Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế th

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế th

  Mục lục

  Trang
  Mở đầu 1
  Phần I Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành Thống kê hiện nay
  3
  I Thực trạng áp dụng giá sản xuất 3
  1 Ngành Nông, lâm nghiệp 5
  2 Ngành Thuỷ sản 6
  3 Ngành Công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, công nghiệp
  sản xuất và phân phối điện nước.
  6
  4 Ngành Xây dựng 7
  5 Nhóm ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ
  dùng cá nhân gia đình khách sạn, nhà hàng, vận tải kho bãi và thông tin
  liên lạc
  8
  6 Ngành tài chính, tín dụng 8
  7 Ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn 8
  8 Ngành Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt
  buộc
  9
  9 Nhóm ngành giáo dục đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội và hoạt
  động văn hoá, thể thao, hoạt động của các tổ chức không vì lợi, phục vụ
  cá nhân và cộng đồng, hoạt động làm thuê các công việc hộ gia đình,
  hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế.
  9
  II áp dụng giá sản xuất của thống kê quốc tế 10

  Phần II Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng
  13
  I Một số vấn đề cơ bản về chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm 13
  1 Định nghĩa và phân loại hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế 13
  2 Xác định giá trị các nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản
  xuất
  16
  3 Các loại giá dùng trong thống kê tổng hợp 17
  3.1. Khái niệm, nội dung các loại giá 18
  3.2. Mối liên hệ và sự khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng 19
  3.3. ưu điểm của giá cơ bản và giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản
  xuất của các ngành kinh tế
  20
  II Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành sản xuất
  vật chất
  22
  1 Nguyên tắc chung khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản. 22
  2 Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành sản xuất
  vật chất.
  24
  2.1 Ngành Nông nghiệp. 24
  2.2 Ngành Lâm nghiệp. 28
  2.3 Ngành Thủy sản 31
  2.4 Ngành Công nghiệp. 34
  2.5 Ngành Xây dựng. 38
  III Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ 42
  IV Phương pháp tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế 42
  1 Phương pháp sản xuất 42
  2 Phương pháp thu nhập 43
  2.1 Đối với doanh nghiệp 43
  2.2 Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 44
  V Khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm các ngành
  kinh tế theo giá cơ bản
  45
  1 Những yêu cầu đặt ra đối với việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản 45
  2 Điều kiện và khả năng đảm bảo tính khả thi của việc tính giá trị sản xuất
  theo giá cơ bản
  46
  2.1. Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất 47
  2.2. Đòi hỏi khách quan phải tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản. 47
  2.3. Điều kiện và khả năng về kế toán và chế độ tài chính hiện hành. 48
  2.4. Chủ trương và khả năng thu thập thông tin để tính giá trị sản xuất theo giá
  cơ bản.
  52
  2.5. ứng dụng công nghệ thông tin. 55
  3 Khả năng tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản 55
  3.1. Phương pháp sản xuất 56
  3.2. Phương pháp thu nhập. 56
  4 Kế hoạch triển khai việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm
  theo giá cơ bản
  57
  4.1. Hoàn thiện phương pháp tính. 57
  4.2. Tổ chức điều tra thu thập số liệu. 57
  4.3. Tổ chức điều tra thu thập số liệu tính thử nghiệm trước khi có quyết định
  triển khai chính thức.
  58
  Phần III Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản
  59
  I Tổ chức thu thập số liệu 59
  II Kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2004 61
  III Kết quả tính thử nghiệm và một số nhận xét 62
  1 Kết quả tính thử nghiệm 62
  2 Một số nhận xét 68
  Kết luận và kiến nghị. 70
  1 Kết luận 70
  2 Kiến nghị 71
  Phụ lục 1: Danh mục các chuyên đề thực hiện trong đề tài 72
  Phụ lục 2: Giá trị sản xuất của doanh nghiệp ngành công nghiệp năm
  2004
  73
  Phụ lục 3: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2004 76
  Phụ lục 4: Cơ cấu các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất của doanh nghiệp
  ngành công nghiệp năm 2004
  79
  Tài liệu tham khảo 82

  Mở đầu

  Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh
  toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở
  dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất có thể
  tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất, hiện nay Tổng cục Thống kê đang áp dụng
  giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu này. Tính theo giá sản xuất phù hợp với chế
  độ hạch toán, kế toán và hệ thống thuế sản xuất trước đây. Tại kỳ họp thứ 11 (từ
  ngày 2/4 đến 10/5/1997) của Quốc hội khoá IX đã thông qua Luật thuế Giá trị gia
  tăng và có hiệu lực từ ngày 1/1/1999 thay cho Luật thuế Doanh thu và chế độ
  hạch toán, kế toán cũng có những đổi mới, vì vậy việc áp dụng giá sản xuất để
  tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế bộc lộ những bất cập.

  Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá
  trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh
  doanh ở cơ sở. Giá sản xuất không phản ánh thực tế số tiền đơn vị sản xuất hàng
  hóa và dịch vụ thu được khi bán sản phẩm của mình và cũng không phản ánh
  đúng số tiền người mua thực sự phải trả để có được hàng hóa và dịch vụ người
  mua cần.
  Hiện nay, chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75
  /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục
  Thống kê quy định phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh
  tế có bất cập với một trong các nguyên nhân do tính chỉ tiêu này theo giá sản
  xuất. Trong kế hoạch phát triển thống kê tài khoản quốc gia và theo cam kết của
  Tổng cục Thống kê với Quỹ Tiền tệ quốc tế, từ năm 2005 Tổng cục Thống kê sẽ
  áp dụng giá cơ bản. Điều này đã đặt ra cho ngành Thống kê cần nghiên cứu khái
  niệm, nội dung, phương pháp tính và khả năng áp dụng giá cơ bản trong tính toán
  chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.

  Với phương châm nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho thực tiễn,
  Viện Khoa học Thống kê đã đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục: “Nghiên cứu
  khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế
  theo giá cơ bản” trong hai năm 2004 và 2005. Đề tài do thạc sĩ Nguyễn Bích Lâm
  – Phó viện trưởng Viện Khoa học thống kê làm chủ nhiệm, cử nhân Đinh Thị Thuý
  Phương làm thư ký với sự tham gia của CN. Vũ Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thống
  kê Công nghiệp và Xây dựng, CN. Đỗ Văn Huân – Nghiên cứu viên Viện Khoa
  học thống kê và một số nghiên cứu viên của Viện Khoa học thống kê, chuyên viên
  của các vụ: Thống kê Công nghiệp và xây dựng, Hệ thống tài khoản quốc gia.
  Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính chỉ
  tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản và
  khả năng áp dụng loại giá này đối với ngành công nghiệp. Với mục tiêu này, ban
  chủ nhiệm đề tài đã tập trung nghiên cứu 4 nội dung chính sau đây:
  i. Khái niệm, định nghĩa và nội dung các loại giá dùng trong tính toán chỉ
  tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm;
  ii. So sánh sự khác biệt giữa các loại giá và luận giải ưu điểm của việc
  dùng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung
  gian và giá trị tăng thêm;
  iii. Nghiên cứu phương pháp đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị
  tăng thêm theo giá cơ bản;
  iv. Nghiên cứu khả năng tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm
  của ngành công nghiệp theo giá cơ bản.

  Sau hai năm nghiên cứu với sự phối hợp của Vụ thống kê Công nghiệp và
  Xây dựng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Vĩnh Phúc và các cán
  bộ nghiên cứu khoa học, đề tài đã hoàn thành những nội dung nghiên cứu qua 12
  chuyên đề khoa học1
  . Dựa vào các kết quả nghiên cứu, ban chủ nhiệm đề tài tổng
  hợp, hệ thống hóa thành báo cáo chung: “Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên
  cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành
  kinh tế theo giá cơ bản”, ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 phần:
  - Phần I: Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản
  xuất, giá trị tăng thêm của ngành Thống kê hiện nay;
  - Phần II: Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo
  giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng;
  - Phần III: Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo
  giá cơ bản.
  Nghiên cứu phương pháp luận, khả năng ứng dụng giá cơ bản vào thực tế
  tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi
  phải có thời gian để các nhà quản lý và các đối tượng dùng tin hiểu và thừa nhận
  tính ưu việt của loại giá này. Trong khuôn khổ một đề tài khoa học, chắc chắn kết
  quả nghiên cứu sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Ban chủ nhiệm đề tài mong nhận
  được ý kiến góp ý để chúng tôi hoàn thiện thêm.

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status