Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

  MỤC LỤC

  LỜI NểI éẦU 1
  NỘI DUNG 3
  CHíếNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN CHUYỂN éỔI SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NíỚC Ở VIỆT NAM
  3
  I. Doanh nghiệp nhà nýớc và sự cần thiết phải thực hiện chuyển ðổi sở hữu 3
  1. Khỏi luận chung về doanh nghiệp nhà nýớc 3
  2. Sự cần thiết phải thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam 6
  2.1. Chớnh sỏch ða thành phần sở hữu ở Việt Nam 6
  2.2. Vai trũ chủ ðạo của doanh nghiệp nhà nýớc trong thời kỳ chuyển ðổi kinh tế ở Việt Nam 8
  2.3. Xu thế ðổi mới doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam 11
  2.4. Thực trạng hoạt ðộng kinh doanh của doanh nghiệp nhà nýớc và những yờu cầu mới ðặt ra 13
  II. Cỏc hỡnh thức chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam 18
  1. Cón cứ lựa chọn doanh nghiệp nhà nýớc tiến hành chuyển ðổi sở hữu 18
  1.1. Những cụng ty mà Nhà nýớc giữ 100% vốn 18
  1.2. Những cụng ty tiến hành chuyển ðổi sở hữu dýới hỡnh thức cổ phần hoỏ, giao cho tập thể ngýời lao ðộng hoặc bỏn 19
  2. Hỡnh thức CPH 20
  2.1. Mục tiờu, yờu cầu của CPH 20
  2.2. éối týợng và ðiều kiện cổ phần húa 21
  2.3. Hỡnh thức CPH cụng ty nhà nýớc 21
  3. Hỡnh thức giao cụng ty nhà nýớc cho tập thể ngýời lao ðộng 22
  3.1. Mục tiờu của việc giao cụng ty nhà nýớc 22
  3.2. éiều kiện giao doanh nghiờp cho tập thể ngýời lao ðộng 22
  4. Hỡnh thức bỏn cụng ty nhà nýớc 23
  4.1. Mục tiờu của việc bỏn cụng ty nhà nýớc 23
  4.2. Cỏc phýừng thức tiến hành bỏn cụng ty nhà nýớc 23
  III. Cỏc nhõn tố tỏc ðộng ðến quỏ trỡnh chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam 24
  1. Cừ chế chớnh sỏch liờn quan ðến việc chuyển ðổi sở hữu 24
  2. Sự chỉ ðạo của éảng và Nhà nýớc trong quỏ trỡnh tổ chức thực hiện 25
  3. Nhõn tố khỏch quan xuất phỏt từ chớnh trong nội tại doanh nghiệp 26
  4. Tõm lý, nhận thức của cỏn bộ quản lý doanh nghiệp và ngýời lao ðộng 28
  IV. Kinh nghiệm chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Trung Quốc 28
  1. Bối cảnh thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Trung Quốc 29
  2. Cỏc hỡnh thức và nội dung cải cỏch DNNN tại Trung Quốc 30
  3. Quỏ trỡnh chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Trung Quốc 31
  4. Bài học kinh nghiệm ðối với quỏ trỡnh chuyển ðổi sở hữu doanh nghiờp nhà nýớc ỏ Việt Nam 32
  CHíếNG II: éÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN éỔI SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NíỚC Ở VIỆT NAM GIAI éOẠN 2001-2005 35
  I. Mục tiờu chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc giai ðoạn
  2001-2005 35
  1. Chủ trýừng và chớnh sỏch thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 35
  2. Mục tiờu chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc giai ðoạn
  2001– 2005 37
  II. éỏnh giỏ thực trạng chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam giai ðoạn 2001 – 2005 38
  1. Thực trạng chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam giai ðoạn 2001 – 2005 38
  2. Thực trạng chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở một số ngành 42
  2.1. Ngành cụng nghiệp 42
  2.2. Ngành Giao thụng vận tả 46
  3. Kết quả hoạt ðộng sản xuất kinh doanh và mối quan tõm của doanh nghiệp nhà nýớc sau khi thực hiện chuyển ðổi sở hữu 49
  3.1. Kết quả hoạt ðộng sản xuất của doanh nghiệp sau chuyển ðổi 49
  3.2. Mối quan tõm của doanh nghiệp sau chuyển ðổi 49
  III. éỏnh giỏ quỏ trỡnh thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc ở Việt Nam giai ðoạn 2001 – 2005 51
  1. éỏnh giỏ chung 51
  1.1. Tỏc ðộng tớch cực của việc chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 51
  1.2. Những mặt cũn hạn chế 56
  2. Nguyờn nhõn của những hạn chế trong quỏ trỡnh thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 57
  2.1. Cừ chế chớnh sỏch liờn quan ðến chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc chýa thực sự phự hợp 57
  2.2. Quỏ trỡnh tổ chức, chỉ ðạo thực hiện cũn nhiều bất cập 58
  2.3. Giỏ trị doanh nghiệp, giỏ trị tài sản và cỏc khoản cụng nợ chýa ðýợc giải quyết triệt ðể 60
  2.4. Hạn chế về nhận thức 63
  CHíếNG III: éỊNH HíỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN éỔI SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NíỚC Ở VIỆT NAM GIAI éOẠN 2006-2010 65
  I. Kế hoạch chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc giai ðoạn
  2006 – 2010 65
  1. Quan ðiểm chỉ ðạo 65
  2. éịnh hýớng thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 67
  II. Giải phỏp thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc giai ðoạn 2006 – 2010 68
  1. Tóng cýờng tổ chức quản lý Nhà nýớc tạo ðiều kiện tốt cho thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 68
  1.1. Xỏc ðịnh những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nýớc cần nắm giữ nhằm củng cố vị trớ then chốt trong nền kinh tế thị trýờng ðịnh hýớng xó hội chủ nghĩa 68
  1.2. Tóng cýờng quản lý Nhà nýớc ðối với doanh nghiệp nhà nýớc 70
  1.3. Tóng cýờng sự chỉ ðạo chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 73
  1.4. Sửa ðổi, bổ sung và hoàn thiện cừ chế chớnh sỏch 74
  2. Những giải phỏp cú liờn quan ðến tổ chức quỏ trỡnh thực hiện chuyển ðổi sở hữu doanh nghiệp nhà nýớc 76
  2.1. Thực hiện tuyờn truyền nhằm nõng cao nhận thức của cỏn bộ quản lý doanh nghiệp và ngýời lao ðộng 76
  2.2. Kiờn quyết bằng cỏc phýừng thức thị trýờng thực hiện xỏc ðịnh giỏ trị doanh nghiệp 77
  2.3. Xử lý nhanh cỏc khoản nợ của doanh nghiệp nhà nýớc trýớc khi chuyển ðổi 78
  2.4. Xử lý vấn đề tài sản trong doanh nghiệp nhà nýớc trýớc khi tiến hành chuyển ðổi 78
  3. éẩy mạnh hoạt ðộng của doanh nghiệp sau chuyển ðổi sở hữu 79
  3.1. Xõy dựng chiến lýợc kinh doanh làm kim chỉ nam cho cỏc hoạt ðộng của doanh nghiệp 81
  3.2. éầu tý cho cụng tỏc tiếp thị, nghiờn cứu phỏt triển sản phẩm và quảng bỏ thýừng hiệu 82
  3.3. Nõng cao trỡnh ðộ và khả nóng tiếp cận cụng nghệ tiờn tiến 83
  3.4. éầu tý vào việc xõy dựng ðội ngũ lao ðộng 84
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status