Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp giảm giá thành sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Bến Tre

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp giảm giá thành sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Bến Tre

  Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp giảm giá thành sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Bến Tre

  MC LC
  ------
  Trang
  DANH MC BIU B NG .x
  DANH MC HÌNH – SƠ - LU .xii
  DANH MC T VIT TT xiii
  CHƠNG 1: GII THIU 1
  1.1. T VN NGHIÊN CU 1
  1.1.1. S c n thit ca tài 1
  1.1.2. Can c khoa h
  c và thc ti"n .1
  1.2. MC TIÊU NGHIÊN CU 2
  1.2.1. M,c tiêu chung .2
  1.2.2. M,c tiêu c, th .2
  1.3. PHM VI NGHIÊN CU .2
  1.3.1. Không gian nghiên cu 2
  1.3.2. Thi gian nghiên cu .2
  1.3.3. i tng nghiên cu 2
  1.4. LC KH O TÀI LIU CÓ LIÊN QUAN N TÀI NGHIÊN CU2
  CHƠNG 2: PHƠNG PHÁP LU N VÀ PHƠNG PHÁP NGHIÊN
  CU 4
  2.1. PHƠNG PHÁP LU N 4
  2.1.1. Tìm hiu chi phí sn xu#t và giá thành sn ph-m 4
  2.1.1.1. Chi phí sn xu#t .4
  2.1.1.2. Giá thành sn ph-m 7
  2.1.1.3. Phân bit chi phí và giá thành sn ph-m 8
  2.1.1.4. Mi quan h gi
  a chi phí và giá thành sn ph-m 8
  2.1.2. Tp hp chi phí sn xu#t và tính giá thành sn ph-m 9
  2.1.2.1. Tp hp chi phí sn xu#t và kt chuyn tính giá thành sn
  ph-m 9
  2.1.2.2. Các phơng pháp ánh giá sn ph-m d dang cui ky .15
  K toán và phân tích giá thành s
  n ph m và
  xut các gi
  i pháp gi
  m giá thành
  s
  n ph m ng ti Công ty C phn mía ng Bn Tre
  GVHD: Lê Trn Phc Huy SVTH: viii Lê Dim Trinh
  2.1.2.3. Các phơng pháp tính giá thành sn ph-m 16
  2.1.2.4. i tng tính giá thành sn ph-m 18
  2.1.2.4. Ky tính giá thành sn ph-m .18
  2.1.3. ánh giá chung tình hình giá thành .18
  2.1.3.1. So sánh giá thành ơn v qua các nam .18
  2.1.3.2. So sánh giá thành ky phân tích vi giá thành nh mc và
  ky trc .19
  2.1.4. Phân tích các nhân t nh hng n giá thành sn ph-m 19
  2.1.4.1. Phân tích các nhân t nh hng n s chênh lch giá thành
  ơn v thc t và và giá thành ơn v nh mc 19
  2.1.4.2. Phân tích các nhân t nh hng n s chênh lch giá
  thành thc t qua 3 nam 20
  2.2. PHƠNG PHÁP NGHIÊN CU .22
  2.2.1. Phơng pháp thu thp s liu .22
  2.2.2. Phơng pháp phân tích s liu .22
  2.2.2.1. Phơng pháp so sánh 23
  2.2.2.2. Phơng pháp thng kê .24
  2.2.2.3. Phơng pháp thay th liên hoàn .25
  2.2.2.4. Phơng pháp s chênh lch .26
  2.2.2.5. Phơng pháp liên h cân i 26
  CHƠNG 3: KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PHN MÍA NG
  BN TRE . 27
  3.1. L
  CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA CÔNG TY 27
  3.2. MC TIÊU, NHIM V VÀ PHƠNG CHÂM PHÁT TRIN .28
  3.2.1. M,c tiêu .28
  3.2.2. Nhim v, 29
  3.2.3. Phơng châm phát trin .29
  3.3. CƠ CU T CHC VÀ B! MÁY QU N LÝ CA CÔNG TY .29
  3.3.1. Cơ c#u t chc ca Công ty .29
  3.3.1.1. Sơ ' t chc Công ty 29
  3.3.1.2. Chc nang và nhim v, ca các phòng ban .30
  3.3.1.3. %c im quá trình ho t ng ca Công ty .31
