Kết quả 1 đến 1 của 1

  Giáo án Toán lớp 7

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giáo án Toán lớp 7


  VÌ LÀ FONT VN-Times NÊN KHI UP LÊN ĐÂY BỊ LỖI. CÁC BẠN YÊN TÂM NHÉ KHÔNG PHẢI BỊ LỖI ĐÂU BỞI VÌ WEB KHÔNG HỖ TRỢ FONT VN-Times

  Tuaàn 1 PHAÀN ÑAÏI SOÁ
  CHÖÔNG I: SOÁ HÖÕU TÆ – SOÁ THÖÏC
  Tiết 1: (07/9/2006) § 1: TAÄP HÔÏP Q VAØ CAÙC SOÁ HÖÕU TÆ
  A/. MUÏC TIEÂU

  HS hieåu ñöôïc khaùi nieäm soá höõu tæ, caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá vaø so saùnh caùc soá höõu tæ. Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc caùc moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá: N Z Q.
  HS bieát bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh hai soá höõu tæ.
  B/. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:


  GV: baûng phuï ghi sô ñoà quan heä giöõa 3 taäp hôïp soá: N, Z, Q vaø caùc baøi taäp.
  Thöôùc thaúng coù chia khoaûng, phaán maøu.


  HS: OÂn taäp caùc kieát thöùc: phaân soá baèng nhau, tính chaát cô baûn cuûa phaân soá, quy ñoàng maãu caùc phaân soá, so saùnh soá nguyeân, so saùnh phaân soá, bieåu dieãn soá nguyeân treân truïc soá.
  Duïng cuï: giaáy trong, buùt daï, thöôùc thaúng coù chia khoaûng.
  C/. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
  Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
  Hoaït ñoäng 1
  - GV giôùi thieäu chöông trình Ñaïi soá lôùp 7 (4 chöông)
  - GV neâu caùc yeâu caàu saùch, vôõ, duïng cuï hoïc taäp, yù thöùc vaø phöông phaùp hoïc taäp boä moân Toaùn
  - GV giôùi thieäu sô löôïc veà chöông I: Soá höõu tæ – Soá thöïc
  HS nghe GV höôùng daãn

  (HS ghi laïi caùc yeâu caàu cuûa GV ñeå thöïc hieän)

  HS môû muïc luïc (trang 142 SGK) theo doõi.
  Hoaït ñoäng 2: 1/ SOÁ HÖÕU TÆ
  Giaû söû ta coù caùc soá:
  3 ; -0,5 ; 0 ; ; .
  Em haõy vieát moãi soá treân thaønh ba phaân soá baèng noù.
  - Coù theå vieát moãi soá treân thaønh bao nhieâu phaân soá baèng noù.
  (Sau ñoù GV boå sung vaøo cuoái caùc daõy soá daáu )
  - GV: ÔÛ lôùp 6 ta ñaõ bieát: Caùc phaân soá baèng nhau laø caùc caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá, soá ñoù ñöôïc goïi laø soá höõu tæ.
  Vaäy caùc soá treân: 3 ; -0,5 ; 0 ; ; ñeàu laø soá höõu tæ.
  Vaäy theá naøo laø soá höõu tæ?
  GV: giôùi thieäu: taäp hôïp caùc soá höõu tæ ñöôïc kyù hieäu laø Q
  - GV yeâu caàu HS laøm ?1 .
  HS:
  - HS: Coù theå vieát moãi soá treân thaønh voâ soá phaân baèng noù.

  HS: Soá höõu tæ laø soá ñöôïc vieát döôùi daïng phaân soá vôùi a, b Z; b 0
  HS: 0,6 =


  Xem Thêm: Giáo án Toán lớp 7
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo án Toán lớp 7 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

giaoantoan7

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status