Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh tế trang trại Tỉnh Bình Dương : Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh tế trang trại Tỉnh Bình Dương : Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề
  Nông nghiệp Việt Nam trong những năm qua đạt những thành tựu quan trọng,
  đóng góp cơ sở kinh tế ban đầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của
  đất nước. Song, tăng trưởng nông nghiệp trong những năm qua chủ yếu tập trung
  đầu tư sản xuất theo chiều rộng và khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có, chưa chú
  ý đầu tư chiều sâu; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ và manh mún; chất
  lượng nông sản chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường và chưa chú ý đến an
  toàn vệ sinh thực phẩm, sức cạnh tranh còn kém; số nông dân tiếp cận và ứng dụng
  những thành tựu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn ít; khả năng tiếp cận vốn
  và thông tin thị trường còn rất hạn chế,
  Ngày 07/11/2006, Việt Nam chính thức được gia nhập vào tổ chức thương mại
  thế giới và Chính phủ Việt Nam phải thực hiện một loạt các cam kết theo quy định
  của WTO, trong đó có một số các vấn đề liên quan đến nông nghiệp và nông sản
  như giảm thuế suất nông sản nhập khẩu, bãi bỏ các khoản trợ cấp không phù hợp
  quy định của tổ chức này. Điều đó đã đặt nông nghiệp Việt Nam trước những khó
  khăn và thử thách rất lớn, đòi hỏi Chính phủ và nông dân phải có những nhận thức
  đúng đắn, đánh giá và phát huy những mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông
  nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
  trong nước và thế giới.
  Kinh tế trang trại là một loại hình kinh tế phổ biến trong nông, lâm, ngư nghiệp
  hình thành và phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Loại hình này cũng đã
  và đang hình thành ở nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây,
  là hình thức tổ chức kinh tế khơi dậy và phát huy những tiềm năng sẵn có, thích hợp
  trong việc cơ giới hóa, công nghiệp hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào
  sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.
  Bình Dương là một tỉnh miền Đông Nam Bộ, đất đai kiến tạo theo kiểu bằng
  thoải lượn sóng nhẹ, diện tích đất tốt không nhiều, phần lớn diện tích phát sinh trên
  phù sa cổ có thành phần cơ giới nhẹ, nghèo và mất cân đối dinh dưỡng. Trong
  những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của Tỉnh nói chung có sự phát triển khởi
  sắc, trong đó, kinh tế trang trại đã và đang từng bước khẳng định vai trò vị trí của
  nó trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Các loại hình trang trại ở Bình
  Dương chủ yếu là các trang trại trồng cây lâu năm (Cao su, điều, cây ăn trái, .),
  trồng rừng, chăn nuôi, trồng trọt và trang trại kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, kinh
  tế trang trại ở Bình Dương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của địa
  phương. Bên cạnh một số trang trại đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh có
  hiệu quả, còn một bộ phận rất lớn các trang trại còn lúng túng trong việc tổ chức sản
  xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, định hướng đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tìm
  kiếm thị trường,
  Những vấn đề đặt ra cho sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bình Dương
  trong giai đoạn hiện nay là:
  (1). Các loại hình trang trại phát triển còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự
  nhiên, hiệu quả kinh tế, thu nhập của các trang trại vẫn còn thấp. Việc khai thác sử
  dụng các nguồn tài nguyên chưa hiệu quả, chưa gắn kết việc quy hoạch trang trại
  với đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.
  (2). Những điều kiện kinh tế và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển kinh tế
  trang trại còn nhiều bất cập. Đặc biệt là các vấn đề về quy mô đất đai, thuê mướn
  lao động, vốn đầu tư, kiến thức khoa học kỹ thuật và trình độ quản lý của các chủ
  trang trại còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại của các chủ trang trại về các
  vấn đề hạn điền, “Giấy chứng nhận trang trại” để được hưởng ưu đãi của chính sách
  Nhà nước.
  (3). Chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản
  phẩm, chất lượng sản phẩm có hình thức đồng đều hơn, kích cỡ và chất lượng hơn
  của kinh tế nông hộ nhưng chất lượng sản phẩm vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thị
  trường ngày càng khắt khe, khả năng cạnh tranh không cao, chưa nắm bắt được nhu
  cầu thị trường, vẫn còn tình trạng trồng - chặt.
  (4). Khởi đầu có sự tự phân công giữa các trang trại trong quá trình sản xuất
  kinh doanh (sản xuất – kinh doanh tổng hợp - dịch vụ nông nghiệp), hình thành một
  số hợp tác xã làm ăn hiệu quả tuy nhiên mô hình này còn gặp rất nhiều khó khăn và
  bất cập.
  Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả của kinh tế trang trại trong nông nghiệp
  nông thôn tỉnh Bình Dương, so sánh với hiệu quả kinh tế nông hộ và làm rõ vai trò
  của loại hình này trong quá trình thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa
  phương, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông
  nghiệp nông thôn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Phân tích cơ sở khoa học của kinh tế trang trại, hệ thống hóa và làm rõ những
  vấn đề lý luận và thực tiễn, đồng thời kết hợp đánh giá thực trạng kinh tế trang trại
  ở tỉnh Bình Dương - đặt trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước trong xu hướng
  toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới- từ đó rút ra các nhận định về những thành tựu,
  tiềm lực phát triển và các vấn đề đặt ra; so sánh hiệu quả kinh tế trang trại với kinh
  tế nông hộ, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Về địa bàn khảo sát, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích và đánh giá các số
  liệu thống kê cũng như các số liệu thu thập của tỉnh Bình Dương. Số liệu chung của
  cả nước và các số liệu khác chỉ sử dụng trong chừng mực nhất định khi cần so sánh,
  đánh giá.
  Mô hình Kinh tế trang trại có nhiều loại hình khác nhau, dựa trên số lượng và
  loại hình kinh tế trang trại phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề tài chỉ tập
  trung nghiên cứu, khảo sát các loại hình trang trại trồng cây lâu năm.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu.
  Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế và ứng dụng mô hình kinh tế lượng.
  Phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài
  Đề tài được phát triển trên cơ sở đề tài khoa học “Kinh tế trang trại tỉnh Bình
  Dương – thực trạng và giải pháp phát triển”, Trần Văn Lợi, Ban Kinh tế tỉnh Ủy
  tỉnh Bình Dương năm 2000. Đồng thời trên cơ sở các số liệu thống kê và điều
  tra giai đoạn tiếp sau đó khẳng định tính đúng đắn của việc phát triển mô hình
  kinh tế trang trại và đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Nghị quyết
  03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính Phủ về kinh tế trang trại trên địa
  bàn tỉnh Bình Dương.
  Tiếp cận nghiên cứu hiệu quả của kinh tế trang trại trên cơ sở kết quả điều
  tra, đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của trang
  trại dựa vào kết quả của mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong đề tài nghiên
  cứu.
  Qua đó, xác định mô hình kinh tế trang trại nổi lên với vai trò tích cực thông
  qua hiệu quả hoạt động được đúc kết bởi thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của
  Thế giới. Thông qua việc đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động
  của kinh tế trang trại ở địa phương và sự phù hợp của mô hình này trong điều
  kiện Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức WTO, từ đó đề xuất một số
  giải pháp để tập trung chính sách nhằm phát triển mô hình kinh tế trang trại,
  thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

  Xem Thêm: Kinh tế trang trại Tỉnh Bình Dương : Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh tế trang trại Tỉnh Bình Dương : Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status