Lời nói đầu
Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mạI diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài. Đây là đIều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn có nhu cầu đầu tư lớn. Vì vậy đầu tư nước ngoàI chiếm một vị trí rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay đối với không chỉ những nước phát triển mà còn quan trọng đối với những nước đang phát triển. Đặc biệt là Việt Nam đầu tư nước ngoàI nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đạI hoá, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, đầu tư xây đầu tư nước ngoàI dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ và sức mạnh cạnh tranh cảu hàng hoá.
Trong bối cảnh hiện nay, các nứơc đang phát triển có thể tận dụng mọi nguồn lực của thế giới, tiếp thu được những tinh tuý của nhân loạI, những cống hiến và những phát minh vĩ đạI của các bậc thế hệ đI trước, nhằm đI tắt đón đầu trên con đuờng phát triển và thu hẹp đầu tư nước ngoàI dần khoảng cách với các nước đI trước. Khi đó đầu tư nước ngoàI có vai trò như một phương tiện đắc lực đẻ thựcn hiện chủ trương trên, là một quốc gia đang trưởng thành và phát triển đồng thời đang tiến hành công nghiệp hoá hiện đạI hoá , Việt Nam cần huy động tối đa mọi nguồn lực. ĐạI hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu đầu tư nước ngoàI, bình đẳng với các thành phần khác. Thu hút đầu tư nước ngoàI là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH phát triển của đất nước” .
Với mong muốn vận dụng kiến thức để tìm hiểu nền kinh tế Việt Nam nên tôi chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài" . Tôi rất mong đước sự góp ý của thầy cô và bạn bè.
Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn thầy phạm thành đã tận tình hướng dẫn tôi cùng thư viện trường ĐHKQD và cảm ơn đồng nghiệp trong việc giúp tôi hoàn thành đề án này.
Mục lục.
Lời nói đầu 1
Phần a: phần mở đầu 2
I . ý nghĩa của đề tài 2
II. Phương pháp luận của đề tài 3
III. Giới hạn của đề tài 3
Phần b: phần nội dung 4
I. Một số vấn đề về cơ sở lý luận 4
1. Đầu tư quốc tế 4
2. Đầu tư trực tiếp 4
3. Đầu tư gián tiếp 5
II. Cơ sở lý luận 6
III. Cơ sở thực tế 7
1. Hiểu về vốn đầu tư nước ngoài 7
2. Vai trò của vốn đầu tư nước ngoài 8
3. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước 10
4. Quan hệ giữa nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài 13
IV. Thực trạng và giải pháp 15
1. Thực trạng 15
1.1 Vấn đề chung 15
1.2 Vấn đề cụ thể 17
1.3 Khó khăn – thách thức. 22
2. Giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu tư 24
2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 24
2.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và chiến lược hoá đầu tư 25
2.3. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra và kiểm tra trong đầu tư xây dựng 26
2.4. Chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư theo vùng lãnh thổ 27
2.5. Hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư 29
2.6. Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu tư 29
2.7. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư nước ngoài 30
2.8. Tăng cường kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các chính sách khuyến khích 30
2.9. Vấn đề bảo vệ môi trường 30
2.10. Về bộ máy quản lý đầu tư nước ngoài và đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư 30
2.11. Duy trì và ổn định chính trị xã hội 31
2.12. Cải thiện môi trường pháp lý về đầu tư 31
2.13. Thực hiện chiến lược khoa học công nghệ 32
2.14. Xử lý linh hoạt hình thức đầu tư 32
phần c: kết luận. 34
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3a0b03090a09030e/DA137.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.