Kế Hoạch Hóa Phát Triển Kinh Tế Xã HộiNhập môn kế hoạch hóa phát triển kinh tế-xã hội. Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường. Hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế-xã hội. Các phương pháp kế hoạch hóa phát triển. Kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch hóa các yếu tố nguồn lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch hóa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Kế hoạch hóa phát triển nông nghiệp và nông thôn. Kế hoạch hóa phát triển công nghiệp. Kế hoạch hóa phát triển ngoại thương. Kế hoạch hóa tài chính và tiền tệ. Tổng quan về kế hoạch phát triển xã hội. Kế hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội chủ yếu.


Xem Thêm: Kế Hoạch Hóa Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Hoạch Hóa Phát Triển Kinh Tế Xã Hội sẽ giúp ích cho bạn.