  K toán và phân tích giá thành s
  n ph m và
  xut các gi
  i pháp gi
  m giá thành
  s
  n ph m ng ti Công ty C phn mía ng Bn Tre
  GVHD: Lê Trn Phc Huy SVTH: ix Lê Dim Trinh
  3.3.1.4. Quy trình sn xu#t ca Công ty .32
  3.3.2. T chc b máy nhân s ca Công ty 32
  3.3.2.1. T chc b máy qun lý .32
  3.3.2.2. T chc b máy k toán .33
  3.4. KHÁI QUÁT V HOT !NG CA CÔNG TY TRONG 3 NAM
  (2010-2012) .35
  3.5. THU N LI VÀ KHÓ KHAN CA CÔNG TY TRONG THI GIAN
  QUA 39
  3.5.1. Thun li 39
  3.5.2. Khó khan 40
  CHƠNG 4: HCH TOÁN CHI PHÍ S N XUT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH S N PHM NG TI CÔNG TY C PHN MÍA NG
  BN TRE . 41
  4.1. TÌNH HÌNH DOANH THU CA S N PHM NG TI CÔNG TY
  QUA 3 NAM 2010, 2011, 2012 .41
  4.2. TÌNH HÌNH CHI PHÍ CA S N PHM NG TI CÔNG TY QUA 3
  NAM 2010, 2011, 2012 42
  4.3. K TOÁN GIÁ THÀNH S N PHM NG TRONG THÁNG 1 NAM
  2012 TI CÔNG TY .53
  4.3.1. Giá thành sn ph-m ng tháng 1/2012 tính theo phơng pháp h
  s .67
  4.3.2. Giá thành sn ph-m ng tháng 1/2012 tính theo phơng pháp lo i
  tr sn ph-m ph, .69
  4.4. ÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH S N PHM RS CA CÔNG TY .70
  4.4.1. So sánh giá thành ơn v thc t tháng 1 qua 3 nam 2010, 2011,
  2012 .70
  4.4.2. So sánh giá thành thc t tháng 1/2012 và giá thành nh mc 71
  4.5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T
  NH H"NG N GIÁ THÀNH S N
  PHM NG RS 73
  4.5.1. Phân tích các nhân t nh hng n s chênh lch giá thành ơn
  v sn ph-m ng tháng 1/2012 và giá thành ơn v nh mc 73
  K toán và phân tích giá thành s
  n ph m và
  xut các gi
  i pháp gi
  m giá thành
  s
  n ph m ng ti Công ty C phn mía ng Bn Tre
  GVHD: Lê Trn Phc Huy SVTH: x Lê Dim Trinh
  4.5.2. Phân tích các nhân t nh hng n s chênh lch giá thành thc t
  sn ph-m ng tháng 1 qua 3 nam 2010, 2011 và 2012 .77
  4.5.3. Phân tích các nhân t nh hng n giá thành sn ph-m ng .81
  4.5.3.1. Phân tích các nhân t nh hng n chi phí nguyên vt liu
  trc tip .81
  4.5.3.2. Phân tích các nhân t nh hng n chi phí nhân công
  trc tip .84
  4.5.3.3. Phân tích các nhân t nh hng n chi phí sn xu#t
  chung .88
  CHƠNG 5: M!T S
  GI I PHÁP GI M GIÁ THÀNH S N PHM
  NG TI CÔNG TY C PHN MÍA NG BN TRE 94
  5.1. ÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC GIÁ THÀNH CA CÔNG TY .94
  5.2. CÁC NHÂN T
  NH H"NG N GIÁ THÀNH CA S N PHM
  NG RS TI CÔNG TY 95
  5.3. M!T S
  GI I PHÁP GI M GIÁ THÀNH S N PHM NG RS
  CA CÔNG TY .95
  5.3.1. i vi chi phí nguyên vt liu trc tip .95
  5.3.2. i vi chi phí nhân công trc tip .96
  5.3.3. i vi chi phí sn xu#t chung 96
  5.3.4. Gii pháp khác 96
  CHƠNG 6: KT LU N VÀ KIN NGH
  98
  6.1. KT LU N .98
  6.2. KIN NGH
  98
  TÀI LIU THAM KH O 99
  PH LC . 100

  Xem Thêm: Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp giảm giá thành sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp giảm giá thành sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status