Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh tế trang trại tỉnh bình phước - thực trạng và giải pháp phát triển

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh tế trang trại tỉnh bình phước - thực trạng và giải pháp phát triển

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề .
  2. Mục tiêu nghiên cứu .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .
  4. Phương pháp nghiên cứu .
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  6. Những điểm nổi bật của luận văn .
  7. Kết cấu đề tài .

  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
  1.1.Các lý thuyết kinh tế phát triển liên quan
  1.1. 1.Lý thuyết lợi thế theo qui mô
  1.1.2. Lý thuyết về chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp
  1.1.3. Khái niệm về vốn trong nông nghiệp – Mô hình Harrod- Domar
  1.1.4. Lý thuyết mô hình kinh tế hai khu vực
  1.1.4.1.Mô hình Lewis .
  1.1.4.2.Harry T.Oshima .
  1.1.5.Lý thuyết tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn
  1.1.5.1.Mô hình 3 giai đoạn phát triển nông nghiệp TODARO .
  1.1.5.2.Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo các giai
  đoạn phát triển ( SS Park)
  1.1.6. Các mô hình phân tích bất bình đẳng về thu nhập và nghèo đói
  trong quá trình phát triển kinh tế
  1.1.6.1 Mô hình Kuznets – Lewis
  1.1.6.2. Mô hình phân phối lại trước tăng trưởng sau .
  1.1.6.3. Mô hình World Bank
  1.2.Thực tiễn ở Việt Nam .
  1.2.1.Quá trình nhận thức và lý luận phát triển kinh tế trang trại ở Việt
  Nam
  1.2.1.1.Kinh tế trang trại và kinh tế nông hộ trong nông nghiệp nông
  thôn Việt Nam
  1.2.1.1.1.Khía cạnh pháp lý về quá trình hình thành và phát triển
  kinh tế trang trại ở Việt Nam
  1.2.1.1.2.Khái niệm kinh tế nông hộ
  1.2.1.1.3.Khái niệm kinh tế trang trại .
  1.2.1.1.4.Những đặc trưng cơ bản của trang trại, tiêu chí nhận
  dạng trang trại và loại hình trang trại

  1.2.1.2.Phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam là tất yếu khách quan
  1.2.1.2.1.Phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế và quá trình hội
  nhập
  1.2.1.2.2.Vai trò của kinh tế trang trại trong quá trình công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam
  1.2.2.Thực tiễn phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam
  1.2.2.1.Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giai đoạn trước khi có
  NQ 03/2000/NQ-CP
  1.2.2.2.Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giai đoạn sau khi có
  NQ 03/2000/NQ-CP
  1.2.2.3.Sự đóng góp của kinh tế trang trại vào tăng trưởng chung nền
  kinh tế
  1.2.2.4.Xu hướng phát triển của kinh tế trang trại
  1.3.Xu hướng phát triển kinh tế trang trại trên Thế giới .
  1.4.Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1.Phương pháp thu thập và xử lý số liệu .
  1.4.2.Các thước đo hiệu quả kinh tế trang trại
  1.4.2.1.Năng suất lao động của trang trại
  1.4.2.2.Lợi nhuận của hoạt động kinh tế trang trại (NR, FLI, PCR,
  BCR)
  1.4.3.Các chỉ số đánh giá các khía cạnh khác của trang trại .
  1.4.4.Mô hình kinh tế lượng .
  1.4.5 Kết luận chương 1

  CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
  2.1.Tổng quan tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm
  1995 đến 2005
  2.1.1.Điều kiện tự nhiên
  2.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước
  2.1.3.Tổng quan về tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Phước
  2.2.Phân tích thực trạng kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước
  2.2.1.Phân tích các yếu tố đặc trưng của trang trại
  2.2.1.1.Loại hình trang trại
  2.2.1.2.Chủ trang trại
  2.2.1.3.Quy mô đất đai và tổ chức sử dụng đất đai của trang trại .
  2.2.1.4.Vốn đầu tư của trang trại .
  2.2.1.5.Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc
  2.2.1.6.Nhân khẩu và lao động của trang trại
  2.2.2.Phân tích hiệu quả phát triển kinh tế trang trại
  2.2.2.1.Thước đo hiệu quả
  50 2.2.2.2.Hiệu quả kinh tế trang trại .
  2.2.2.3.So sánh với mô hình kinh tế nông hộ
  2.2.3.Phân tích các yếu tố khác/ Nhận diện khó khăn và thách thức
  2.2.3.1.Phân tích các yếu tố khác .
  2.2.3.2.Thành tựu, tiềm năng phát triển và các khó khăn thách thức
  2.3.Phân tích tương quan các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh tế
  trang trại
  2.3.1.Giải thích các biến
  2.3.2.Ứng dụng mô hình kinh tế lượng
  2.3.3.Kết quả ước lượng phân tích tương quan các yếu tố ảnh hưởng .
  2.4. Kết luận chương 2

