Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa tại công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa tại công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)

  GIỚI THIỆU
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Ngày nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại
  Thế giới WTO. Điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều thuận lợi lẫn khó khăn,
  thách thức. Nó đặt các doanh nghiệp vào tư thế đổi mới để phù hợp với yêu cầu
  xã hội ngày càng cao. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và nhất là
  trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc
  khủng hoảng tài chính thế giới, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với các doanh nghiệp
  là hiệu quả kinh tế. Để đạt hiệu quả kinh tế cao và đứng vững trên thị trường,
  doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến và kết quả của
  quá trình sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá tình hình sản xuất, tình hình
  tiêu thụ, tình hình giá thành, đánh giá diễn biến thị trường . Trên cơ sở đó đề ra
  giải pháp đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu quan trọng nhất là tăng lợi nhuận.
  Đối với một doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hóa tuy là khâu cuối cùng nhưng
  giữ vị trí vô cùng quan trọng trong vòng chu chuyển vốn, là quá trình chuyển đổi
  tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng
  quan trọng - quyết định thành bại, là quá trình thực hiện lợi nhuận; mục tiêu duy
  nhất của doanh nghiệp. Mặt khác qua tiêu thụ công ty không những thu hồi được
  những chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện
  được giá trị lao động thặng dư, đây là nguồn quan trọng nhằm tích lũy vào ngân
  sách, vào các quỹ nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ
  công nhân viên. Chính vì vậy công tác tiêu thụ hàng hóa luôn được nghiên cứu
  tìm tòi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện hơn. Muốn làm tốt điều đó, công ty cần
  thường xuyên theo dõi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
  hàng hóa. Có phân tích tốt các yếu tố ảnh hưởng thì mới có thể tìm ra các giải
  pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ. Để tồn tại và phát triển, ngoài
  việc cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm với chất lượng cao, chủng
  Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu
  thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)
  loại mẫu mã phù hợp, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt công tác hạch toán
  tiêu thụ hàng hóa. Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý
  là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết
  định, chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Từ những lý do trên em đã chọn
  đề tài: "Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa tại công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)"
  làm nội dung phân tích cho luận văn của mình.

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.3.1 . Phạm vi về không gian 2
  1.3.2 . Phạm vi về thời gian 3
  1.3.3 . Phạm vi về đối tượng nghiên cứu . 3
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
  CỨU . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 . Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu
  thụ . 5
  2.1.2 . Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa 10
  2.1.3 . Kế toán xác định kết quả tiêu thụ . 25
  2.1.4 . Một số khái niệm và công thức khác 31
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 32
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 33
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 33
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
  TƯ HẬU GIANG (HAMACO) . 36
  3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG 36
  Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu
  thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)
  GVHD: Ths. Phan Thị Ánh Nguyệt - Trang 9 - SVTH: Nguyễn Hà Thái Anh
  3.1.1. Giới thiệu chung . 36
  3.1.2. Đặc điểm kinh doanh 39
  3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
  TƯ HẬU GIANG 39
  3.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động . 39
  3.2.2 . Nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban . 41
  3.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP
  DỤNG 44
  3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán và nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận 44
  3.3.2 . Hình thức kế toán áp dụng . 45
  3.4. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2010-2012 . 48
  3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
  CÔNG TY TRONG TƯƠNG LAI . 50
  3.5.1. Những thuận lợi 50
  3.5.2 . Khó khăn . 51
  3.5.3 . Chính sách hoạt động và định hướng phát triển công ty . 51
  CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG
  HÓA VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH
  TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
  QUA 3 NĂM 2010-2012 53
  4.1. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  VẬT TƯ HẬU GIANG . 53
  4.1.1 . Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại công ty 53
  4.1.2 . Tổ chức công tác kế toán bán hàng 55
  4.1.3 . Nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 58
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THEO TỪNG MẶT HÀNG 84
  4.2.1. Phân tích chung về tình hình tiêu thụ . 84
  4.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng . 85
  Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu
  thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)
  GVHD: Ths. Phan Thị Ánh Nguyệt - Trang 10 - SVTH: Nguyễn Hà Thái Anh
  4.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU
  THỤ TẠI CÔNG TY . 89
  4.3.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ giai đoạn 2010-
  2011 90
  4.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ giai đoạn 2011-
  2012 94
  CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU
  THỤ HÀNG HÓA VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG
  TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG (HAMACO) . 99
  5.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 99
  5.1.1. Ưu điểm 99
  5.1.2 . Một số tồn tại cần khắc phục 101
  5.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI TRONG VIỆC TIÊU THỤ
  HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY 101
  5.2.1. Thuận lợi . 101
  5.2.2 . Bất lợi 102
  5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 103
  5.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết
  quả tiêu thụ . 103
  5.3.2 . Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hóa . 104
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106
  6.1. KẾT LUẬN . 106
  6.2. KIẾN NGHỊ 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109
  PHỤ LỤC 110

  Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa tại công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hóa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa tại công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status