Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 3

  I.Khái quát về dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất và vai trò của nó trong sản xuất của các doanh nghiệp. 3
  1.Khái niệm về dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất. 3
  2. Vai trò của dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất cho các doanh nghiệp. 7
  3. Ý nghĩa nghiên cứu công tác dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất của các doanh nghiệp. 11
  II.Nội dung dịch vụ hậu cần vật tư và các loại dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất của các doanh nghiệp. 12
  1. Nội dung của dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp 13
  1.1Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp 13
  1.2 Xây dựng kế hoạch yêu cầu vật tư và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư cho sản xuất của mỗi doanh nghiệp. 21
  1.3.Lập kế hoạch hậu cần vật tư và tổ chức chuyển giao đưa vật tư về doanh nghiệp. 26
  2. Các loại dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất .
  2.1 Dịch vụ vận chuyển và giao nhận vật tư 33
  2.2 Dịch vụ chuẩn bị tài chính 34
  2.3 Dịch vụ chuẩn bị kho bãi 36
  2.4 Dịch vụ tiếp nhận vật tư về mặt chất lượng và số lượng .36
  2.5 Dịch vụ cho quản lý vật tư nộ bộ 37
  2.6 Theo dõi quá trình sử dụng vật tư .37
  3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động dịch vụ hậu cần cho sản xuất
  III.Các nhân tố chính ảnh hưởng đến dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội nói riêng 39
  1.Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 39
  2. Tình hình hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp 39
  3.Nguồn cung ứng .
  4.Nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động 40
  5.Nhu cầu của khách hàng và tình hình tiêu thụ sản phẩm 41
  6. Yếu tố kỹ thuật công nghệ 41
  Chương II: Phân tích thực trạng dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ Phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 43
  I.Tổng quan giai đoạn phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 43
  1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 43
  2.Quá trình phát triển dịch vụ hậu cần vật tư của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 46
  3. Đặc điểm về dịch vụ hậu cần vật tư của Công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 49
  II. Thực trạng dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. Và sự tác động của nó đến tình hình sản xuất của công ty. 61
  1.Hoạt động xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất và xây dựng kế hoạch mua vật tư của công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội. 61
  2. Các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư tại công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 69
  2.1 Dịch vụ xây dựng các định mức tiêu dùng cho nguyên vật liệu 69
  2.2 Hoạt động dịch vụ vận tải cho giao nhận vật tư và cấp phát vật tư 72
  2.3. Dịch vụ tài chính cho mua sắm vật tư 74
  2.4 Dịch vụ kho bãi trong giao nhận và bảo quản vật tư 75
  2.5.Dịch vụ chuẩn bị vật tư cho sản xuất 76
  2.6. Đánh giá sự tác đông hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 77
  2.7. Cấp phát vật tư đầu vào cho sản xuất , thanh quyết toán vật tư. .
  2.8 Dự trữ và quản lý tồn kho vật tư cho sản xuất. 78
  III. Đánh giá hiệu quả của hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Dệt công nghiệp Hà Nội. 80
  1.Đánh giá hiệu quả hoạt động mua vật tư cho sản xuất của công ty Dệt công nghiệp Hà Nội. 80
  2. Những hạn chế cần khắc phục 86
  2.1 Giá thành nguyên vật liệu ngày càng tăng 86
  2.2 Các nghiệp vụ chưa được tin học hóa 87
  2.3.Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu thị trường. 87
  2.4.Kế hoạch tiêu thụ hàng hóa thường xuyên biến động 88
  2.5.Công tác quản lý tồn kho tại doanh nghiệp gặp nhiều bất cập 88
  2.6.Ý thức và trình độ làm việc của công nhân, cơ sở hạ tầng king doanh 89
  2.7.Sự gia tăng đồng loạt các loại giá cả, đặc biệt là xăng dầu 89
  CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 90
  I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới và yêu cầu đặt ra đối với dịch vụ hậu cần vật tư. 90
  1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty 90
  1.1 Mục tiêu phát triển của ngành 90
  1.2 Mục tiêu phát triển của công ty 92
  2. Các yêu cầu đặt ra đối với dịch vụ hậu cần vật tư của công ty. 93
  2.1 Vận tải và giao nhận vật tư 93
  2.2 Dịch vụ chuẩn bị tài chính cho mua sắm vật tư. 93
  2.3 Dịch vụ kho hàng bảo quản 94
  2.4 Dịch vụ định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 94
  II. Phương hướng phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội. 95
  1.Phương hướng chung cho toàn công ty 95
  2.Phương hướng cụ thể cho từng bộ phận. 96
  2.1 Phòng nghiên cứu thị trường 96
  2.2 Phòng xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư. 97
  2.3 Phòng quản lý sản xuất và phòng quản lý kỹ thuật 97
  III. Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. 97
  1.Các giải pháp công ty xây dựng để thực hiện mục tiêu đề ra 97
  1.1.Công tác nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu đầu vào 97
  1.2Đẩy mạnh và hoàn thiện hơn nữa công tác dịch vụ vận tải 99
  1.3Hoàn thiện công tác dịch vụ chuẩn bị tài chính 99
  1.4Quản lý vật tư trong nội bộ và quản lý dự trữ cho tiêu dùng vật tư 100
  1.5.Đàm phán và giao dịch với các nhà cung ứng 100
  1.6. Tin học hóa công tác lập kế hoạch và các công cụ quản lý 101
  1.7.Nâng cao năng suất lao động của nhân viên trong công ty 102
  1.8.Công ty thực hiện các biện pháp giảm chi phí nguyên vật liệu 103
  2. Giải pháp chuyên ngành 104
  2.1 Đầu tư phát triển dịch vụ vận tải và giao nhận 104
  2.2 Dịch vụ bảo quản và dự trữ vật tư tại kho 104
  2.3 Chuẩn bị tài chính và thanh toán 104
  2.4 Hoạt động xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 104
  3. Đề xuất một số giải pháp cho phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty 105


  Xem Thêm: Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status