  CHƯƠNG III. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP
  3.1.Cơ sở của việc xây dựng giải pháp
  3.1.1.Các định hướng phát triển kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nước
  3.1.2.Các cam kết WTO phải thực hiện đối với nông nghiệp
  3.2.Nội dung các giải pháp
  3.2.1.Những vấn đề đặt ra sau các phân tích, đánh giá
  3.2.2.Một số giải pháp đề nghị .
  3.3. Kết luận .
  Tài liệu tham khảo

  Danh mục các bảng

  1. Bảng 1: Số trang trại phân theo địa phương
  2. Bảng 2: Số trang trại phân theo ngành hoạt động 2004 .
  3. Bảng 3: Số trang trại năm 2006 phân theo ngành hoạt động và
  phân theo địa phương
  4. Bảng 4: Bảng thống kê các nhóm đất ở Bình Phước
  5. Bảng 5: Loại hình trang trại tỉnh Bình Phước .
  6. Bảng 6: Tuổi của chủ trang trại
  7. Bảng 7: Học vấn chủ trang trại theo khảo sát .
  8. Bảng 8: Chuyên môn chủ trang trại theo khảo sát .
  9. Bảng 9: so sánh trình độ học vấn và chuyên môn chủ hộ và chủ
  trang trại
  10. Bảng 10 : Nguồn gốc và trình độ của chủ trang trại .
  11. Bảng 11: So sánh diện tích đất trung bình của hộ và trang trại
  12. Bảng 12: Thống kê diện tích đất trang trại
  13. Bảng 13: Thống kê vốn đầu tư của trang trại
  14. Bảng 14: So sánh giá trị trung bình vốn đầu tư và vốn vay của
  trang trại và hộ
  15. Bảng 15: Số lượng máy cày máy kéo .
  16. Bảng 16: So sánh đầu tư cơ sở hạ tầng (cơ sở chế biến, chuồng trại,
  nhà kho, sân phơi, hạng mục xây dựng khác) và trang bị máy móc
  giữa nông hộ và trang trại
  17. Bảng 17:Thống kê về lao động của trang trại .
  18. Bảng 18: So sánh lao động của trang trại và hộ
  19. Bảng 19: Thu nhập trang trại
  20. Bảng 20: Các chỉ số hiệu quả trang trại theo thống kê mẫu .
  21. Bảng 21: So sánh hiệu quả kinh tế hộ và trang trại
  22. Bảng 22: So sánh hiệu quả hộ và trang trại theo hiệu quả sử dụng
  23. Bảng 23: Đánh giá trình độ kiến thức chung về nông nghiệp của
  nông dân

  Danh mục hình vẽ


  1. Hình 1.1: Đường tổng sản phẩm nông nghiệp
  2. Hình 1.2: Quá trình dịch chuyển lao động
  3. Hình 1.3 Mô hình chữ U ngược

  Danh mục chữ viết tắt


  KTTT : kinh tế trang trại
  Ha : hec ta
  Ln : logarit cơ số e
  GDP : tổng thu nhập quốc nội
  HACCP : hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  GTSX : giá trị sản xuất
  SX : sản xuất
  TT : trang trại
  SXKD : sản xuất kinh doanh
  GCN.QSDĐ: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  GCN : giấy chứng nhận

  Xem Thêm: Kinh tế trang trại tỉnh bình phước - thực trạng và giải pháp phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh tế trang trại tỉnh bình phước - thực trạng và giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status