Lời mở đầu
Cỏc khoản tiền tiết kiệm khụng bao giờ là vụ tận và nú sẽ hết vào một ngày nào đú. Giỏ trị của chỳng là sẽ đem lại cho gia đỡnh chỳng ta sự thoải mỏi và đảm bảo về mặt tài chớnh. Chỳng ta sẽ khụng bao giờ cảm thấy tự do về tài chớnh nếu khụng từ bỏ thúi quen sa sỉ và thành lập cho mỡnh thúi quen tiết kiệm. Với một doanh nghiệp thỡ việc tiết kiệm cỏc khoản chi tiờu càng khú khăn hơn nữa và càng cần thiết hơn nữa vỡ mỗi quyết định đều liờn quan đến cả một tổ chức lớn gồm rất nhiều những con người lao động gắn cuộc sống của mỡnh với doanh nghiệp. Kể từ năm 1986, khi Việt Nam chớnh thức mở cửa thị trường và cú sự thụng thoỏng về cỏc chớnh sỏch thu hỳt đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ sau 1990 đến nay ngành Du lịch Việt Nam đã và đang khởi sắc. Thị trường du lịch cạnh tranh vụ cựng sụi động và gay gắt, cỏc doanh nghiệp KS – DL luụn luụn phải thực hiện cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ, nõng cao lợi nhuận, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
Trong khuụn khổ bài tiểu luận này, tụi xin đề cập tới cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến chi phớ kinh doanh KS – DL và cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ trong cỏc doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay.
mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Phần 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh
KS - DL 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh KS - DL 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Đặc điểm chi phí kinh doanh KS – DL 2
1.2. Tầm quan trọng và phân loại chi phí kinh doanh KS – DL 3
1.2.1. Tầm quan trọng của chi phí kinh doanh KS – DL 3
1.2.2. Phân loại chi phí kinh doanh KS – DL 3
1.3. Tỷ suất chi phí 5
1.3.1. Khái niệm 5
1.3.2. ý nghĩa của tỷ suất chi phí 5
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL 6
1.4.1. Sự ảnh hưởng của doanh thu và cấu thành doanh thu 6
1.4.2. ảnh hưởng của năng suất lao động 7
1.4.3. ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 7
1.4.4. ảnh hưởng của trình độ tổ chức, quản lý trong doanh nghiệp 7
Phần 2: Các biện pháp tiết kiệm chi phí trong
các doanh nghiệp KS - DL ở nước ta hiện nay 8
2.1. Xây dựng các kế hoạch chi phí. 8
2.2. . Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 8
2.3. Phải tiết kiệm chi phí một cách hợp lý 9
2.4. Tổ chức tốt tình hình thực hiện chi phí 12
Phần 3: Ví dụ về một doanh nghiệp ở nước ta đã áp dụng các phương pháp tiết kiệm chi phí 13
Kết luận 15
Danh mục tài liệu tham khảo 16
[charge=150]http://up.4share.vn/f/5869616b686b606d/DA129.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong các doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong các doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay. sẽ giúp ích cho bạn.