Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng tại Công ty bảo vệ thực vật An Giang

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng tại Công ty bảo vệ thực vật An Giang

  GIỚI THIỆU
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
  Trong nền kinh tế mang nhiều cơ hội và thách thức như nước ta hiện nay,
  thông tin kịp thời, chính xác và thích hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự
  thành công của một tổ chức. Kế toán quản trị là một trong những chuyên ngành,
  bộ phận quan trọng có thể giúp cho các tổ chức thực hiện tốt những chức năng
  đó, nó ngày càng trở thành một công cụ đắc lực giúp các nhà quản trị đưa ra
  những thông tin thích hợp cho quản trị, những quyết định kinh doanh chuẩn xác,
  nhanh chóng và có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ của mọi tổ chức.
  Trên thực trạng hiện tại, đa số các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam còn chưa chú
  trọng nhiều đến kế toán quản trị, vì lí do qui mô vừa, nhỏ hoặc các lí do chủ quan
  khác, điều đó dẫn đến xuất hiện nhiều sai lầm trong quản trị và quyết định kinh
  doanh.
  Kế toán quản trị nêu rõ khi quyết định lựa chọn một phương án tối ưu hay
  điều chỉnh về sản xuất của nhà quản trị, bao giờ cũng quan tâm đến hiệu quả kinh
  tế của phương án mang lại, vì vậy kế toán quản trị phải tìm cách tối ưu hoá mối
  quan hệ giữa chi phí và lợi ích của phương án lựa chọn. Tuy nhiên, không có
  nghĩa là mục tiêu duy nhất là luôn luôn hạ thấp chi phí.
  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận (CVP) là
  một kỹ thuật phân tích mà kế toán quản trị dùng để giải quyết những vấn đề nêu
  trên. Kỹ thuật này không những có ý nghĩa quan trọng trong khai thác các
  khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, cơ sở cho việc ra các quyết định lựa
  chọn hay quyết định điều chỉnh về sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi
  nhuận, mà cũng mang tính dự báo thông qua những số liệu phân tích nhằm
  phục vụ cho nhà quản trị trong việc điều hành hiện tại và hoạch định cho tương
  lai. Đó là lí do mà em quyết định chọn đề tài “Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng tại Công ty bảo vệ thực vật An Giang”. Thông
  qua đề tài này em có thể nghiên cứu các lí thuyết học được, tìm hiểu sâu vào khía
  cạnh của kế toán quản trị, hi vọng áp dụng vào các số liệu, điều kiện kinh doanh
  thực tế và rút ra được những kiến thức cần thiết cho công tác quản lí, điều hành,
  sản xuất kinh doanh tại công ty.
  Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – khối lượng – lợi nhuận
  GVHD: Ths. Lê Phước Hương 2 SVTH: Nguyễn Khánh Toàn
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty Bảo
  vệ thực vật An Giang thông qua những số liệu từ các sản phẩm đang được bán ra
  trên thị trường để thấy được những ảnh hưởng của mối quan hệ này và cơ cấu chi
  phí đối với hoạt động sản xuất của công ty, cụ thể là những chi phí bất biến và
  khả biến, và để đánh giá hiệu quả của cơ cấu đó dựa trên kết quả hoạt động kinh
  doanh nhằm đề ra những biện pháp khả thi giúp nâng cao hơn nữa lợi nhuận kinh
  doanh trong tương lai cho công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
   Giới thiệu chung về mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
  (CVP) và phân tích các chi phí cụ thể trên các sản phẩm của công ty.
   Tình hình thực tế của cơ cấu chi phí và công tác quản lí mối quan
  hệ chi phí – khối lượng – lơi nhuận tại Công ty bảo vệ thực vật An giang
   Đánh giá số liệu phân tích để thấy được sự ảnh hưởng của kết cấu
  chi phí đối với lợi nhuận, hiệu quả của kết cấu đó và đưa ra những giải
  pháp tối ưu giúp phát triển công tác kế toán quản trị nhằm nâng cao
  năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. Không gian
  Đề tài được thực hiện tại công ty Bảo vệ thực vật An Giang chi nhánh Cần
  Thơ.
  1.3.2. Thời gian
  Do công ty sản xuất kinh doanh rất nhiều các mặt hàng, tính phức tạp cao
  nên phạm vi nghiên cứu của bài này được giới hạn trong việc phân tích CVP các
  mặt hàng chiến lược (sản xuất và doanh thu) chiếm tỷ trọng lớn của công ty trong
  3 năm 2009, 2010 và 2011.
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu mối quan hệ của số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm
  đến lợi nhuận và doanh thu hòa vốn của công ty là cơ sở cho việc thực hiện
  những mục tiêu nghiên cứu.

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU .1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1. Mục tiêu chung .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1. Không gian và thời gian 2
  1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 2
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Phương pháp luận 3
  2.1.1. Khái niệm phân tích mối quan hệ chi phi – khối lượng – lợi nhuận
  (CVP) .3
  2.1.2. Mục đích phân tích mối quan hệ CVP 3
  2.1.3. Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí .3
  2.1.4. Các khái niệm sử dụng trong .4
  2.1.5. Phân tích điểm hòa vốn 9
  2.1.6. Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán .14
  2.1.7. Hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ CVP 15
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .16
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .16
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .16
  CHƯƠNG 3
  GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG 17
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 17
  3.2. Phạm vi và mục đích hoạt động .18
  3.2.1. Phạm vi hoạt động .18
  3.2.2. Mục đích hoạt động .18
  3.3. Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty .19
  Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng
  GVHD: Ths. Lê Phước Hương vii SVTH: Nguyễn Khánh Toàn
  3.4. Những thuận lợi khó khăn trong thời gian qua của công ty .20
  3.4.1. Tình hình kinh doanh trong 3 năm 2009, 2010, 2012 .20
  3.4.2. Thuận lợi .22
  3.4.3. Khó khăn .22
  3.4.4. Phương hướng hoạt động 24
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO
  VỆ THỰC VẬT AN GIANG .25
  4.1. Mô tả hoạt động ngành thuốc bảo vệ thực vật tại công ty 25
  4.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử .26
  4.2.1. Chi phí khả biến 26
  4.2.2. Chi phí bất biến .33
  4.2.3. Tổng hợp chi phí .34
  4.3. Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí 35
  4.4. Phân tích mối quan hệ CVP .36
  4.4.1. Số dư đảm phí đơn vị và tỷ lệ SDĐP .36
  4.4.2. Cơ cấu chi phí .37
  4.4.3. Các thước đo tiêu chuẩn hoà vốn .41
  4.4.4. Phân tích dự báo doanh thu 44
  4.4.5. Phân tích độ nhạy đến lợi nhuận và điểm hoà vốn .53
  4.4.6. Một số giải pháp phát triển kinh doanh và quản lí chi phí .57
  CHƯƠNG 5
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .59
  5.1. Kết luận .59
  5.2. Kiến nghị .60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .61
  PHỤ LỤC 62

  Xem Thêm: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng tại Công ty bảo vệ thực vật An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – lợi nhuận – khối lượng tại Công ty bảo vệ thực vật An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status