Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai.

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai.

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ CHÍNH TRỊ
  NĂM 2013

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 5
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 9
  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHÍNH TRỊ CẤP PHÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  1.1. Miền núi phía Bắc và nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc 30
  1.2. Những vấn đề cơ bản về tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc 43
  Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHÍNH TRỊ CẤP PHÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI PHÍA BẮC 70
  2.1. Thực trạng tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc 70
  2.2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc 89
  Chương 3 YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHÍNH TRỊ CẤP PHÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 104
  3.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay 104
  3.2. Những giải pháp cơ bản tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay 115
  KẾT LUẬN 156
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐÊN LUẬN ÁN 158
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 159
  PHỤ LỤC 171

  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về công trình nghiên cứu

  Sinh ra và lớn lên trên địa bàn miền núi Phía Bắc, với 25 năm học tập, công tác gắn liền với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị (CBCT) của trường Sĩ quan Chính trị (Đại học Chính trị) và Học viện Chính trị, tác giả thực sự tâm huyết với vấn đề tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội. Qua thực tế nhiều năm trực tiếp làm công tác kế hoạch đào tạo, tác giả nhận thấy số lượng, chất lượng và cơ cấu CBCT cấp phân đội người địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc có sự thiếu hụt và bất cập quá lớn so với các vùng, miền khác. Trong khi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCT và phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBCT cấp phân đội lại phụ thuộc rất lớn vào công tác tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội. Điều đó đã thôi thúc tác giả trăn trở, tìm tòi, tích lũy tư liệu, số liệu, tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ thực trạng vấn đề. Trên cơ sở đề tài luận văn: “Tạo nguồn đào tạo chính trị viên đại đội trên địa bàn Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay” được hội đồng khoa học đánh giá cao và cho điểm xuất sắc, tác giả đã đi sâu nghiên cứu phát triển đề tài luận án:“Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay”.
  Công trình đã tập trung luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội và tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn miền núi phía Bắc; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn những năm vừa qua; xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn giai đoạn hiện nay. Kết cấu của đề tài luận án gồm phần mở đầu, tổng quan về vấn đề nghiên cứu, 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục các công trình của tác giả đã được công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và hệ thống phụ lục.
  2. Lý do lựa chọn đề tài luận án
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cán bộ là cái gốc của mọi công việc và huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ CBCT - những “đại biểu của Đảng” trong lực lượng vũ trang (LLVT), những người trực tiếp đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT), góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  Để xây dựng đội ngũ CBCT trong quân đội có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi phải tiến hành toàn diện và đồng bộ nhiều khâu, nhiều bước, nhiều nội dung biện pháp, trong đó tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội là bước đầu tiên hết sức quan trọng, trực tiếp chuẩn bị lực lượng để đào tạo, bổ sung thay thế đội ngũ CBCT một cách chủ động và có kế hoạch. Thực tiễn đã chứng minh, có nguồn tốt mới có nhiều học viên giỏi và mới có được những CBCT cấp phân đội thực sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, có kiến thức, năng lực toàn diện, giỏi về CTĐ,CTCT.
  Miền núi phía Bắc (MNPB) là một trong những địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh của đất nước, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế, song phần lớn là dân tộc thiểu số, có trình độ dân trí thấp, đặc điểm dân cư rất đa dạng và phức tạp, còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu; là một trong những trọng điểm chống phá trong chiến lược "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Hiện nay, đây là khu vực phòng thủ trên hướng chiến lược quốc gia và là địa bàn đứng chân của các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương thuộc Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và rất nhiều đơn vị quân chủng, binh chủng. Để xây dựng các đơn vị quân đội trên địa bàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT, hoàn thành tốt mọi chức năng, nhiệm vụ, tất yếu đòi hỏi phải làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ để xây dựng LLVT trên địa bàn vững mạnh. Trong đó, vấn đề tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCT cấp phân đội người địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng LLVT với củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên một địa bàn chiến lược trọng yếu.
  Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ chính trị, các cấp, các ngành của địa phương và quân đội trên địa bàn MNPB đã có nhiều cố gắng, quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng tạo nguồn, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào đào tạo CBCT cấp phân đội. Tuy nhiên, thực tiễn nhiều năm qua cho thấy: nguồn tuyển sinh vào đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn là không ổn định và còn nhiều hạn chế, bất cập, việc lựa chọn nguồn tuyển sinh thay đổi liên tục và còn nhiều lúng túng, việc thực hiện nội dung quy trình, hình thức phương pháp tạo nguồn có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, còn biểu hiện thụ động, rập khuôn máy móc, chậm đổi mới hình thức, biện pháp. Kết quả tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội chuyển biến chưa đều, thiếu tính vững chắc, đặc biệt số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn MNPB hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc.
  Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trực tiếp là xây dựng đội ngũ CBCT có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ xây dựng các đơn vị quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững chắc, đang đòi hỏi công tác tạo nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn MNPB hiện nay cần phải được quan tâm nghiên cứu cả trên phương diện lý luận, thực tiễn, cả về quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và giải pháp tổ chức thực hiện.
  Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.
  3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là góp phần tạo ra nguồn đào tạo CBCT cấp phân đội trên địa bàn MNPB có số lượng dồi dào, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  Xem Thêm: Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo nguồn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn miền núi phía Bắc giai. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status