đặc điểm cạnh tranh của hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  bằng đường hàng không 07
  1.2.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh 07
  1.2.1.3 Phân biệt năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh 09

  1.2.2 Năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không trong hoạt động vận chuyển
  hàng hóa xuất khẩu 09
  1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không
  trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 11
  1.3.1 Thị phần .12
  1.3.2 Sản phẩm vận chuyển hàng hóa . 12
  1.3.3 Giá cước vận chuyển . 14
  1.3.4 Kênh phân phối 15
  1.3.5 Hoạt động bán và tiếp thị . 15
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một hãng hàng không
  trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 16
  1.4.1 Môi trường vĩ mô 17
  1.4.1.1 Môi trường chính trị – xã hội 17
  1.4.1.2 Môi trường kinh tế . 17
  1.4.1.3 Môi trường văn hóa – xã hội . 18
  1.4.1.4 Môi trường công nghệ . 18
  1.4.2 Môi trường vi mô 19
  1.4.2.1 Rào cản xâm nhập hay rút lui khỏi thị trường . 19
  1.4.2.2 Sức mạnh mặc cả của người mua 19
  1.4.2.3 Sức mạnh mặc cả của nhà cung ứng . 19
  1.4.2.4 Mức độ cạnh tranh của ngành vận tải hàng không . 20
  1.4.2.5 Sức mạnh của sản phẩm thay thế 20
  1.5 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng hàng không trong
  hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu – Bài học kinh nghiệm đối với
  Vietnam Airlines . 21
  Kết luận chương 1 . 22
  Chương 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines
  trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 23
  2.1 Giới thiệu về hoạt động vận tải hàng hóa xuất khẩu của VNA . 23
  2.1.1 Giới thiệu tổng quan về VNA 23
  2.1.2 Giới thiệu hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của VNA 24
  2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động
  vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 25
  2.2.1 Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt
  động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 25
  2.2.1.1 Thị phần của VNA trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . 25
  2.2.1.2 Sản phẩm vận chuyển hàng hóa 27
  2.2.1.3 Giá cước vận chuyển 35
  2.2.1.4 Kênh phân phối 38
  2.2.1.5 Hoạt động bán và tiếp thị . 40
  2.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VNA trong
  hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 46
  2.2.2.1 Môi trường vĩ mô 46
  2.2.2.2 Môi trường vi mô 51
  2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận chuyển
  hàng hóa xuất khẩu . 55
  Kết luận chương 2 . 57

  Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động
  vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 58
  3.1 Quan điểm và mục tiêu của giải pháp 58
  3.1.1 Quan điểm của giải pháp 58
  3.1.2 Mục tiêu của giải pháp 59


  3.2 Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận
  chuyển hàng hóa xuất khẩu 59
  3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNA trong hoạt động vận
  chuyển hàng hóa xuất khẩu . 65
  3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ . 65
  3.3.1.1 Khai thác máy bay chở hàng . 65
  3.3.1.2 Cải tiến chất lượng dịch vụ . 66
  3.3.2 Nhóm giải pháp về chính sách giá 68
  3.3.2.1 Giá theo mục tiêu 69
  3.3.2.2 Liên kết với các hãng hàng không 69
  3.3.2.3 Cải cách bộ máy tổ chức . 70
  3.3.3 Nhóm giải pháp về kênh phân phối 70
  3.3.3.1 Phân cấp khách hàng và quản trị mối quan hệ khách hàng 71
  3.3.3.2 Phát triển kênh phân phối qua mạng 74
  3.3.3.3 Nâng cao vai trò của nhân viên ở các văn phòng đại diện . 75
  3.3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tạo nên hệ thống bán toàn mạng 75
  3.3.4 Nhóm giải pháp về hoạt động bán và tiếp thị . 76
  3.3.4.1 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực . 76
  3.3.4.2 Xây dựng hệ thống thông tin . 77
  3.3.4.3 Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng 77
  3.3.4.4 Giải pháp về quảng cáo 78
  3.3.4.5 Giải pháp xây dựng thương hiệu . 78
  3.4 Một số kiến nghị 79
  Kết luận chương 3 . 80
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  BR: Eva Air
  CI: China Airlines
  IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội các hãng hàng
  không vận chuyển quốc tế
  JL: Japan Airlines
  KE: Korean Air
  VNA: Vietnam Airlines
  WTO: World Trade Organization: Tổ chức thương mại thế giới.

  DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ


  Danh mục bảng số liệu
  Bảng 2.1: Sản lượng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của VNA
  giai đoạn 2001 – 2006. trang 25
  Bảng 2.2: Đối tác chính của VNA trong trung chuyển hàng hóa xuất khẩu trang 30
  Bảng 2.3: So sánh mạng lưới bay của VNA với BR, CI, KE từ Việt Nam trang 31
  Bảng 2.4: Tải cung ứng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Châu Âu của
  VNA, BR, CI, KE năm 2006 trang 34
  Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của VNA trong hoạt động
  vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trang 56
  Bảng 3.1: Ma trận SWOT về năng lực cạnh tranh của VNA
  trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu . trang 63


  Danh mục biểu đồ
  Biểu đồ 2.1: Thị phần vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của
  VNA, BR, CI, KE giai đoạn 2004 – 2006 . trang 26
  Biểu đồ 2.2: Sản lượng thị trường và tải cung ứng của VNA
  giai đoạn 2004 – 2006 . trang 27
  Biểu đồ 2.3: Đánh giá về mức độ an toàn của hàng hóa
  trong quá trình vận chuyển của VNA, BR, CI, KE . trang 27

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status